<< powróć do listy pracowników

dr hab. Agnieszka Olesińska

Katedra Prawa Finansów Publicznych, pracownik WPiA
tel. 56 611-40-89, e-mail: agniesz@law.umk.pl
pokój p.93, dyżury: aktualne informacje na stronie http://www.taxlaw.umk.pl/dr-agnieszka-olesinska

Doktor habilitowany nauk prawnych. Zatrudniona w Katedrze Prawa Finasów Publicznych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikolaja Kopernika w Toruniu.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UMK. Stypendystka Fundacji Nauki Polskiej. Stopień naukowy doktora nauk prawnych uzyskała w 1999 roku. Przygotowana przez nią rozprawa doktorska poświęcona była odpowiedzialności osób trzecich za zaległości podatkowe podatnika, a rozprawa habilitacyjna - klauzuli ogólnej przeciwko unikaniu opodatkowania. 

Specjalizuje się w polskim prawie podatkowym.

Agnieszka Olesińska jest redaktorem naczelnym Przeglądu Orzecznictwa Podatkowego, redaktorem naczelnym Toruńskiego Rocznika Podatkowego oraz z-cą redaktora naczelnego Kwartalnika Prawa Podatkowego. Jest także członkiem Państwowej Komisji Egzaminacyjnej ds. Doradztwa Podatkowego oraz członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Podatkowego (IFA). Odbyła aplikację sędziowską, jest radcą prawnym i doradcą podatkowym.

Aktualne informacje dostępne są na stronie  http://www.taxlaw.umk.pl/dr-agnieszka-olesinska

Ogłoszenia

 

 

 

INFORMACJA

 

 

Aktualne informacje na stronie http://www.taxlaw.umk.pl/dr-agnieszka-olesinska

Publikacje

 

WYKAZ PUBLIKACJI ZA LATA 2004-2011

Książki i rozdziały w książkach

 

·         Ordynacja podatkowa – komentarz, t. I – ss. 794, t. II – ss.831, Toruń 2007, współautorzy:  B.Brzeziński, M.Kalinowski, M.Masternak, J.Orłowski

·         Prawo podatkowe, Toruń 2004

·         Prawo podatkowe, Wyd. II, poprawione i uzupełnione, Toruń 2004

·         Zbiór prawa podatkowego. Komentarze. Orzecznictwo. Wyjaśnienia. Tom I i II, ss. 2400, C.H. BECK 2004, 2005, 2006, 2007. Współautorzy: Grzegorz Borkowski, Stella Brzeszczyńska, Bogumił Brzeziński, Leonard Etel, Lesław Gmytrasiewicz, Marek Kalinowski, Wojciech Maruchin, Marian Masternak, Łukasz Mazur, Agnieszka Olesińska, Ewa Sokołowska,  Marek Szubiakowski.

·         Prawo finansów publicznych, wyd. IV uzupełnione i uaktualnione, Toruń 2006, ss. 356, współautorzy: B. Brzeziński, W. Matuszewski, W. Morawski, A.Zalasiński

·         Prawo podatkowe – Zarys systemu,  Toruń 2007, ss. 482.

·         Prawo finansów publicznych i prawo podatkowe. Kazusy, Toruń 2007, ss. 190. Współautorzy: A.Biegalski, K.Lasiński – Sulecki, W.Matuszewski, W.Morawski, E.Prejs, J.Wantoch-Rekowski

·         Następstwo prawne w prawie podatkowym [w:] Prawo podatkowe – teoria, instytucje, funkcjonowanie, Toruń 2009, ss. 281 – 285.

·        Odpowiedzialność podatkowa [w:] Prawo podatkowe – teoria, instytucje, funkcjonowanie, TNOiK Toruń 2009, s. 265 – 279.

·         Klauzule ogólne zapobiegające unikaniu opodatkowania [w:] Prawo podatkowe – teoria, instytucje, funkcjonowanie, Toruń 2009, s. 287 – 294.  (współautor: B.Brzeziński)

·          Zagadnienia intertemporalne związane ze zmianą zasad odpowiedzialności nabywców majątku podatnika [w:] R. Dowgier (red.), Ordynacja podatkowa. Wokół nowelizacji, Białystok 2009, wyd. Temida 2,  s. 210-218,  ISBN 978-83-89620-74-3, ss. 378,

·         Prawo podatkowe. Zarys systemu, Toruń 2009, ss. 423.

·         Prawo finansów publicznych i prawo podatkowe. Kazusy, Toruń 2009, ss. 209. Współautorzy: A.Biegalski, K.Lasiński – Sulecki, W.Matuszewski, W.Morawski, E.Prejs, J.Wantoch-Rekowski.  

  • Odpowiedzialność podatkowa [w:] System prawa finansowego, tom III – Prawo daniowe, L.Etel (red.), Warszawa 2010, ss. 578-607.
  • Death as a taxable event and its international ramifications, Cahiers de droit fiscal international 2010, vol. 95b, ss. 621-641 (współautor: T.Kardach). 

 

Artykuły

·         Skutki umorzenia zaległości podatkowej na wniosek osoby trzeciej, Przegląd Podatkowy 2004, nr 3, s. 54-58. Współautorzy: B. Brzeziński, M. Kalinowski.

