<< powróć do listy pracowników

prof. UMK, dr hab. Wojciech Morawski

Katedra Prawa Finansów Publicznych, pracownik WPiA
tel. 0-56-611-41-26, e-mail: wmoraw@law.uni.torun.pl
pokój p.94, dyżury: środa 13.00-14.00


Doktor habilitowany nauk prawnych, zatrudniony w Katedrze Prawa Finansów Publicznych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu od 1996 r., początkowo jako asystent, a od 2002 r. na stanowisku adiunkta.

W latach 1991 - 1996 odbył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, które ukończył z oceną bardzo dobrą. Napisał pracę magisterską nt.: Ulgi inwestycyjne dla podmiotów gospodarczych w podatkach dochodowych. Stopień naukowy doktora nauk prawnych uzyskał broniąc rozprawy doktorskiej nt.: Ulgi i zwolnienia w prawie podatkowym (promotor: prof. dr hab. Bogumił Brzeziński; recenzenci: prof. dr hab. Włodzimierz Nykiel, prof. dr hab. Marek Kalinowski). W 2013 r. uzyskał stopień doktora habiliotwanego na podstawie rozprawy "Intepretacje prawa podatkowego i celengo - stabilność i zmiana".

Specjalizuje się w prawie podatkowym. Drugi obszar zainteresowań to prawo celne, w tym zakresie skupia się na problematyce długu celnego oraz oficjalnych - międzynarodowych, wspólnotowych i krajowych - interpretacji prawa celnego. Interesuje się także prawem ubezpieczeń społecznych w zakresie stosowania w tym prawie przepisów prawa podatkowego oraz problematyka dyscypliny finansów publicznych.

Dr Wojciech Morawski od 1998 r. jest członkiem zespołu redakcyjnego Przeglądu Orzecznictwa Podatkowego, a także członkiem kolegium redakcyjnego Przeglądu Podatkowego. Jest także radcą prawnym. Prowadził szkolenia dla aplikantów radcowskich z zakresu prawa podatkowego i celnego. Współpracuje między innymi z Biurem Analiz Sejmu.

Dr Morawski jest autorem około dwustu publikacji z zakresu prawa finansów publicznych, a w szczególności prawa podatkowego oraz prawa celnego


Publikacje

Wykaz publikacji
dr hab. Wojciech Morawski

Publikacje książkowe

1. Prawo finansów publicznych, Toruń 1999, ss. 338; współautor (wraz z: B. Brzeziński, W. Matuszewski, A. Olesińska, A. Zalasiński).
2. Ordynacja podatkowa - Zobowiązania - Komentarz praktyczny, Gdańsk 1999, ss. 172; współautor (wraz z: B. Brzeziński, M. Kalinowski)
3. Leksykon finansów, (pod red. J. Głuchowskiego), Warszawa 2001, (autor 57 haseł z dziedziny prawa celnego).
4. Ordynacja podatkowa - Postępowanie - Zobowiązania - Komentarz praktyczny, Gdańsk 2001, ss. 420; współautor (wraz z: B. Brzeziński, M. Kalinowski, M. Masternak)
5. Prawo finansów publicznych (wydanie drugie - poprawione i uaktualnione), Toruń 2001, współautor (wraz z: B. Brzeziński, W. Matuszewski, A. Olesińska, A. Zalasiński),
6. Ulgi i zwolnienia w prawie podatkowym, Gdańsk 2003, ss. 252,
7. Komentarz do Ordynacji podatkowej, Gdańsk 2003, współautor (wraz z B. Brzeziński, M. Kalinowski, M. Masternak)
8. Prawo finansów publicznych (wydanie trzecie - poprawione i uaktualnione), Toruń 2003, współautor (wraz z: B. Brzeziński, W. Matuszewski, A. Olesińska, A. Zalasiński),
9. Prawo finansów publicznych; współautor (wraz z: B. Brzeziński, W. Matuszewski, A. Olesińska, A. Zalasiński), wydanie czwarte - poprawione i uaktualnione - Toruń 2006,
10. Komentarz do Ordynacji podatkowej, Gdańsk 2006, współautor (wraz z B. Brzeziński, M. Kalinowski, M. Masternak);
11. Prawo celne - międzynarodowe, wspólnotowe, polskie, (pod red. K. Lasińskiego -Suleckiego) M. M. Kałduński, K. Lasiński-Sulecki, W. Morawski, M. Śpiewak, Wolters Kluwer Polska Warszawa 2007, ISBN 978-83-7526-236-0, - recenzent wydawniczy- Prof. dr hab. Andrzej Drwiłło)
12. Wspólnotowy kodeks celny. Komentarz (pod red. W. Morawskiego) M. Krzewiński, K. Lasiński-Sulecki, R. Mateńka, A. Milczarczyk, W. Morawski, R. Rosiak, T. Rudyk, C. Sowiński, M. Śpiewak, Wolters Kluwer Polska Warszawa 2007, ISBN 978-83-7526-234-6, ss. 1154, (recenzenci wydawniczy - Prof. dr hab. Andrzej Drwiłło i prof. dr hab. Wiesław Czyżowicz)
13. Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych. Komentarz (pod red. J. Wantoch Rekowskiego), T. Brzezicki, W. Dobek, K. Dziwota, K. Kiljan, J. Lachowski, M. Łapanowski, K. Madej, W. Morawski, D. Sylwestrzak, J. Wantoch-Rekowski, Toruń 2007 (ISBN 978-83-7285-368-4)
14. Prawo finansów publicznych i prawo podatkowe. Kazusy, A. Biegalski, K. Lasiński-Sulecki, W. Matuszewski, W. Morawski, A. Olesińska, E. Prejs, J. Wantoch-Rekowski, Toruń 2007 (ISBN 978-83-7285-356-1)
15. Ordynacja podatkowa. Komentarz praktyczny, Gdańsk 2008, współautor (wraz z B. Brzeziński, M. Kalinowski, K. Lasiński-Sulecki, M. Masternak) ISBN 978-83-7426-505-8
16. Prawo finansów publicznych, Toruń 2008; współautor (wraz z: B. Brzeziński, K. Lasiński-Sulecki, W. Matuszewski, A. Olesińska, A. Zalasiński), wydanie piąte poprawione i uaktualnione
17. Wspólnotowy kodeks celny i przepisy wykonawcze. Teksty. Literatura. Orzecznictwo, Warszawa 2008 (wraz z K. Lasińskim-Suleckim, C. Sowińskim, M. Śpiewak) ISBN 978-83-7601-213-1, ss. 717;
18. Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych. Komentarz (wraz z T. Brzezickim, K. Lasińskim-Suleckim, J. Wantoch-Rekowskim, pod red. W. Morawskiego), Gdańsk ODDK 2009, ss. 904, ISBN 978-83-7426-600-0
19. Prawo celne - międzynarodowe, wspólnotowe, polskie, wydanie II, rozszerzone i zaktualizowane, (pod red. K. Lasińskiego -Suleckiego) M. M. Kałduński, K. Lasińsk-Sulecki, W. Morawski, M. Śpiewak, Wolters Kluwer Polska Warszawa 2009, (ISBN 978-83-7601-884-3), ss. 378;
20. Prawo finansów publicznych i prawo podatkowe. Kazusy, A. Biegalski, K. Lasiński-Sulecki, W. Matuszewski, W. Morawski, A. Olesińska, E. Prejs, J. Wantoch-Rekowski, Wydanie II - zmienione, poprawione i uzupełnione, Toruń 2009 (ISBN 978-83-7285-482-7)
21. Model konwencji OECD. Komentarz (pod red. B. Brzezińskiego), Warszawa 2010, ISBN 978-83-7677-161-8; ss. 1393, (współautor i współredaktor)
22. Prawo finansów publicznych, Toruń 2010; współautor (wraz z: B. Brzeziński (red.), M. Kalinowski, K. Lasiński-Sulecki, W. Matuszewski, A. Olesińska, E. Prejs, A. Zalasiński), wydanie szóste poprawione i uaktualnione, Toruń 2010, ISBN 978-83-7285-531-2
23. Separation of Powers in Tax Law. EATLP International Tax Law Series - Volume 7 (Editor: Ana Paula Dourado, Amsterdam 2010 s. 283 ISBN: 978-90-812819-3-5 (współautor)
24. Zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych w: System Prawa Finansowego. Tom III. Prawo daninowe (pod. red. L. Etela), Warszawa 2010, s. 538-553 - wraz z K. Lasińskim-Suleckim;
25. Historia Katedry Prawa Finansów Publicznych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w: Z dziejów katedr skarbowości i prawa skarbowego oraz katedr prawa finansowego w Polsce (pod red. A. Kosteckiego), Kraków 2010 s. 177 - 184 (ISDN 978-83-7571-098-4)
26. Stosowanie Ordynacji podatkowej do świadczeń publicznoprawnych uzyskiwanych przez jednostki samorządu terytorialnego w świetle orzecznictwa sadów administracyjnych w: Opłaty samorządowe w Polsce - problemy praktyczne (pod. red. G. Liszewskiego), Białystok 2010, s. 17-34, (wraz z T. Brzezickim) ISBN 978-83-89620-88-0;
27. O potrzebie „uporządkowania" regulacji normatywnej zabezpieczenia wykonania zobowiązań podatkowych w: Ordynacja podatkowa. Zagadnienia proceduralne (pod red. M. Popławskiego), Białystok 2011, s. 189-209 (wraz z T. Brzezickim) ISBN 978-83-98620-94-1;
28. Interpretacje prawa podatkowego i celnego - stabilność i zmiana, Warszawa 2012, ISBN 978-83-264-0733-8, ss. 493;


