<< powróć do listy pracowników

dr hab. Agnieszka Olesińska

Katedra Prawa Finansów Publicznych, pracownik WPiA
tel. 56 611-40-89, e-mail: agniesz@law.umk.pl
pokój p.93, dyżury: aktualne informacje na stronie http://www.taxlaw.umk.pl/dr-agnieszka-olesinska

Doktor habilitowany nauk prawnych. Zatrudniona w Katedrze Prawa Finasów Publicznych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikolaja Kopernika w Toruniu.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UMK. Stypendystka Fundacji Nauki Polskiej. Stopień naukowy doktora nauk prawnych uzyskała w 1999 roku. Przygotowana przez nią rozprawa doktorska poświęcona była odpowiedzialności osób trzecich za zaległości podatkowe podatnika, a rozprawa habilitacyjna - klauzuli ogólnej przeciwko unikaniu opodatkowania. 

Specjalizuje się w polskim prawie podatkowym.

Agnieszka Olesińska jest redaktorem naczelnym Przeglądu Orzecznictwa Podatkowego, redaktorem naczelnym Toruńskiego Rocznika Podatkowego oraz z-cą redaktora naczelnego Kwartalnika Prawa Podatkowego. Jest także członkiem Państwowej Komisji Egzaminacyjnej ds. Doradztwa Podatkowego oraz członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Podatkowego (IFA). Odbyła aplikację sędziowską, jest radcą prawnym i doradcą podatkowym.

Aktualne informacje dostępne są na stronie  http://www.taxlaw.umk.pl/dr-agnieszka-olesinska

Ogłoszenia

 

 

 

INFORMACJA

 

 

Aktualne informacje na stronie http://www.taxlaw.umk.pl/dr-agnieszka-olesinska

Publikacje

 

WYKAZ PUBLIKACJI ZA LATA 2004-2011

Książki i rozdziały w książkach

 

·         Ordynacja podatkowa – komentarz, t. I – ss. 794, t. II – ss.831, Toruń 2007, współautorzy:  B.Brzeziński, M.Kalinowski, M.Masternak, J.Orłowski

·         Prawo podatkowe, Toruń 2004

·         Prawo podatkowe, Wyd. II, poprawione i uzupełnione, Toruń 2004

·         Zbiór prawa podatkowego. Komentarze. Orzecznictwo. Wyjaśnienia. Tom I i II, ss. 2400, C.H. BECK 2004, 2005, 2006, 2007. Współautorzy: Grzegorz Borkowski, Stella Brzeszczyńska, Bogumił Brzeziński, Leonard Etel, Lesław Gmytrasiewicz, Marek Kalinowski, Wojciech Maruchin, Marian Masternak, Łukasz Mazur, Agnieszka Olesińska, Ewa Sokołowska,  Marek Szubiakowski.

·         Prawo finansów publicznych, wyd. IV uzupełnione i uaktualnione, Toruń 2006, ss. 356, współautorzy: B. Brzeziński, W. Matuszewski, W. Morawski, A.Zalasiński

·         Prawo podatkowe – Zarys systemu,  Toruń 2007, ss. 482.

·         Prawo finansów publicznych i prawo podatkowe. Kazusy, Toruń 2007, ss. 190. Współautorzy: A.Biegalski, K.Lasiński – Sulecki, W.Matuszewski, W.Morawski, E.Prejs, J.Wantoch-Rekowski

·         Następstwo prawne w prawie podatkowym [w:] Prawo podatkowe – teoria, instytucje, funkcjonowanie, Toruń 2009, ss. 281 – 285.

·        Odpowiedzialność podatkowa [w:] Prawo podatkowe – teoria, instytucje, funkcjonowanie, TNOiK Toruń 2009, s. 265 – 279.

·         Klauzule ogólne zapobiegające unikaniu opodatkowania [w:] Prawo podatkowe – teoria, instytucje, funkcjonowanie, Toruń 2009, s. 287 – 294.  (współautor: B.Brzeziński)

·          Zagadnienia intertemporalne związane ze zmianą zasad odpowiedzialności nabywców majątku podatnika [w:] R. Dowgier (red.), Ordynacja podatkowa. Wokół nowelizacji, Białystok 2009, wyd. Temida 2,  s. 210-218,  ISBN 978-83-89620-74-3, ss. 378,

·         Prawo podatkowe. Zarys systemu, Toruń 2009, ss. 423.

·         Prawo finansów publicznych i prawo podatkowe. Kazusy, Toruń 2009, ss. 209. Współautorzy: A.Biegalski, K.Lasiński – Sulecki, W.Matuszewski, W.Morawski, E.Prejs, J.Wantoch-Rekowski.  

  • Odpowiedzialność podatkowa [w:] System prawa finansowego, tom III – Prawo daniowe, L.Etel (red.), Warszawa 2010, ss. 578-607.
  • Death as a taxable event and its international ramifications, Cahiers de droit fiscal international 2010, vol. 95b, ss. 621-641 (współautor: T.Kardach). 

 

Artykuły

·         Skutki umorzenia zaległości podatkowej na wniosek osoby trzeciej, Przegląd Podatkowy 2004, nr 3, s. 54-58. Współautorzy: B. Brzeziński, M. Kalinowski.

