<< powróć do listy pracowników

dr Paweł Nowicki

Katedra Prawa Europejskiego, pracownik WPiA
tel. 56 611-41-28, e-mail: pnowicki@law.umk.pl
pokój p.91, dyżury: Najbliższy dyżur 15.09.2016 godz. 11:00-12:00

Adiunkt w Katedrze Prawa Europejskiego. Specjalizuje się w tematyce prawa gospodarczego i polityk gospodarczych Unii Europejskiej, w szczególności prawa zamówień publicznych, pomocy publicznej oraz funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności. Prowadzi badania naukowe na temat systemu zamówień publicznych w Unii Europejskiej oraz Polsce, z uwzględnieniem partnerstwa publiczno-prywatnego oraz koncesji na usługi i roboty budowlane. Jako biegły Wojskowej Prokuratury Okręgowej w Poznaniu wydawał opinie dotyczące naruszeń prawa zamówień publicznych w postępowaniach przetargowych dla wojska.

W kręgu zainteresowań badawczych znajdują się również kwestie związane z procesami integracyjnymi i rozszerzaniem się Unii Europejskiej oraz problematyka instytucji prokuratury. Stypendysta Fundacji Szyszkowskich.

Kierownik Podyplomowych Studiów Partnerstwa Publiczno-Prywatnego.

Ekspert Komisji Europejskiej z dziedziny prawa zamówień publicznych - członek działającej przy Komisji Europejskiej grupy ekspertów zainteresowanych stron ds. zamówień publicznych (fr. Groupe d'experts des parties prenantes de la Commission sur les marches publics, ang. Commission stakeholder expert group on public procurement) na kadencję 2012-2015.  

Ekspert Komitetu Regionów Unii Europejskiej.

Członek Procurement Law Academic Network.

Członek Polskiego Stowarzyszenia Ekonomicznej Analizy Prawa (Law&Economics) oraz Fundacji Wsparcie Naukowe Partnerstwa Publiczno-Prywatnego.

Członek Komisji ds. Wspierania Partnerstwa Publiczno-Prywatnego działającej przy Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich.

Radca prawny (Tr-688), prowadzący własną kancelarię prawną. Doradza jednostkom samorządu terytorialnego oraz przedsiębiorstwom publicznym i prywatnym w zakresie zamówień publicznych, partnerstwa publiczno-prywatnego, koncesji na usługi i roboty budowlane, a także w kwestiach związanych z wykorzystywaniem środków unijnych. Jest autorem ponad 200 opinii prawnych z zakresu prawa zamówień publicznych. Wiele z nich publikowanych było m.in. na stronach internetowych Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.

Doświadczony trener i szkoleniowiec z zakresu prawa zamówień publicznych, koncesji oraz PPP. Przeszkolił setki ludzi, m.in. pracowników Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Lasów Państwowych, Urzędów Kontroli Skarbowej, Ministerstwa Finansów, Urzędów Marszałkowskich, PESA, Budimex oraz wielu jednostek samorządowych.

Założyciel i główny trener akademii brazylijskiego jiu-jitsu, submission fighting i MMA: Gracie Barra Toruń.  Przedstawiciel Gracie Barra w Polsce oraz członek władz Gracie Barra Poland Team Draculino. Posiada czarny pas w brazylijskim jiu-jitsu oraz stopnie mistrzowskie w aikido (1 dan) i iaido (1 dan). Instruktor rekreacji ruchowej ze specjalizacją samoobrona. Kiedy nie ćwiczy sztuk walki, gra w golfa. Pasjonat wina.

Ogłoszenia

Uprzejmie informuję, że mój najbliższy dyżur odbędzie się w dniu 15 września br. (czwartek), w godz. 11:00-12:00. 

Kolejny dyżur odbędzie się w dniu 19 września (poniedziałek), w godz. 11:00-12:00.


Publikacje

1) Państwo a gospodarka. Kierunki zmian w publicznym prawie gospodarczym, pod redakcją H. Nowickiego i P. Nowickiego, Toruń 2016.

2) P. Nowicki, Odwrócone zamówienia in house, Przetargi Publiczne 2016, nr 3.

3) Państwo a gospodarka. Instrumenty prawne realizacji zamówień publicznych, pod redakcją H. Nowickiego i P. Nowickiego, Toruń 2015

4) P. Justyńska, P. Nowicki, Konsekwencje przyjęcia tzw. nowych dyrektyw zamówienowych dla krajowego porządku prawnego, [w:] Państwo a gospodarka. Instrumenty prawne realizacji zamówień publicznych, pod redakcją H. Nowickiego i P. Nowickiego, Toruń 2015

5) P. Nowicki, Partnerstwo innowacyjne, Przetargi Publiczne 2015, nr 12.

6) P. Nowicki, Stosowanie dyrektyw wprost, Przetargi Publiczne 2015, nr 11.