Artykuły

29. Wybrane problemy utraty prawa do ulg inwestycyjnych, Monitor Podatkowy 1996, Nr 10, s. 296-300.
30. Przeniesienie własności rzeczy i praw majątkowych w zamian za zaległości podatkowe, Monitor Podatkowy, 1998, Nr 4, s. 240-244.
31. Zwolnienia i preferencje podatkowe w specjalnych strefach ekonomicznych a korzystanie z innych ulg i zwolnień podatkowych, Kwartalnik Prawa Podatkowego1999, Nr 2, s. 71-82.
32. Wpis hipoteki ustawowej zabezpieczającej zobowiązania podatkowe (wybrane zagadnienia), Kwartalnik Prawa Podatkowego 1999, Nr 3-4,s. 39 - 59.
33. Opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska a przepisy Ordynacji podatkowej, współautor (wraz z B. Brzezińskim), Kwartalnik Prawa Podatkowego 1999, Nr 3-4, s. 91 - 102.
34. Hipoteka ustawowa zabezpieczająca zobowiązania podatkowe a podział sumy uzyskanej z egzekucji, Problemy Egzekucji 2001, Nr 10(46), s. 96 - 113.
35. Hipoteka przymusowa zabezpieczająca zobowiązania podatkowe, współautor (wraz z B. Brzezińskim), Monitor Podatkowy, 2001, nr 7, s. 29 - 35.
36. Wymóg potwierdzenia faktury VAT kopią a prawo do obniżenia podatku należnego, zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego, Monitor Podatkowy 2002, Nr 2, s. 21 - 24.
37. Ordynacja Podatkowa. Zmiany od 1.1.2003 r. Dodatek do Monitora Podatkowego 2002, Nr 12, ss. 24 ) współautor wraz z: B. Brzeziński, M. Jankowska, M. Kalinowski, M. Masternak, A. Olesińska),
38. Warunki stosowania stawki 0% podatku od towarów i usług do usług dotyczących importu towarów, Kwartalnik Prawa Podatkowego 2002, Nr 2, s. 129 - 135 (współautor wraz z B. Brzeziński),
39. Wykładnia umów o unikaniu podwójnego opodatkowania w orzecznictwie sądów polskich - wybrane zagadnienia, Przegląd Orzecznictwa Podatkowego 2004, Nr 4, s. 313- 319.
40. Wygasanie zastawu skarbowego, Monitor Podatkowy 2004, Nr 11, s. 23 - 28,
41. Korekta deklaracji podatkowej na podstawie art. 19 ust. 3b ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym po zakończeniu kontroli podatkowej, (wraz z B. Brzezińskim), Kwartalnik Prawa Podatkowego 2004 nr 2- 3,
42. Możliwość wykrycia błędu organu celnego przez osobę zobowiązaną do uiszczenia opłat celnych w świetle orzecznictwa ETS, Monitor Prawa Celnego i Podatkowego 2005, Nr 2, s. 68-70,
43. Wiążąca informacja taryfowa, Przegląd Podatkowy 2005, Nr 12 s. 45 - 54 (wraz z Krzysztofem Lasińskim-Suleckim)
44. Zakład w rozumieniu art. 5 ust. 1 Modelu konwencji OECD i polskich umów o unikaniu podwójnego opodatkowania - aspekt czasowy stałości placówki, Przegląd Podatkowy 2006, Nr 1
45. Pracownik i pracodawca jako dłużnicy długu celnego, Europejski Przegląd Sądowy 2006, Nr 5 - wraz z Arturem Ferlinem
46. Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej w świetle umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, cz. I, Przegląd Podatkowy 2006, Nr 9
47. Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej w świetle umów o unikaniu podwójnego opodatkowania część 2, Przegląd Podatkowy 2006, nr 10
48. Powstanie długu celnego wskutek usunięcia towaru spod dozoru celnego, Monitor Prawa Celnego i Podatkowego 2006, nr 11,
49. Odpowiednie stosowanie przepisów Ordynacji podatkowej i sposoby obliczania terminów w zakresie należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, Przegląd Ubezpieczeniowy dla Ciebie z 2006 r., nr 7-8, s. 3-6, wraz z Jackiem Wantoch-Rekowskim
50. Odpowiedzialność płatnika i małżonka płatnika za należności z tytułu składek, Przegląd Ubezpieczeniowy dla Ciebie z 2006 r., nr 9, s. 3-5, wraz z Jackiem Wantoch-Rekowskim
51. Zabezpieczenie należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, Przegląd Ubezpieczeniowy dla Ciebie z 2006 r., nr 10, s. 3-6, wraz z Jackiem Wantoch-Rekowskim
52. Zaległość składkowa i wygasanie zobowiązań z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, Przegląd Ubezpieczeniowy dla Ciebie z 2006 r., nr 11, s. 12-15, wraz z Jackiem Wantoch-Rekowskim
53. Opłacanie składek a przepisy Ordynacji podatkowej, Przegląd Ubezpieczeniowy dla Ciebie z 2006 r., nr 12, s. 3-6, wraz z Jackiem Wantoch-Rekowskim
54. Nadpłata składek na ubezpieczenia społeczne w świetle Ordynacji podatkowej, Przegląd Ubezpieczeniowy dla Ciebie z 2007 r., nr 1, s. 13-15, (wraz z Jackiem Wantoch-Rekowskim)
55. Pozycja prawna dłużnika długu celnego w sytuacji zmienności stanowiska organu co do wykładni prawa, Gdańskie Studia Prawnicze. Studia Prawno - Finansowe, T. XVI, 2007, s. 797 - 818 (wraz z Krzysztofem Lasińskim-Suleckim),
56. Odpowiedzialność solidarna i następstwo prawne w zakresie składek, Przegląd Ubezpieczeniowy dla Ciebie z 2007 r., nr 2, s. 3-5, (wraz z Jackiem Wantoch-Rekowskim)
57. Odpowiedzialność spadkobierców i zapisobierców za należności z tytułu składek, Przegląd Ubezpieczeniowy dla Ciebie z 2007 r., nr 3, s. 14-17 (wraz z Jackiem Wantoch-Rekowskim)
58. Zakres odpowiedzialności osób trzecich za należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne w świetle art. 107 Ordynacji podatkowej, Przegląd Ubezpieczeniowy dla Ciebie z 2007 r., Nr 4, s. 16-19 (wraz z Jackiem Wantoch-Rekowskim)
59. Zabezpieczenie zobowiązań podatkowych na podstawie art. 33d - 33g Ordynacji podatkowej, Przegląd Podatkowy 2007, Nr 4, s. 30 - 36,
60. Decyzja o odpowiedzialności osób trzecich za należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, Przegląd Ubezpieczeniowy dla Ciebie z 2007 r., Nr 5, s. 16-19 (wraz z Jackiem Wantoch-Rekowskim)
61. Wartość celna w orzecznictwie ETS, Europejski Przegląd Sądowy 2007, Nr 5, s. 32 - 37 (wraz z K. Lasińskim-Suleckim),
62. Odpowiedzialność rozwiedzionego małżonka podatnika i członka rodziny podatnika za należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, Przegląd Ubezpieczeniowy dla Ciebie z 2007 r., nr 6, s. 9-12 (wraz z Jackiem Wantoch-Rekowskim),
63. Odpowiedzialność nabywcy majątku płatnika za należność z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne w świetle przepisów Ordynacji podatkowej, Przegląd Ubezpieczeniowy dla Ciebie z 2007 r., nr 7/8, s. 13-17 (wraz z Jackiem Wantoch-Rekowskim)
64. Tytuł wykonawczy a bieg terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego, Prawo i Podatki 2007, Nr 8, s. 27 - 31,
65. Odpowiedzialność osób trzecich za należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne w świetle art. 113 - 115 Ordynacji podatkowej, Przegląd Ubezpieczeniowy dla Ciebie z 2007 r., nr 10, s. 6-9 (wraz z Jackiem Wantoch-Rekowskim)
66. Odpowiedzialność członków zarządów spółek za należność z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne w świetle art. 116 Ordynacji podatkowej, Przegląd Ubezpieczeniowy dla Ciebie z 2007 r., nr 11, s. 3-5 (wraz z Jackiem Wantoch-Rekowskim)
67. Autonomia pojęć „decyzja" i „odwołanie" we wspólnotowym kodeksie celnym, Europejski Przegląd Sądowy 2007, Nr 11, s. 24 - 27 - wraz z Krzysztofem Lasińskim-Suleckim
68. Przedawnienie obowiązku podatkowego - przegląd orzecznictwa, Przegląd Orzecznictwa Podatkowego 2007, Nr 6, s. 513 - 519;