·         Przedawnienie zaległości podatkowych w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego, Prawo i Podatki 2006, nr 6, ss. 28 – 30 (współautor: B. Brzeziński)

·         Uchylenie odpowiedzialności podatnika za zaliczki niepobrane przez płatnika, Prawo i Podatki 2007, nr 6.

·         6 wątpliwości dotyczących odpowiedzialności podatkowej nabywcy majątku podatnika, Doradca Podatkowy, czerwiec 2007, ss.4. 

·         Instytucja zaniechania poboru podatku oraz instytucja zaniechania ustalania zobowiązań podatkowych,  [w:] Abolicja podatkowa, Biuro Analiz Sejmowych 2008, nr 3, s. 27 – 31 (współautor: B.Brzeziński).

·         Postępowania podatkowe z udziałem spadkobierców podatnika, Prawo i Podatki 2008, zeszyt specjalny Odpowiedzialność podatkowa – wybrane zagadnienia, ss. 22 – 31.

·         Rozliczenie podatku dochodowego od osób fizycznych po śmierci podatnika, Kwartalnik Prawa Podatkowego 2008, z. 3-4, s. 67-77.

·        Zmiana zasad odpowiedzialności wspólników i członków zarządu za zaległości podatkowe spółek – zagadnienia intertemporalne, Kwartalnik Prawa Podatkowego 2009, z. 1, s. 109-119.

·         Kto powinien zapłacić PCC niepobrany przy sprzedaży działki gruntu przez rolnika? Prawo i Podatki 2010, nr 6, s. 17 – 23.

·          Konstrukcja i funkcjonowanie klauzuli ogólnej zapobiegającej unikaniu opodatkowania w prawie podatkowym Kanady, Kwartalnik Prawa Podatkowego 2010, nr 2, s. 63 – 96.

·          Stwierdzenie nadpłaty a zwrot nadpłaty podatku akcyzowego (spostrzeżenia na tle pytania prawnego skierowanego do TK), Przegląd Orzecznictwa Podatkowego 2010, z. 6, s. 523 – 529.

  • Zawieszenie biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego z uwagi na wszczęcie postępowania karnego skarbowego, Przegląd Orzecznictwa Podatkowego 2011, z. 1, s. 14 - 17 (współautor: B.Brzeziński)
  • Wszczęcie postępowania w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia decyzji, która stała się bezprzedmiotowa (art. 258 par. 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej), Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego 2011, nr 2.
  •  Konstrukcja i funkcjonowanie klauzuli ogólnej zapobiegającej unikaniu opodatkowania w australijskim podatku dochodowym,  Toruński Rocznik Podatkowy 2011
  • Doręczanie pism w postepowaniu podatkowym - wybrane zagadnienia, Kwartalnik Prawa Podatkowego 2011, nr 4.

 

Glosy

·         Glosa do wyroku NSA z dnia 27 listopada 2003 r. (III SA 2905/02), Przegląd Orzecznictwa Podatkowego 2005, z. 2, s. 117 – 121.

·         Glosa do wyroku WSA w Gliwicach z dnia 13 lutego 2006 r. (I SA/Gl 1044/05), Przegląd Orzecznictwa Podatkowego 2006, z. 5, s. 412 – 414 (współautor: B.Brzeziński)

·         Glosa do wyroku NSA z dnia 27 lipca 2006 r. (II FSK 1036/05), Przegląd Orzecznictwa Podatkowego 2008, z. 2, s. 136 – 139.

·          Glosa do wyroku NSA z dnia 24 października 2007 r. (II FSK 1212/06), Przegląd Orzecznictwa Podatkowego 2008, z. 6, s. 537-541.

·          Glosa do wyroku NSA z dnia 28 sierpnia 2008 r. (I FSK 972/07), Przegląd Orzecznictwa Podatkowego 2009, z. 2, s. 117 – 120.

·         Glosa do wyroku NSA z dnia 13 lutego 2008 r. (II FSK 1606/06), Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego 2009, z. 3.

·         Glosa do wyroku WSA w Gdańsku z dnia 14 października 2008 r. (I SA/Gd 559/08), Orzecznictwo Sądów Polskich 2009 , s. 708 – 710.

  •   Glosa do wyroku WSA w Olsztynie z 9 września 2009 r. (I SA/Ol 455/09), Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego 2010, nr 4, s. 179-190.
  • Glosa do wyroku WSA w Szczecinie z dnia 21 stycznia 2009 r. (I SA/Sz 523/08), Orzecznictwo Sądów Polskich 2011, z. 4, s. 270 - 275 (współautor: B.Brzeziński).

 

Inne

·         Przegląd artykułów i glos dotyczących problematyki prawa podatkowego, opublikowanych w czasopismach polskich w 2003 r., Przegląd Orzecznictwa Podatkowego 2004, z. 5, s. 482 – 509.

·         Redakcja naukowa książki „Europejskie Prawo Podatkowe. Wybór opracowań”, Łódź 2004, ss. 203.

 

 

Konkurs na nazwę samoobsługowej jadalni WPiA! Prawnicza Akademia Filmowa ELSA! Światowa Temida UMK, czyli Jan K. Seigel na WPiA!
Najnowsze publikacje Wydział w mediach
Zasady korzystania z serwisu

kliknij na zdjęcie, aby je zamknąć