7) G. Mazurek, E. Grabowska-Szweicer, P. Nowicki, P. Pieprzyca, K. Zedlewski, Kryteria oceny ofert, Presscom 2015.

8) P. Nowicki, Nowe dyrektywy dotyczące zamówień publicznych - rewolucja czy ewolucja?, Zamawiający. Zamówienia publiczne w praktyce 2015, nr 10.

9) H. Nowicki, P. Nowicki, M. Wierzbowski, Nowe dyrektywy zamówieniowe a polskie prawo zamówień publicznych. Uwagi de lege ferenda [w:] Prawo zamówień publicznych. Stan obecny i kierunki zmian,  pod redakcją H. Nowickiego i P. Nowickiego, Presscom 2015.

10) P. Nowicki, Jednolity Europejski Dokument Zamówienia, Przetargi Publiczne 2015, Nr 2.

11) Państwo a gospodarka. Prawna regulacja podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej, pod redakcją: H. Nowickiego, P. Nowickiego i W. Szwajdlera, Toruń 2014.

12) P. Nowicki, Partnerstwo publiczno-prywatne a nowelizacja systemu zamówień publicznych Unii Europejskiej [w:] Państwo a gospodarka. Partnerstwo publiczno-prywatne prawną formą realizacji zadań publicznych, pod redakcją H. Nowickiego i P. Nowickiego, Toruń 2014.

13) P. Nowicki, Michał Kania, Umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym. Studium administracyjnoprawne, (recenzja), Studia Iuridica Toruniensia 2014, nr 14.

14) P. Nowicki, Still Changing: Ten Years of Public Procurement in Poland after the Accession to the European Union, The Copernicus Journal of Political Studies 2014, issue 2 (6).

15) H. Nowicki, P. Nowicki, Partnerstwo publiczno-prywatne jako element systemu zamówień publicznych [w:] Partnerstwo publiczno-prywatne, pod redakcją G. Gołębiowskiego i K. Marchewki-Bartkowiak, Studia Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu 2014, Nr 3(39).

16) P. Nowicki, Stosowanie komunikatu KE, Przetargi Publiczne 2014, Nr 10.

17) P. Nowicki, Dyrektywa klasyczna [w:] A. Powałowski (red.), Leksykon prawa zamówień publicznych. 100 podstawowych pojęć, wyd. C.H. Beck, Warszawa 2014.

18) P. Nowicki, Dyrektywa obronna [w:] A. Powałowski (red.), Leksykon prawa zamówień publicznych. 100 podstawowych pojęć, wyd. C.H. Beck, Warszawa 2014.

19) P. Nowicki, Dyrektywa sektorowa [w:] A. Powałowski (red.), Leksykon prawa zamówień publicznych. 100 podstawowych pojęć, wyd. C.H. Beck, Warszawa 2014.

20) P. Nowicki, Dyrektywy odwoławcze [w:] A. Powałowski (red.), Leksykon prawa zamówień publicznych. 100 podstawowych pojęć, wyd. C.H. Beck, Warszawa 2014.

21) P. Nowicki, Dyrektywy unijne w sferze zamówień publicznych [w:] A. Powałowski (red.), Leksykon prawa zamówień publicznych. 100 podstawowych pojęć, wyd. C.H. Beck, Warszawa 2014.

22) P. Nowicki, GPA [w:] A. Powałowski (red.), Leksykon prawa zamówień publicznych. 100 podstawowych pojęć, wyd. C.H. Beck, Warszawa 2014.

23) P. Nowicki, Koncesja na roboty budowlane lub usługi [w:] A. Powałowski (red.), Leksykon prawa zamówień publicznych. 100 podstawowych pojęć, wyd. C.H. Beck, Warszawa 2014.

24) P. Nowicki, Urząd Publikacji Unii Europejskiej [w:] A. Powałowski (red.), Leksykon prawa zamówień publicznych. 100 podstawowych pojęć, wyd. C.H. Beck, Warszawa 2014.

25) P. Nowicki, Wadium [w:] A. Powałowski (red.), Leksykon prawa zamówień publicznych. 100 podstawowych pojęć, wyd. C.H. Beck, Warszawa 2014.

26). P. Nowicki, Zamówienia koncesjonariuszy robót budowlanych [w:] A. Powałowski (red.), Leksykon prawa zamówień publicznych. 100 podstawowych pojęć, wyd. C.H. Beck, Warszawa 2014.

27) P. Nowicki, Zamówienia współfinansowane ze środków UE [w:] A. Powałowski (red.), Leksykon prawa zamówień publicznych. 100 podstawowych pojęć, wyd. C.H. Beck, Warszawa 2014.

28) P. Nowicki, Społeczne zamówienia publiczne w UE, Przetargi Publiczne 2014, Nr 9.