69. Przedawnienie obowiązku podatkowego cz. I, Przegląd Podatkowy 2008, Nr 1, s. 28 - 32;
70. Przedawnienie obowiązku podatkowego cz. II, Przegląd Podatkowy, 2008, Nr 2 s. 36 - 41;
71. Ogólna klauzula słuszności jako podstawa zwrotu lub umorzenia należności celnych, Europejski Przegląd Sądowy, 2008 Nr 2, s. 27 - 33;
72. Podziemne wyrobiska górnicze a podatek od nieruchomości (cz. I) Prawo i Podatki 2008, Nr 3, s. 19 - 22 (wraz z Bogumiłem Brzezińskim);
73. Podziemne wyrobiska górnicze a podatek od nieruchomości (cz. II) Prawo i Podatki 2008, Nr 4 (wraz z Bogumiłem Brzezińskim);
74. Przedawnienie zobowiązań podatkowych a kwestie intertemporalne w świetle orzecznictwa sądów i poglądów Ministra Finansów - w poszukiwaniu tzw. linii orzeczniczej, Przegląd Orzecznictwa Podatkowego 2008, Nr 2;
75. Zmiana zasad przerywania biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego dokonana z dniem 1 września 2005 r. - kwestie intertemporalne Przegląd Podatkowy 2008 r., Nr 3
76. Problem określenia podstawy opodatkowania w podatku od nieruchomości w stosunku do części budowli lub części środka trwałego, Monitor Podatkowy 2008, Nr 6
77. Rozstrzyganie problemu podwójnej rezydencji osób fizycznych w świetle umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, Monitor Podatkowy 2008, Nr 9, s. 14 - 21
78. Kable telekomunikacyjne znajdujące się w kanalizacji kablowej a podatek od nieruchomości (wraz z B. Brzezińskim) Przegląd Podatkowy 2008, Nr 10, s. 20-31;
79. Urządzenia techniczne umieszczone na budynkach a podatek od nieruchomości, Prawo i Podatki 2008, Nr 12, s. 25-30 (wraz z J. Wilczewskim);
80. Przedawnienie należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne - problematyka intertemporalna, Praca i Zabezpieczenie Społeczne, 2009, nr 2, s. 28 - 33 (wraz z Jackiem Wantoch-Rekowskim)
81. Zwrot nadpłaty podatku konsumpcyjnego pobranego niezgodnie z prawem wspólnotowym w orzecznictwie sądów polskich i Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, Przegląd Orzecznictwa Podatkowego 2009, Nr 3, s. 197 - 208 (wraz z K. Lasińskim-Suleckim);
82. Pojęcie „budynków lub ich części mieszkalnych" w podatku od nieruchomości, Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych, 2009, Nr 5, s. 1, 9-15;
83. Pojęcie podziemnego wyrobiska górniczego w kontekście podatku od nieruchomości w orzecznictwie sądów polskich i organów podatkowych oraz poglądach doktryny prawa podatkowego, Przegląd Orzecznictwa Podatkowego 2009, Nr 4, s. 303 - 307 (wraz z Agnieszką Walter);
84. Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, Monitor Podatkowy 2009, Nr 9, s. 24 - 29;
85. Znaczenie ewidencji gruntów i budynków dla wymiaru podatku od nieruchomości, Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych, 2009, nr 11, s. 20 - 28
86. Podstawy normatywne poboru renty planistycznej - kwestia stosowania Ordynacji podatkowej, Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych 2009, Nr 12, s. 22 - 28 (wraz z T. Brzezickim)
87. Wpływ umów o unikaniu podwójnego opodatkowania na zakres nieograniczonego obowiązku podatkowego w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, Kwartalnik Prawa Podatkowego 2009, Nr 2, s. 37-48 (wraz z Ł. Maszewskim)
88. Zakres przedmiotowy zastosowania Ordynacji podatkowej w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych, Przegląd Orzecznictwa Podatkowego 2009, Nr 6, s. 513 - 527 (wraz z T. Brzezickim)
89. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego i decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu a renta planistyczna, Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych, 2010, Nr 1, s. 1, 12-19 (wraz z Tomaszem Brzezickim);
90. Znaczenie orzecznictwa sądów zagranicznych w procesie wykładni umów o unikaniu podwójnego podatkowania zawartych przez Polskę, Przegląd Podatkowy 2010, Nr 2, s. 6-11;
91. Zwrot podatku konsumpcyjnego pobranego niezgodnie z prawem wspólnotowym, Państwo i Prawo 2010, Nr 2, s. 83 - 94 (wraz z K. Lasińskim-Suleckim)
92. Podstawa opodatkowania podatkiem od nieruchomości w wypadku wniesienia budowli jako aportu do spółki, Przegląd Podatkowy 2010, Nr 4, s. 11 - 17 (wraz z Agnieszką Walter);
93. Wyznaczanie inkasentów w podatku od nieruchomości, Finanse Komunalne, 2010, Nr 4, s. 13-20 (wraz z T. Brzezickim)
94. Grunty zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej, Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych 2010, Nr 4, s. 16-18;
95. Zwrot podatku pobranego z naruszeniem prawa Unii Europejskiej - aspekt krajowy, Przegląd Podatkowy 2010, Nr 5, s. 24-32;
96. Podstawa opodatkowania budowli amortyzowanych i całkowicie zamortyzowanych, Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych 2010, Nr 5, s. 17-22;
97. Gdzie jest definicja budowli w podatku od nieruchomości? Przegląd Podatkowy 2010, Nr 7, s. 25-33;
98. Wymóg doręczenia upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym, Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych 2010, Nr 7-8, s. 1, 30 - 34 (wraz z Tomaszem Brzezickim);
99. Organ gminy o statusie miasta jako organ egzekucyjny należności pieniężnych - wybrane zagadnienia, Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych, 2010, Nr 9, s. 21 - 25 (wraz z T. Brzezickim);
100. Właściwość organu w sprawach zabezpieczenia wykonania zobowiązań podatkowych - wybrane zagadnienia, Przegląd Podatkowy 2010, Nr 10, s. 22- 28 (wraz z T. Brzezickim);
101. Gmina jako podatnik podatku od nieruchomości - wybrane zagadnienia, Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych 2010, Nr 10, s. 1, 9-12 (wraz z T. Brzezickim);
102. Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości obiektów przemysłowych. Korzystna dla podatników ewolucja orzecznictwa, Monitor Podatkowy 2010, Nr 12, s. 26 - 33 (wraz z T. Rolewiczem);
103. Wpis i odmowa wpisu zastawu skarbowego na rzecz jednostki samorządu terytorialnego, Przegląd Podatków lokalnych i Finansów Samorządowych 2011, Nr 2, s. 21-26 (wraz z T. Brzezickim);
104. Strona decyzji ustalającej opłatę adiacencką z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z budową urządzenia infrastruktury technicznej - podejście „podatkowe", Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych 2011, Nr 5, s. 24-26;
105. Zastępowanie zeznań strony jej wyjaśnieniami - przykład „obejścia prawa" przez organ podatkowy, Przegląd Podatkowy, 2011, Nr 5, s. 6-11 (wraz z B. Brzezińskim);
106. Przedawnienie obowiązku uiszczenia opłaty dodatkowej za parkowanie, Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych 2011, Nr 7-8, s. 25-29 (wraz z T. Brzezickim);
107. Gminne organy podatkowe a ustalanie wartości amortyzacyjnej przedmiotu opodatkowania - szczęśliwy dla wszystkich koniec próby rewolucji, Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych 2012, nr 1, s. 1, 4-8;
108. Budowla w podatku od nieruchomości. Wyrok TK z 13.9.2011 r. (P 33/09) - rewolucja czy potwierdzenie ewolucji koncepcji budowli w podatku od nieruchomości, monitor podatkowy 2012, Nr 3, s. 30-35;