·         Przedawnienie zaległości podatkowych w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego, Prawo i Podatki 2006, nr 6, ss. 28 – 30 (współautor: B. Brzeziński)

·         Uchylenie odpowiedzialności podatnika za zaliczki niepobrane przez płatnika, Prawo i Podatki 2007, nr 6.

·         6 wątpliwości dotyczących odpowiedzialności podatkowej nabywcy majątku podatnika, Doradca Podatkowy, czerwiec 2007, ss.4. 

·         Instytucja zaniechania poboru podatku oraz instytucja zaniechania ustalania zobowiązań podatkowych,  [w:] Abolicja podatkowa, Biuro Analiz Sejmowych 2008, nr 3, s. 27 – 31 (współautor: B.Brzeziński).

·         Postępowania podatkowe z udziałem spadkobierców podatnika, Prawo i Podatki 2008, zeszyt specjalny Odpowiedzialność podatkowa – wybrane zagadnienia, ss. 22 – 31.

·         Rozliczenie podatku dochodowego od osób fizycznych po śmierci podatnika, Kwartalnik Prawa Podatkowego 2008, z. 3-4, s. 67-77.

·        Zmiana zasad odpowiedzialności wspólników i członków zarządu za zaległości podatkowe spółek – zagadnienia intertemporalne, Kwartalnik Prawa Podatkowego 2009, z. 1, s. 109-119.

·         Kto powinien zapłacić PCC niepobrany przy sprzedaży działki gruntu przez rolnika? Prawo i Podatki 2010, nr 6, s. 17 – 23.

·          Konstrukcja i funkcjonowanie klauzuli ogólnej zapobiegającej unikaniu opodatkowania w prawie podatkowym Kanady, Kwartalnik Prawa Podatkowego 2010, nr 2, s. 63 – 96.

·          Stwierdzenie nadpłaty a zwrot nadpłaty podatku akcyzowego (spostrzeżenia na tle pytania prawnego skierowanego do TK), Przegląd Orzecznictwa Podatkowego 2010, z. 6, s. 523 – 529.

  • Zawieszenie biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego z uwagi na wszczęcie postępowania karnego skarbowego, Przegląd Orzecznictwa Podatkowego 2011, z. 1, s. 14 - 17 (współautor: B.Brzeziński)
  • Wszczęcie postępowania w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia decyzji, która stała się bezprzedmiotowa (art. 258 par. 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej), Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego 2011, nr 2.
  •  Konstrukcja i funkcjonowanie klauzuli ogólnej zapobiegającej unikaniu opodatkowania w australijskim podatku dochodowym,  Toruński Rocznik Podatkowy 2011
  • Doręczanie pism w postepowaniu podatkowym - wybrane zagadnienia, Kwartalnik Prawa Podatkowego 2011, nr 4.

 

Glosy

·         Glosa do wyroku NSA z dnia 27 listopada 2003 r. (III SA 2905/02), Przegląd Orzecznictwa Podatkowego 2005, z. 2, s. 117 – 121.

·         Glosa do wyroku WSA w Gliwicach z dnia 13 lutego 2006 r. (I SA/Gl 1044/05), Przegląd Orzecznictwa Podatkowego 2006, z. 5, s. 412 – 414 (współautor: B.Brzeziński)

·         Glosa do wyroku NSA z dnia 27 lipca 2006 r. (II FSK 1036/05), Przegląd Orzecznictwa Podatkowego 2008, z. 2, s. 136 – 139.

·          Glosa do wyroku NSA z dnia 24 października 2007 r. (II FSK 1212/06), Przegląd Orzecznictwa Podatkowego 2008, z. 6, s. 537-541.

·          Glosa do wyroku NSA z dnia 28 sierpnia 2008 r. (I FSK 972/07), Przegląd Orzecznictwa Podatkowego 2009, z. 2, s. 117 – 120.

·         Glosa do wyroku NSA z dnia 13 lutego 2008 r. (II FSK 1606/06), Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego 2009, z. 3.

·         Glosa do wyroku WSA w Gdańsku z dnia 14 października 2008 r. (I SA/Gd 559/08), Orzecznictwo Sądów Polskich 2009 , s. 708 – 710.

  •   Glosa do wyroku WSA w Olsztynie z 9 września 2009 r. (I SA/Ol 455/09), Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego 2010, nr 4, s. 179-190.
  • Glosa do wyroku WSA w Szczecinie z dnia 21 stycznia 2009 r. (I SA/Sz 523/08), Orzecznictwo Sądów Polskich 2011, z. 4, s. 270 - 275 (współautor: B.Brzeziński).

 

Inne

·         Przegląd artykułów i glos dotyczących problematyki prawa podatkowego, opublikowanych w czasopismach polskich w 2003 r., Przegląd Orzecznictwa Podatkowego 2004, z. 5, s. 482 – 509.

·         Redakcja naukowa książki „Europejskie Prawo Podatkowe. Wybór opracowań”, Łódź 2004, ss. 203.

 

 

Uroczyste podpisanie porozumienia z National Academy of Legal Science of Ukraine! Konferencja pt. Dobro dziecka w ujęciu interdyscyplinarnym Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski dla Prof. Mariana Filara!
Najnowsze publikacje Wydział w mediach
Zasady korzystania z serwisu

kliknij na zdjęcie, aby je zamknąć