29) P. Nowicki, Zmiany w ustawie Prawo zamówień publicznych, Drwal 2014, Nr 9.

30) P. Nowicki, Fakturowanie elektroniczne, Przetargi Publiczne 2014, Nr 7.

31) P. Nowicki, Nowe podejście do kryteriów oceny, Przetargi Publiczne 2014, Nr 6.

32) P. Nowicki, Bezprecedensowa dekada, komentarz na 10-lecie członkostwa Polski w Unii Europejskiej dla portalu UniaEuropejska.org, http://www.uniaeuropejska.org/bezprecedensowa-dekada

33) P. Nowicki, Pomoc publiczna w zamówieniach, Przetargi Publiczne 2014, Nr 4.

34) P. Nowicki, Podwykonawstwo a nowe dyrektywy, Przetargi Publiczne 2014, Nr 2.

35) P. Nowicki, Efektywne zamówienia publiczne jako rezultat stosowania nowego podejścia do zamówień publicznych, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2013.

36) P. Nowicki, Ekonomiczne aspekty wyboru partnerstwa publiczno-prywatnego [w:] Partnerstwo publiczno-prywatne w teorii i praktyce, pod redakcją G. Wrzeszcz-Kamińskiej i I. Ścibiorskiej-Kowalczyk, wyd. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław 2014.

37) P. Nowicki, Dyrektywa o udzielaniu koncesji, Przetargi Publiczne 2013, Nr 12.

38) P. Nowicki, Zamówienia publiczne w prawie Unii Europejskiej, [w:] J. Sadowy (red.), R. Jędrzejewski, J. Niczyporuk, H. Nowicki, P. Nowicki, A. Sołtysińska, R. Szostak, M. Wierzbowski, System zamówień publicznych w Polsce, Urząd Zamówień Publicznych, Warszawa 2013.

39) H. Nowicki, P. Nowicki, Zamówienia publiczne w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, [w:] J. Sadowy (red.), R. Jędrzejewski, J. Niczyporuk, H. Nowicki, P. Nowicki, A. Sołtysińska, R. Szostak, M. Wierzbowski, System zamówień publicznych w Polsce, Urząd Zamówień Publicznych, Warszawa 2013.

40) P. Nowicki, Koncesja na roboty budowlane lub usługi, [w:] J. Sadowy (red.), R. Jędrzejewski, J. Niczyporuk, H. Nowicki, P. Nowicki, A. Sołtysińska, R. Szostak, M. Wierzbowski, System zamówień publicznych w Polsce, Urząd Zamówień Publicznych, Warszawa 2013.

41) P. Nowicki, Partnerstwo publiczno-prywatne, [w:] J. Sadowy (red.), R. Jędrzejewski, J. Niczyporuk, H. Nowicki, P. Nowicki, A. Sołtysińska, R. Szostak, M. Wierzbowski, System zamówień publicznych w Polsce, Urząd Zamówień Publicznych, Warszawa 2013.

42) P. Nowicki, Ostatni taki budżet, ostatni raz w Strasburgu?, komentarz dla portalu UniaEuropejska.org, http://www.uniaeuropejska.org/ostatni-taki-budzet-ostatni-raz-w-strasburgu

43) P. Nowicki, Dyrektywa sektorowa po zmianach, Przetargi Publiczne 2013, Nr 11.

44) P. Nowicki, Korupcja w zamówieniach publicznych zżera miliardy, komentarz dla portalu UniaEuropejska.org, www.uniaeuropejska.org/korupcja-w-zamowieniach-publicznych-zzera-miliardy

45) P. Nowicki, Zmiany w dyrektywie, Przetargi Publiczne 2013, Nr 10.

46) P. Nowicki, Unia Gospodarcza i Walutowa - nowy ład instytucjonalny?, [w:] J. Galster (red.), Unia Europejska w dobie przemian ustrojowych. Zagadnienia systemowe i instytucjonalne, TNOiK, Toruń 2013.

47) H. Nowicki, P. Nowicki, O potrzebie zamówień "in-house" w gospodarce odpadami. Uwagi de lege lata i de lege ferenda, [w:] 25 lat fundamentów wolności działalności gospodarczej. Tendencje rozwojowe, pod redakcją J. Grabowskiego, K. Pokryszki, A. Hołdy-Wydrzyńskiej, Katowice 2013.

48) P. Nowicki, Kontrola zamówień publicznych udzielanych w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, [w:] Kontrola zamówień publicznych, pod redakcją T. Kocowskiego i J. Sadowego, Wrocław-Warszawa 2013, Urząd Zamówień Publicznych.

49) P. Nowicki, Partnerstwo publiczno-prywatne jako sposób realizacji inwestycji publicznych - zarys problematyki, [w:] Państwo a gospodarka, pod redakcją A. Brzezińskiej-Rawy i H. Nowickiego, Toruń 2012.