Glosy

109. Glosa do wyroku NSA z dnia 4 października 1994 r., sygn. akt SA/Wr 929/94, Przegląd Orzecznictwa Podatkowego 1998, Nr 1, s. 93-98.
110. Glosa do wyroku NSA z dnia 17 lutego 1995 r., sygn. akt SA/Bk 292/94, Przegląd Orzecznictwa Podatkowego 1998, Nr 2, s. 192-196.
111. Glosa do wyroku NSA z dnia 15 kwietnia 1997, sygn. akt I SA/Po 1170/96, Przegląd Orzecznictwa Podatkowego 1999, Nr 3, s. 290 -292.
112. Glosa do wyroku NSA z dnia 21 sierpnia 1996, sygn. akt III SA 646 i 647/96, Przegląd Orzecznictwa Podatkowego 1999, Nr 4, s. 397 - 400.
113. Glosa do wyroku NSA z dnia 4 grudnia 1997 r., sygn. akt SA/Sz 2018/96, Przegląd Orzecznictwa Podatkowego 1999, Nr 5, s. 487-491.
114. Glosa do wyroku NSA z dnia 6 lipca 1995 r., sygn. akt SA/Kr 2125/94, Przegląd Orzecznictwa Podatkowego 2000, z. 1, s. 91 - 93.
115. Glosa do wyroku NSA z dnia 26 marca 1997 r., SA/Gd 3456/95, Przegląd Orzecznictwa Podatkowego 2001, Nr 3, s. 284 - 287.
116. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 9 listopada 1994 r., III CZP 138/94, Problemy Egzekucji 2001, Nr 18 (54), s. 100 - 110.
117. Podatek od nieruchomości przedsiębiorcy (glosa), Monitor Podatkowy 2002, Nr 8, s. 44 - 48,
118. Faktura niepotwierdzona kopią u sprzedawcy, glosa do wyroku NSA z dnia 30 października 2002 r.(I SA/Wr 1308/00); Monitor Podatkowy 2003, Nr 12, s. 47 - 50,
119. Glosa do wyroku NSA z dnia 18 listopada 2003 r. (SA/Bd 2127/03), Przegląd Orzecznictwa Podatkowego 2004, Nr 2, s. 128 - 133,
120. Świadczenie między osobą prawną a jej oddziałem, glosa do wyroku NSA z dnia 11 czerwca 2003 r., I SA/Wr 2860/2000, Monitor Podatkowy 2004, Nr 5, s. 47 - 50,
121. Zakres zwolnienia podatników prowadzących zakłady pracy chronionej z niepodatkowych należności budżetowych; Glosa do wyroku NSA z dnia 1.10.2001 r., II SA 2540/00 i wyroku NSA z dnia 24.2.2000 r., SA/Bk 976/99, Monitor Podatkowy 2005, Nr 1, s. 49 - 52,
122. Glosa do wyroku NSA z dnia 21 kwietnia 2004 r., FSK 172/04, Orzecznictwo Sądów Polskich 2005, Nr 5, poz. 69,
123. Glosa do wyroku NSA z dnia 22 października 2004 r., FSK 649/04, Orzecznictwo Sądów Polskich 2006, Nr 1. poz. 12,
124. Glosa do wyroku WSA w Bydgoszczy z 20 listopada 2005 r., I SA/Bd 275/05, Przegląd Podatkowy 2006, Nr 2- wraz z Krzysztofem Lasińskim-Suleckim
125. Glosa do wyroku WSA w Warszawie z dnia 11 maja 2005 r., III SA/Wa 280/05, Przegląd Orzecznictwa Podatkowego 2006, Nr 3, s. 221 - 224 (wraz z B. Brzezińskim),
126. Glosa do wyroku NSA z 25 czerwca 2005 r., I GSK 473/05, Orzecznictwo Sądów Polskich 2006, Nr 4 - wraz z Krzysztofem Lasińskim-Suleckim
127. Glosa do wyroku WSA w Gdańsku z dnia 24 maja 2006 r., III SA/Gd 45/06, Orzecznictwo Sądów Polskich 2007, Nr 5, poz. 59, s. 363 - 368, (wraz z Krzysztofem Lasińskim-Suleckim)
128. Glosa do wyroku NSA z dnia 22 lutego 2006 r., FSK 630/05, Orzecznictwo Sądów Polskich 2007, Nr 10, poz. 114, s. 718- 721 (wraz z Krzysztofem Lasińskim-Suleckim)
129. Rękojmia prawidłowego wykonywania zawodu radcy prawnego, glosa do wyroku WSA w Warszawie z dnia 12 lutego 2007 r., VI SA/Wa 2084/06, Monitor Prawniczy 2007, Nr 13, s. 751 - 755 (wraz z Krzysztofem Lasińskim-Suleckim)
130. Wartość celna towarów jako podstawa opodatkowania VAT. Glosa do wyroku ETS z dnia 23 lutego 2006 r. w sprawie Dollond & Aitchison Ltd (C-491/04 ECR [2006] I-02129), Przegląd Podatkowy 2007, Nr 8, s. 46 - 50 (wraz z Krzysztofem Lasińskim-Suleckim),
131. Urządzenie techniczne a podatek od nieruchomości, glosa do wyroku WSA w Lublinie z dnia 7 czerwca 2006 r. (I SA/Lu 158/06), Przegląd Podatkowy 2007, Nr 10, s. 38 - 42 (wraz z Bogumiłem Brzezińskim)
132. Skutki braku właściwej publikacji przepisów wspólnotowego prawa celnego w językach krajów przystępujących do Wspólnoty Europejskiej. glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości (Wielka Izba) z dnia 11 grudnia 2007 r. w sprawie C-161/06 Skoma-Lux sro przeciwko Celni reditelstvi Olomouc (Cz. I), Monitor Prawa Celnego i Podatkowego 2008, Nr 2 (wraz z K. Lasińskim-Suleckim);
133. Skutki braku właściwej publikacji przepisów wspólnotowego prawa celnego w językach krajów przystępujących do Wspólnoty Europejskiej. glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości (Wielka Izba) z dnia 11 grudnia 2007 r. w sprawie C-161/06 Skoma-Lux sro przeciwko Celni reditelstvi Olomouc (Cz. II), Monitor Prawa Celnego i Podatkowego 2008, Nr 3, s. 87-90 (wraz z K. Lasińskim-Suleckim);