50) P. Nowicki, Zamówienia publiczne jako instrument gwarantujący efektywność wydatków w realizacji projektów unijnych, [w:] Zamówienia publiczne jako instrument sprawnego wykorzystania środków unijnych, pod redakcją E. Adamowicz i J. Sadowego, Gdańsk-Warszawa 2012, Urząd Zamówień Publicznych.

51) H. Nowicki, P. Nowicki, System zamówień publicznych w wybranych państwach Unii Europejskiej, Warszawa 2011, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Przeczytaj recenzję opublikowaną na Portalu Innowacji: 

http://www.pi.gov.pl/parp/chapter_86201.asp?soid=01128AAE479C42FCB75E07B95C528B4C

52) P. Nowicki, Polityka spójności Unii Europejskiej a system zamówień publicznych. Reguły udzielania zamówień w realizacji projektów unijnych, [w:] Nowe podejście do zamówień publicznych - zamówienia publiczne jako instrument zwiększenia innowacyjności gospodarki i zrównoważonego rozwoju. Doświadczenia polskie i zagraniczne, Część I, pod redakcją: J. Niczyporuka, J. Sadowego, M. Urbanek, Warszawa 2011, Urząd Zamówień Publicznych.

53) P. Nowicki, Polityka spójności Unii Europejskiej, [w:] J. Galster (red.), P. Justyńska, A. Knade-Plaskacz, M.K. Kolasiński, P. Nowicki, K. Witkowska-Chrzczonowicz, Podstawy prawa Unii Europejskiej z uwzględnieniem Traktatu z Lizbony. Zarys wykładu, Toruń 2010, TNOiK.

54) H. Nowicki, P. Nowicki, Zamówienia "in house" i ich dopuszczalność w ustawie Prawo zamówień publicznych z perspektywy orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, [w:] Ekonomiczne i prawne zagadnienia zamówień publicznych. Polska na tle Unii Europejskiej. Międzynarodowa konferencja naukowa 21-22 czerwca 2010 r., w Łodzi, pod redakcją: A. Borowicza, M. Królikowskiej-Olczak, J. Sadowego, W. Starzyńskiej, Warszawa 2010, Urząd Zamówień Publicznych.

55) P. Nowicki, Instytucjonalne gwarancje praworządności w Unii Europejskiej, [w:] D. Kala (red.), Praworządność i jej gwarancje, Warszawa 2009, Wolters Kluwer Polska.

56) P. Nowicki, Pozycja ustrojowa prokuratury RP na tle zasady trójpodziału władzy. Uwagi de lege lata i de lege ferenda, [w:] Księga Jubileuszowa Profesora Stanisława Jędrzejewskiego, Toruń 2009, TNOiK.

57) H. Nowicki, P. Nowicki, Warunki prawne podejmowania działalności gospodarczej typu spin-off, Toruń 2008, CWM.

58) P. Nowicki, EUROJUST - współpraca Prokuratury RP z organami prokuratorskimi państw Unii Europejskiej, [w:] Od starej do nowej Europy? pod redakcją: R. Backera, J. Marszałek-Kawy, J. Modrzyńskiej, Toruń 2005, wyd. MADO.

59) P. Nowicki, Etyka prokuratora, Prokurator 2005, nr 1(21).


KONFERENCJE

2016:

1) W dniach 12-14 czerwca 2016 r. dr Paweł Nowicki wziął udział w IX Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z zakresu zamówień publicznych nt. "Aktualne Problemy Zamówień i Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w Polsce", organizowanej przez Katedrę Publicznego Prawa Gospodarczego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, która odbyła się w Katowicach. W pierwszym dniu konferencji dr Paweł Nowicki wygłosił referat nt. "Aktualny stan rynku partnerstwa publiczno-prywatnego. Problemy i kierunki rozwoju", natomiast drugiego dnia przewodniczył panelowi dyskusyjnemu nt. "Value for Money w zamówieniach publicznych oraz partnerstwie publiczno-prywatnym", w który udział wzięli: prof. dr hab. Andrzej Borowicz (Uniwersytet Łódzki), prof. dr hab. Wojciech Gonet (Politechnika Warszawska) oraz Grzegorz Lang (Ministerstwo Rozwoju).

2) Dr Paweł Nowicki został zaproszony przez Komisję Europejską do wzięcia udziału w konferencji "Single Market Forum. Reforming Regulation of Professions: Results of the Mutual Evaluation And Way Forward", która odbyła się w dniu 18 maja w Brukseli.