134. Glosa do wyroku WSA w Szczecinie z dnia 2 kwietnia 2008 r., I SA/Sz 734/07, Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych 2008, Nr 11, s. 3-10;
135. Glosa do postanowienia WSA w Krakowie z dnia 8 lutego 2007 r. (III SA/Kr 1249/06), Orzecznictwo Sądów Polskich 2008, Nr 11, s. 796 - 800 (wraz z K. Lasińskim-Suleckim);
136. Glosa do wyroku WSA w Gliwicach z dnia 9 stycznia 2008 r. (III SA/Gl 844/07) - zwrot nadpłaty w podatku akcyzowym, Przegląd Orzecznictwa Podatkowego 2008, Nr 6, s. 524 - 531 (wraz z K. Lasińskim-Suleckim);
137. Pojęcie budynku i budowli w podatku od nieruchomości. Glosa do wyroku NSA z dnia 10 stycznia 2008 r. (II FSK 1313/07), Przegląd Podatkowy 2009, Nr 2, s. 42 - 46;
138. Glosa do uchwały NSA z dnia z dnia 4 listopada 2008 r. (I FPS 2/08) - pojęcie „niewydania postanowienia" rozumieniu art. 14 b § 3 Ordynacji podatkowej, Przegląd Orzecznictwa Podatkowego 2009, Nr 5, s. 415 - 419;
139. Znaczenie przykładowego wyliczenia budowli zawartego w art. 3 pkt 3 Pr.bud - kazus opodatkowania podatkiem od nieruchomości stacji bazowych telefonii komórkowej, Glosa do wyroku NSA z dnia 7 października 2009 r. (II FSK 635/08), Monitor Podatkowy 2010, Nr 2, s. 46-49;
140. Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 22 października 2009 r. (I SA/Kr 813/09) - PCC od podwyższenia kapitału jest sprzeczny z prawem unijnym Przegląd Orzecznictwa Podatkowego 2010, Z. 4, s. 310-316 (wraz z K. Lasińskim-Suleckim);
141. Glosa do wyroku WSA w Gliwicach z dnia 27 października 2009 r. (I SA/GL 391/09), Przegląd Orzecznictwa Podatkowego z 2010, Nr 5, s. 410 - 413 (wraz z T. Brzezickim);
142. Nie ma obowiązku doręczania postanowienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zabezpieczeniu, glosa do wyroku WSA w Bydgoszczy z dnia 2.12.2009 r., I SA/Bd 749/09, Monitor Podatkowy 2010, Nr 10, s. 48 - 50 (wraz z T. Brzezickim);
143. Ograniczony wpływ wiążącej informacji taryfowej na kwotę długu celnego - glosa do wyroku WSA w Bydgoszczy z 26.10.2009 r. (I SA/Bk 619/09), Europejski Przegląd Sądowy 2010 Nr 12, s. 48-51 (wraz z K. Lasińskim-Suleckim);
144. Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 17 czerwca 2010 r. (III SA/Wa 832/10) - skutki nieopatrzenia decyzji datą wydania, Przegląd Orzecznictwa Podatkowego 2011, Nr 2, s. 120-124 (wraz z T. Brzezickim);
145. Czy budynek może być jednocześnie budowlą? Glosa do wyroku NSA w Warszawie z dnia 2 lutego 2010 r. (II FSK 1623/08), i wyroku WSA w Gliwicach z dnia 20 lipca 2010 r. (I SA/Gl 424/10), Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych 2011, Nr 5, s. 1, 4- 7 (wraz z T. Brzezickim);
146. Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 11 marca 2010 r. I FSK 61/09, Orzecznictwo Sądów Polskich 2011, Nr 5, poz. 54 (wraz z K. Lasińskim-Suleckim);
147. Postępowanie odwoławcze a wygaśnięcie decyzji o zabezpieczeniu Glosa do postanowienia NSA z 20.1.2011 (I FSK 2053/09) w sprawie przedstawienia zagadnienia prawnego składowi siedmiu sędziów NSA, Monitor Podatkowy 2011, Nr 6, s. 45-49 (wraz z T. Brzezickim);
148. Glosa do wyroku WSA w Krakowie z dnia 22 października 2009 r. (I SA/Kr 813/09), PCC od podwyższenia kapitału jest sprzeczny z prawem unijnym, Przegląd Orzecznictwa Podatkowego 2011, Nr 4, s. 310-316 (wraz z K. Lasińskim-Suleckim);
149. Glosa do wyroku NSA z dnia 4 lipca 2006 r. (II FSK 914/05) - znaczenie odesłania do Działu III Ordynacji podatkowej, Przegląd Orzecznictwa Podatkowego 2011, Nr 5, s. 426-428 (wraz z B. Brzezińskim);
150. Glosa do wyroku NSA z dnia 9 grudnia 2010 r. (II FSK 97/09) - bezpośredniość udziału w kapitale w rozumieniu Dyrektywy 90/435, Przegląd Orzecznictwa Podatkowego 2011, Nr 6, s. 521-527 (wraz z B. Brzezińskim i K. Lasińskim-Suleckim);
151. Czy nadpłatę trzeba podatnikowi zwrócić? Glosa do uchwały Izby Gospodarczej NSA z dnia 22 czerwca 2011 r. (I GSP 1/11), Przegląd Podatkowy 2011, Nr 10, s. 47 - 53 (wraz z K. Lasińskim-Suleckim);
152. Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 września 2011 r. (P 33/09) - opodatkowanie podatkiem od nieruchomości podziemnych wyrobisk górniczych, Przegląd Orzecznictwa podatkowego 2012 r., Nr 1, s. 22-28 (wraz z B. Brzezińskim);
153. Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 14 stycznia 2011 r. (I GSK 7/10), Orzecznictwo Sądów Polskich 2012, Nr 3, s. 166-169;