3) W dniach 14-14 kwietnia 2016 r. na zaproszenie dziennika Rzeczpospolita, dr Paweł Nowicki wziął udział w konferencji "Zamówienia Publiczne 2016. Kierunki wprowadzanych zmian i ich wpływ na procedury w praktyce", która odbyła się w Warszawie. Konferencja skupiła przedstawicieli najlepszych kancelarii prawniczych w Polsce zajmujących się zamówieniami publicznymi. Dr Paweł Nowicki wygłosił prelekcję nt. "Internetyzacja" postępowań w ramach nowych przepisów prawa zamówień publicznych.

4) W dniach 29 lutego - 2 marca 2016 r. na zaproszenie Przetargów Publicznych, dr Paweł Nowicki wziął udział w III Forum Zamówień Publicznych na Roboty Budowlane, które odbyło się w Toruniu. Dr Paweł Nowicki wygłosił jeden z referatów otwierających Forum, nt. "Podmiotowe kryteria oceny ofert na roboty budowlane a warunki udziału wykonawców".


2015:

1) Dr Paweł Nowicki został zaproszony do wzięcia udziału w Nordic Public Procurement Forum 2015, które odbyło się w dniach 24-27 listopada w Kopenhadze.

2) W dniach 12-14 października 2015 r., na zaproszenie Przetargów Publicznych, dr Paweł Nowicki wziął udział w 10 Forum Przetargów Publicznych, które odbyło się w Jahrance koło Warszawy. Dr Paweł Nowicki wygłosił wykład nt. "Partnerstwo Innowacyjne jako nowy tryb udzielenia zamówienia publicznego w świetle dyrektyw UE".

3) W dniach 27-30 września 2015 r. dr Paweł Nowicki wziął udział w Zjeździe Katedr i Zakładów Prawa Gospodarczego Publicznego "Prawne instrumenty oddziaływania na gospodarkę", która odbyła się w Gdańsku. Organizatorem był Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.

4) W dniach 15-17 czerwca 2015 r., na zaproszenie Przetargów Publicznych, dr Paweł Nowicki wziął udział w Forum Zamówień Publicznych dla Kadry Kierowniczej, które odbyło się w Kołobrzegu. Dr Paweł Nowicki wygłosił jeden z wykładów inaugurujących Forum, nt. "Zakres stosowania dyrektyw i wytycznych KE w prowadzeniu postępowania o zamówienie publiczne na gruncie ustawy Pzp i poza ustawą".

5) W dniu 29 maja 2015 r. na zaproszenie Komisji Europejskiej, dr Paweł Nowicki wziął udział w konferencji "Nowe zasady zamówień publicznych w Unii Europejskiej - implikacje dla Polski", która odbyła się w Warszawie, w Sejmie RP. Dr Paweł Nowicki poprowadził oraz wygłosił prelekcję wprowadzającą w panelu nt. "Pomiędzy korzyściami skali, a wspieraniem udziału MŚP w rynku zamówień publicznych". Konferencję zorganizowało Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, Koba Consulting Group oraz kancelaria Wierzbowski Eversheds.

6) W dniu 21 maja 2015 r. na zaproszenie Instytutu Allerhanda, dr Paweł Nowicki wziął udział w III Polskim Kongresie Prawa Zamówień Publicznych, który odbył się w Warszawie. Dr Paweł Nowicki jako prelegent wziął udział w panelu dotyczącym projektu regulacji wdrażającej procedury udzielania zamówień publicznych.

7) W dniu 11 maja 2015 r. dr Paweł Nowicki wziął udział w konferencji naukowej "Partnerstwo Publiczno-Prywatne w świetle nowych dyrektyw unijnych", która odbyła się na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytu Śląskiego w Katowicach. Dr Paweł Nowicki wygłosił referat nr. "Charakterystyka nowych dyrektyw unijnych w kontekście rynku PPP" oraz wziął udział w panelu dyskusyjnym "Zamówienia i koncesje in house". Konferencję zorganizowała Fundacja Wsparcie Naukowe Partnerstwa Publiczno-Prywatnego oraz Katedra Publicznego Prawa Gospodarczego WPiA UŚ.

8) W dniach 16-18 marca 2015 r. na zaproszenie miesięcznika Przetargi Publiczne dr Paweł Nowicki wziął udział w II FORUM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROBOTY BUDOWLANE, które odbyło się w Toruniu. Dr Paweł Nowicki wygłosił jeden z wykładów inaugurujących obrady Forum, nt. "Pozacenowe kryteria oceny ofert w państwach UE".

9) W dniu 13 lutego 2015 r. na zaproszenie Komisji Europejskiej dr Paweł Nowicki wziął udział w Konferencji "Single Market Forum: Towards a Strategic Implementation of the New EU Public Procurement Directives", która odbyła się w Rzymie.  


2014:

1) W dniu 25 listopada 2014 r. na zaproszenie Instytutu Allerhanda dr Paweł Nowicki wziął udział w II Polskim Kongresie Zamówień Publicznych, który odbył się w Warszawie. Dr Paweł Nowicki był prelegentem w trakcie drugiego bloku dyskusyjnego nt. "Jak implementować nowe regulacje europejskie w krajowym systemie zamówień publicznych? Kluczowe zagadnienia i problemy".

2) W dniach 20-21 listopada 2014 r. dr Paweł Nowicki wziął udział w konferencji z okazji XX-lecia systemu zamówień publicznych w Polsce pt. "Prawo zamówień publicznych. Stan obecny i kierunki zmian", która odbyła się w Warszawie. Dr Paweł Nowicki wygłosił wykład inaugurujący konferencję, nt. Kierunki zmian w prawie zamówień publicznych Unii Europejskiej z perspektywy Komisji Europejskiej. Konferencję zorganizowały Katedry: Publicznego Prawa Gospodarczego oraz Prawa Europejskiego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz redakcja Przetargów Publicznych.

3) Dr Paweł Nowicki został zaproszony do wzięcia udziału w IX Forum Przetargów Publicznych, które odbyło się w dniach 13-15 października 2014 r. w Jahrance k. Warszawy, w celu wygłoszenia prelekcji nt. zakresu stosowania dyrektyw i wytycznych KE w prowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia na gruncie ustawy Pzp i poza ustawą.

4) W dniu 25 czerwca 2014 r. dr Paweł Nowicki, na zaproszenie Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich oraz dr hab. Michała Kani z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, wziął udział w konferencji nt. "Partnerstwo Publiczno-Prywatne jako metoda realizacji zadań uczelni wyższych w sektorze infrastrukturalnym". W trakcie konferencji dr Paweł Nowicki wygłosił prelekcję nt. wyboru partnera prywatnego w PPP z wykorzystaniem ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi. 

5) Dr Paweł Nowicki został zaproszony do wzięcia udziału w "3rd Annual Conference on Public Procurement - Smart Public Procurement: Efficient Management through e-Procurement", która odbyła się w dniu 20 czerwca 2014 r. w Atenach. Organizatorem konferencji była Komisja Europejska.

6) W dniu 12 czerwca 2014 r. dr Paweł Nowicki, na zaproszenie Prezydenta Miasta Torunia Michała Zaleskiego, wziął udział w konferencji "Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO", podsumowującą efekty projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w którym dr Paweł Nowicki doradzał jako radca prawny.

7) W dniu 8 maja 2014 r. dr Paweł Nowicki, na zaproszenie Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową, wziął udział w IV Posiedzeniu Pomorskiej Sieci Tematycznej ds. Wysokiej Efektywności Przedsiębiorstw, które odbyło się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego w Gdańsku. Temat spotkania brzmiał: "W jaki sposób wygenerować popyt (rynek) na pomorskie innowacje? Rola zamówień publicznych". Dr Paweł Nowicki wygłosił referat nt. nowych regulacji unijnego prawa zamówień publicznych oraz niewykorzystanych możliwości obecnie obowiązujących przepisów.

8) W dniu 24 marca 2014 r. dr Paweł Nowicki, na zaproszenie redakcji Przetargów Publicznych, wziął udział w Forum Zamówień Publicznych na Roboty Budowlane, które odbyło się w Hotelu Bulwar w Torniu. Dr Paweł Nowicki wygłosił prelekcję na temat "Podwykonawstwo w zamówieniach publicznych w świetle dyrektywy klasycznej". Forum trwało w sumie 3 dni (od 24 do 26 marca) i tym samym jest największym wydarzeniem w Polsce poświęconym problematyce zamówień publicznych na roboty budowlane.

9) W dniu 19 marca 2014 r. dr Paweł Nowicki, na zaproszenie Komisji Europejskiej, wziąl udział w międzynarodowej konferencji nt. "The New EU Rules for Procurement and Concessions", która odbyła się w Brukseli. Konferencję zorganizowała Komisja Europejska (DG Internal Market and Services).

10) W dniu 14 marca 2014 r. dr Paweł Nowicki wziął udział w konferencji naukowej "Problemy interpretacyjne ustawy o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach", która odbyła się na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W trakcie konferencji dr Paweł Nowicki wygłosił referat nt. "Organizacja przetargów na odbiór odpadów w jednostkach samorządu terytorialnego w kontekście nowych dyrektyw zamówieniowych".

11) W dniu 6 marca 2014 r. dr Paweł Nowicki wziął udział w IX Seminarium "Eksploatacja pojazdów regionalnych i aglomeracyjnych", zorganizowanym przez Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA, które odbyło się w Turznie. Na zaproszenie organizatora, dr Paweł Nowicki wygłosił prelekcję nt. "Nowe podejście do kryteriów oceny ofert w przetargach publicznych".