Komentarze do wyroków

154. Wyrok Tax Court of Canada z 22.12.2004 r. w sprawie Norman Gaudreau v. The Queen, Ośrodek interesów życiowych (centre of vital interests) w rozumieniu art. 4 ust. 2 lit. a) kanadyjsko - egipskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz Modelu Konwencji OECD, Przegląd Podatkowy 2010, Nr 2, s. 56;
155. Miejsce wykonywania pracy w rozumieniu art. 15 umowy luksembursko-belgijskiej oraz Modelu Konwencji OECD. Wyroki Sądu Najwyższego (Belgia) z 6.11.2000 r. (FJF 2000/76) oraz z 28 maja 2004 t. (FJF 2004/244), Przegląd Podatkowy 2010, Nr 3, s. 50;
156. Zasady wykładni umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania a konwencja wiedeńska o prawie traktatów. Wyrok High Court of Australia z 22.08.1990 r. Thiel v. Federal Commissioner of Taxation, Przegląd Podatkowy 2010, Nr 4, s. 60;
157. Opodatkowanie wynagrodzenia za gotowość do świadczenia pracy (stand-by fee). Wyrok Hoge Raad (niderlandzki Sąd Najwyższy) z 22.12.2006 r. (BNB 2007/97), Przegląd Podatkowy 2010, Nr 7, s. 55;
158. Spółka będąca przedstawicielem handlowym jako stały zakład, Wyrok Cour Administrative d'Appel de Paris z 2.02.2007 r. w sprawie Zimmer Ltd., Przegląd Podatkowy 2010, Nr 9, s. 56;
159. Właściciel (beneficial owner) dywidendy, Wyroki Tax Court of Canada z 22.04.2008 r. oraz Federal Court of Appeal z 26.02.2009 w sprawie Prevost Car Inc., Przegląd Podatkowy 2010, Nr 10, s. 53;
160. Podstawa prawna stwierdzenia istnienia stałego zakładu a opodatkowanie dochodów z pracy najemnej, wyrok Sądu Najwyższego Danii z 2 maja 2006 r. (sprawa nr B 2581/05), Przegląd Podatkowy 2010, Nr 11, s. 56;
161. Międzynarodowe zewnętrzne zatrudnienie (international hiring-out of labour) w kontekście zmiany prawa krajowego i Komentarza OECD, Wyrok Sądu Najwyższego w Danii z 4 lutego 2003 r. w sprawie Halliburton (326/2001), Przegląd Podatkowy 2010, Nr 12, s. 55;
162. Stały zakład - stosowanie Komentarza OECD do umowy z krajem nie będącym członkiem OECD, Wyrok Sądu Apelacyjnego w Norwegii z dnia 13.09.2003 r. w sprawie PGS Exploration AS (02-02662 A/03), Przegląd Podatkowy 2011, Nr 1, s. 54;
163. Zasady obliczania okresu 183 dni, o którym mowa w art. 15 ust. 2 lit. a) Modelu konwencji OECD, w wypadku przerw w pobycie w państwie wykonywania pracy. Wyrok niderlandzkiego Sądu Najwyższego (Hooge Raad) z dnia 21 lutego 2003 r. sprawa nr 37.024, Przegląd Podatkowy 2011, Nr 2, s. 62;
164. Problem stosowania do Hongkongu umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej z Chińską Republiką Ludową. Wyrok Federalnego Sądu Apelacyjnego w Ottawie z 14.10.2003 r. w sprawie Edwards v. R., Przegląd Podatkowy 2011, Nr 3, s. 62;
165. Zwykle przebywanie (habitual abode) w rozumieniu art. 4 ust. 2 lit. b) MK OECD, wyrok Tax Court of Canada z 22.07.2005 t. w sprawie Hae S. Yoon v. La Reine, Przegląd podatkowy 2011, Nr 4, s. 50;
166. Międzynarodowe znaczenie terminu beneficial ownership (własność) odsetek, wyrok Court of Appeal (Wielka Brytania) w sprawie Indofood International Finance Ltd v. JP Morgan Chase Bank N.A. z 2.03.2006 r., Przegląd Podatkowy 2011, Nr 5, s. 55;
167. Zastosowanie art. 15 ust. 2 lit. c Modelu Konwencji OECD do transparentnej spółki osobowej, wyrok Hooge Raad (niderlandzkiego Sądu Najwyższego) z 12.10.2001 r. BNB 2002/125, Przegląd Podatkowy 2011, Nr 6, s. 54;
168. Metody wykładni umów o unikaniu podwójnego opodatkowania - znaczenie MK OECD i MK ONZ. Wyrok Supreme Court of Canada z dnia 22 czerwca 1995 r. w sprawie Crown Forest Industrie, PP 2011, Nr 7;
169. Dopuszczalność odwoływania się przy wykładni umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania do Komentarza OECD późniejszego niż interpretowana umowa. Wyrok Federal Court of Appeal (Kanada) z dnia 15 października 1998 r. w sprawie Cudd Pressure Control Inc v. The Queen, FCA-369-95, PP 2011, Nr 8, s. 62;
170. „Podział" centrum interesów życiowych miedzy dwa państwa. Wyrok Conseil d'Etat (Francja) z dnia 17 marca 1993 r. w sprawie Memmi, nr 85.894, Przegląd Podatkowy 2011, Nr 12, s. 55;
171. Zwykłe przebywanie (habitual abode). Wyrok Federal Tax Court (Kanada) z 10 czerwca 2010 r. w sprawie Lingle, Przegląd Podatkowy 2012, Nr 3, s. 53;

Publikacje w czasopismach za granicą

172. Tax Treaty Interpretation in the Case Law of Polish Courts, European Taxation 2006, Nr 11, s. 534 - 540; ISSN 0014-3138, (wraz z A. Zalasińskim),
173. Late publication of EC law in languages of new Member States and its effects: Obligations on individuals following the Court's judgment in Skoma-Lux, Common Market Law Review, vol. 45, No 3, june 2008 (wraz z K. Lasińskim-Suleckim)

Publikacje w wydawnictwach nieperiodycznych

174. Wygaśnięcie zobowiązania podatkowego wskutek umownego przeniesienia własności rzeczy lub praw majątkowych, w: Studia z zakresu Ordynacji podatkowej - Księga pamiątkowa ku czci docenta Eligiusza Drgasa, Toruń 1998, s. 131-152.
175. Status podatkowoprawny komornika sądowego (wybrane zagadnienia) w: Analiza i ocena ustawy o komornikach sądowych i egzekucji (pod red. K. Lubińskiego), współautor (wraz z B. Brzezińskim), Sopot 2000, s. 29 - 50.
176. Ulgi i zwolnienia podatkowe a budowa normy podatkowoprawnej w: Studia z prawa publicznego (pod red. K. Lubińskiego), Toruń 2001, s. 51 - 68.
177. Charakter prawa do ulgi lub zwolnienia podatkowego, w: Prawne gwarancje ochrony praw jednostki wobec działań administracji publicznej (pod red. E. Ury) Rzeszów 2002, s. 371 - 388.
178. Pojęcie ulgi podatkowej w Ordynacji podatkowej w: Pro publico bono. Regulacje prawno - podatkowe i rozwiązania finansowe. Księga jubileuszowa Profesora Jana Głuchowskiego, Toruń 2002, s. 175 - 188.
179. Znaczenie przyjęcia przez organ celny zgłoszenia do procedury dopuszczenia do obrotu dla powstania długu celnego w świetle prawa polskiego i wspólnotowego, w: Jednostka, państwo, administracja - nowy wymiar (pod red. E. Ury), Rzeszów 2004, s. 611 - 616,
180. Ograniczenie zastosowania instytucji retrospektywnego zaksięgowania długu celnego przewidziane w art. 220 ust. 2 pkt b) Wspólnotowego kodeksu celnego w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, w: IUS ET LEX Księga jubileuszowa Profesora Andrzeja Kabata, Olsztyn 2004, s. 297 - 308,
181. Charakter prawny umów o unikaniu podwójnego opodatkowania (opinia przygotowana na zlecenie Kancelarii Sejmu) w: Abolicja podatkowa, Biuro Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu 2008, Nr 3 (wraz z B. Brzezińskim, K. Lasińskim-Suleckim)
182. Nauka prawa celnego - już wspólnotowa czy jeszcze krajowa [w:] Główne wyzwania i problemy systemu finansów publicznych, Lublin 2009, s. 149 - 159 (wraz z K. Lasińskim-Suleckim) ISBN 978-83-7363-792-4
183. Powstawanie zobowiązań podatkowych (wraz z K. Lasińskim-Suleckim) [w:] Prawo podatkowe. Teoria. Instytucje. Funkcjonowanie (pod red. B. Brzezińskiego), s. 215-222, Toruń 2009, ISDN 978-83-7285-466-7;
184. Zabezpieczenie zobowiązań podatkowych [w:] Prawo podatkowe. Teoria. Instytucje. Funkcjonowanie (pod red. B. Brzezińskiego), s. 241-248, Toruń 2009, ISBN 978-83-7285-466-7;
185. Ulgi i zwolnienia podatkowe [w:] Prawo podatkowe. Teoria. Instytucje. Funkcjonowanie (pod red. B. Brzezińskiego), s. 249-264, ISBN 978-83-7285-466-7;
186. Międzynarodowe prawo podatkowe (wraz z K. Lasińskim-Suleckim) [w:] Prawo podatkowe. Teoria. Instytucje. Funkcjonowanie (pod red. B. Brzezińskiego), Toruń 2009, s. 475-482, ISBN 978-83-7285-466-7;
187. Historia Katedry Prawa Finansów Publicznych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (wraz z J. Głuchowskim) [w:] Prawo podatkowe. Teoria. Instytucje. Funkcjonowanie (pod red. B. Brzezińskiego), s. 569-582, Toruń 2009, ISBN 978-83-7285-466-7;