12) W dniu 27 lutego 2014 r. dr Paweł Nowicki wziął udział w w seminarium naukowym "5 lat ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym. Analiza problemów prawnych", zorganizowanym przez dr. Michała Kanię i Wsparcie Naukowe Partnerstwa Publiczno-Prywatnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego,  które odbyło się w Katowicach. W trakcie seminarium dr Paweł Nowicki wygłosił referat nt. "O potrzebie ekonomicznego podejścia do partnerstwa publiczno-prywatnego".

13) Na zaproszenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad dr Paweł Nowicki wziął udział w dorocznym spotkaniu zamówieniowym Departamentu Postępowań Przetargowych Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, które odbywało się w dniach 15-16 stycznia 2014 r. w Józefowie, gdzie poprowadził wykład nt. "Nowe dyrektywy - zmiany w systemie zamówień publicznych".


2013:

1) Dr Paweł Nowicki został zaproszony do udziału w konferencji nt. możliwości biznesowych dla sektora prywatnego w ofercie zamówień publicznych agencji systemu ONZ, organizowanej przez Organizację Narodów Zjednoczonych, Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP oraz Urząd Zamówień Publicznych, która odbyła się w dniu 10 grudnia 2013 r. w Warszawie.

2) W dniu 5 listopada 2013 r. dr Paweł Nowicki wziął udział w konferencji "Nowoczesne zamówienia publiczne", która odbyła się w Warszawie. Była to konferencja podsumowująca projekt "Nowe podejście do zamówień publicznych - szkolenia i doradztwo". Organizatorami była Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Urząd Zamówień Publicznych. Dr Paweł Nowicki wystąpił jako prelegent w dwóch panelach dyskusyjnych: "Korzyści z zastosowania nowego podejścia do zamówień publicznych z perspektywy zamawiających i wykonawców" oraz "Przyszłość zamówień publicznych".

3) W dniu 25 października 2013 r. dr Paweł Nowicki wziął udział w II Ogólnopolskiej Konferencji "Państwo a gospodarka", która odbyła się na Wydziale Prawa i Administracji UMK w Toruniu. W trakcie konferencji dr Paweł Nowicki przedstawił referat nt. "Nowelizacja prawa zamówień publicznych Unii Europejskiej".

4) W dniach 14-16 października 2013 r. dr Paweł Nowicki wziął udział w VIII Forum Przetargów Publicznych, które odbyło się w Jachrance k. Warszawy. Na tym największym wydarzeniu poświęconym zamówieniom publicznym w Polsce, organizowanym przez "Przetargi Publiczne" - najważniejsze opiniotwórcze czasopismo o tematyce zamówień publicznych w Polsce, dr Paweł Nowicki wygłosił referat nt. "Najważniejsze zmiany w dyrektywach dotyczących zamówień publicznych i ich wpływ na Prawo zamówień publicznych".

5) W dniu 26 września 2013 r. dr Paweł Nowicki wziął udział w konferencji "Partnerstwo Publiczno-Prywatne jako prawna forma realizacji zadań przez jednostki samorządu terytorialnego. PPP w kontekście funduszy europejskich", zorganizowanej przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Urząd Marszałkowski w Toruniu. Na konferencji dr Paweł Nowicki zaprezentował referat nt. "Partnerstwo publiczno-prywatne w świetle nowelizacji systemu zamówień publicznych Unii Europejskiej".

6) W dniach 3-6 września 2013 r. dr Paweł Nowicki brał udział w XXIII Forum Ekonomicznym, które tradycyjnie odbywało się w Krynicy. Dr Paweł Nowicki został zaproszony do poprowadzenia, razem z panem Jackiem Sadowym - Prezesem Urzędu Zamówień Publicznych, oraz Lechem Witeckim - Dyrektorem Generalnym Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, warsztatów nt. "Wybór wykonawcy dającego rękojmię należytego wykonania zamówienia - dotychczasowe doświadczenia i nowe rozwiązania". W warsztatach wzięli udział przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego z Polski oraz zagraniczni goście.

7) Dr Paweł Nowicki został zaproszony przez Komisję Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej Sejmu RP oraz Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych do udziału w konferencji "Ustawa prawo zamówień publicznych w praktyce samorządów terytorialnych", która odbyła się w dniu 25 czerwca 2013 r. w Sejmie RP.

8) W dniach 16-18 czerwca 2013 r. we Wrocławiu, na zaproszenie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych pana Jacka Sadowego, dr Paweł Nowicki wziął udział w VI Konferencji Naukowej "Kontrola zamówień publicznych", zorganizowanej przez Urząd Zamówień Publicznych, Uniwersytet Wrocławski oraz Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Dr Paweł Nowicki przedstawił referat nt. "Kontrola zamówień publicznych udzielanych w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej".

9) W dniu 17 stycznia 2013 r. dr Paweł Nowicki, jako ekspert Komisji Europejskiej, wziął udział w Polskim Kongresie Prawa Zamówień Publicznych i Inwestycji Infrastrukturalnych 2013, organizowanym przez Instytut Allerhanda. Patronat nad kongresem objęli m.in. Minister Sprawiedliwości, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Minister Administracji i Cyfryzacji, Adwokatura Polska, Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia, Krajowa Rada Gospodarcza. Na zaproszenie organizatorów dr Paweł Nowicki wygłosił referat otwierający kongres, nt. "Aktualne propozycje Komisji Europejskiej w zakresie modernizacji prawa zamówień publicznych w Unii Europejskiej".

10) W dniu 8 marca 2013 r. dr Paweł Nowicki wziął udział w konferencji "Nowelizacja prawa zamówień publicznych", zorganizowanej we współpracy pomiędzy Urzędem Zamówień Publicznych, Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. 

2012:

1) W dniach 17-18 września 2012 r. w Sopocie, na zaproszenie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, pana Jacka Sadowego, dr Paweł Nowicki wział udział w V Konferencji Naukowej „Zamówienia publiczne jako instrument sprawnego wykorzystania środków unijnych”. Dr Paweł Nowicki wygłosił referat nt. „Zamówienia publiczne jako instrument gwarantujący efektywność wydatków w realizacji projektów unijnych”.

2) W dniu 12 października 2012 r. dr Paweł Nowicki wziął udział w konferencji Ochrona konkurencji w zamówieniach publicznych, organizowana przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

3) W dniu 12 listopada 2012 r. na zaproszenie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, dr Paweł Nowicki wziął udział w Konferencji Naukowej „Zamówienia publiczne w szkołach wyższych, organizowanej przez Urząd Zamówień Publicznych i Konferencję Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych, która odbyła się w Sejmie RP.

4) W dniu 26 listopada 2012 r., na zaproszenie Komisji Europejskiej, dr Paweł Nowicki wziął udział w Międzynarodowej Konferencji „Remedies in Public Procurement – State of Play, Challenges and Opportunities”, która odbyła się w Brukseli. Dr Paweł Nowicki wystąpił jako jeden z członków panelu „National review procedures in public procurement”, gdzie zaprezentował referat nt. „Review procedures in public procurement law from the perspective of the Polish legal sytem”.

5) W dniu 30 listopada 2012 r., na zaproszenie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, dr Paweł Nowicki wziął udział w Konferencji „Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych”, zorganizowanej w Toruniu przez Urząd Zamówień Publicznych oraz Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Dr Paweł Nowicki zaprezentował referat nt. „Zamówienia publiczne jako element Europejskiej Polityki Wyposażenia Obronnego”.

2011:

1) W dniach 20-21 czerwca 2011 r. w Kazimierzu Dolnym, na zaproszenie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych dr Paweł Nowicki wziął udział w konferencji "Nowe podejście do zamówień publicznych - zamówienia publiczne jako instrument zwiększania innowacyjności gospodarki i zrównoważonego rozwoju. Doświadczenia polskie i zagraniczne", zorganizowanej przez Urząd Zamówień Publicznych i UMCS. Dr Paweł Nowicki wygłosił referat nt. "Polityka spójności Unii Europejskiej a system zamówień publicznych. Reguły udzielania zamówień w realizacji projektów unijnych".

Przeczytaj wyczerpujące sprawozdanie z tej konferencji na stronie:

http://www.bjanicki.com.pl/artykuly/12/

2) W dniach 29.06-02.07 2011 r. na zaproszenie Komisji Europejskiej, dr Paweł Nowicki przebywał w Brukseli, gdzie wziął udział w seminariu nt. "On the Modernisation of European Public Procurement Policy: Towards a more efficient European Procurement Market".

3) W dniach 2-4 października 2011 r. dr Paweł Nowicki wziął udział w Międzynarodowej Konferencji "Single Market Forum", zorganizowanej w Krakowie przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego oraz Komisję Europejską.

4) W dniu 2 grudnia 2011 r. dr Paweł Nowicki wziął udział w konferencji "Rewitalizacja w mieście - Dlaczego? Dla kogo? Przykłady dobrych praktyk oraz przyszłość rewitalizacji w nowej perspektywie finansowej", zorganizowanej przez Urząd Miasta Torunia wraz z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego. Dr Paweł Nowicki wygłosił referat nt. "Partnerstwo publiczno-prywatne jako sposób na finansowanie działań rewitalizacyjnych w kontekście przyszłej perspektywy finansowej".

Immatrykulacja i Dzień Adaptacyjny na WPiA Studenci WPiA z pucharem Copernicady Nowi Profesorowie na WPiA
Najnowsze publikacje Wydział w mediach
Zasady korzystania z serwisu

kliknij na zdjęcie, aby je zamknąć