Publikacje elektroniczne

188. Hipoteka podatkowa, Lexykon Podatkowy, CD, Wydawnictwo Prawo i Praktyka, 2005,
189. Przeniesienie własności rzeczy i praw majątkowych w zamian za zaległości podatkowe Lexykon Podatkowy, CD, Wydawnictwo Prawo i Praktyka, 2005,
190. Zabezpieczenie zobowiązań podatkowych, Lexykon Podatkowy, CD, Wydawnictwo Prawo i Praktyka, 2005,
191. Zastaw skarbowy, Lexykon Podatkowy, CD, Wydawnictwo Prawo i Praktyka, 2005,
192. Pojęcie zakładu w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania (art. 5 Modelowej Konwencji), Lexykon Podatkowy, CD, Wydawnictwo Prawo i Praktyka, 2005,
193. Modelowa konwencja OECD, Lexykon Podatkowy, CD, Wydawnictwo Prawo i Praktyka, 2005,
194. Glosa do wyroku ETS z dnia 1 lutego 2001 r. w sprawie D. Wandel GmbH i Hauptzollamt Bremen, C-66/99, CD, Profesjonalny Serwis Podatkowy 2006 r.,
195. Glosa do wyroku ETS z dnia 22 stycznia 2004 r. w połączonych sprawach, Timmermans Transport & Logistics BV, dawniej Timmermans Diessen BV i Inspecteur der Belastingdienst - Douanedistrict Roosendaal, i między Hoogeboom Production Ltd i Inspecteur der Belastingdienst - Douanedistrict Rotterdam, C-133/02 i C-134/02, CD, Profesjonalny Serwis Podatkowy 2006 r.,
196. Glosa do wyroku ETS z dnia 7 września 1999 r. w sprawie De Haan Beheer BV p - ko Inspecteur der Invoerrechten te Rotterdam, C-61/98, CD, Profesjonalny Serwis Podatkowy 2006 r.,
197. Glosa do wyroku ETS z dnia 19 października 2000 r. w sprawie Hans Sommer GmbH & Co. KG p-ko Hauptzollamt Bremen (sprawa C-15/99, ECR 2000, s. I-8989), Profesjonalny Serwis Podatkowy, CD 2006,
198. Kwoty doliczane i odliczane na podstawie art. 32 i 33 Wspólnotowego kodeksu celnego przy ustalaniu wartości celnej, Profesjonalny Serwis Podatkowy, CD 2006
199. Glosa do wyroku ETS z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie Kawasaki Motors Europe NV przeciwko Inspecteur van de Belastingdienst/Douane district Rotterdam (C-15/05), Profesjonalny Serwis Podatkowy 2006 (CD)
200. Glosa do wyroku Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z dnia 2 kwietnia 2009 r. w sprawie C 459/07 Veli Elshani przeciwko Hauptzollamt Linz, Profesjonalny Serwis Podatkowy 2009 (CD)
201. Glosa do wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie Fazenda Pública - Director Geral das Alfândegas przeciwko ZF Zefeser - Importação e Exportação de Produtos Alimentares Lda (C-62/06) (Zb. Orz. 2007,p.I-11995), Profesjonalny Serwis Podatkowy 2009 (CD) - wraz z Tomaszem Oczkowskim);
202. Glosa do wyroku Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z dnia 16 lipca 2009 r. w połączonych sprawach połączonych C 124/08 i C 125/08 Gilbert Snauwaert, Algemeen Expeditiebedrijf Zeebrugge BVBA, Coldstar NV, Dirk Vlaeminck, Jeroen Den Haerynck, Ann De Wintere (sprawa C 124/08), Géry Deschaumes (sprawa C 125/08) przeciwko państwu belgijskiemu, Profesjonalny Serwis Podatkowy 2009 (CD) - wraz z Tomaszem Oczkowskim);
203. Zakres związania państwa-strony metodą unikania podwójnego opodatkowania przewidzianą w umowie bilateralnej. Przyczynek do dyskusji, Toruński Rocznik Podatkowy 2009, www.trp.umk.pl (wraz z K. Lasińskim-Suleckim)
204. Glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości z dnia 9 marca 2006 r. w sprawie C 293/04 Beemsterboer Coldstore Services BV przeciwko Inspecteur der Belastingdienst - Douanedistrict Arnhem, Profesjonalny Serwis Podatkowy, Wolter Kluwer Polska, 2010, CD
205. Glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości z dnia 11 grudnia 2007 r. w sprawie C-161/06 Skoma Lux sro przeciwko Celní ředitelství Olomouc Profesjonalny Serwis Podatkowy, Wolter Kluwer Polska, 2010, CD (wraz z K. Lasińskim-Suleckim)
206. Glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości z dnia 15 września 2005 r. w sprawie C 495/03 Intermodal Transports BV przeciwko Staatssecretaris van Financiën, Lex, Wolters Kluwer Polska 2010;
207. Rabaty w akcyzie od samochodów osobowych a podstawa opodatkowania. Kilka uwag na temat wnioskowania a contrario, Toruński Rocznik Podatkowy 2010 r. (wraz z Krzysztofem Lasińskim-Suleckim)
208. Glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości z dnia 15 lipca 2010 r. w sprawie C 234/09 Skatteministeriet przeciwko DSV Road A/S, Lex Wolters Kluwer Polska 2011;
209. Glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości z dnia 17 lutego 2011 r. w sprawie C 78/10 Marc Berel, Emmanuel Hess, Rijn Schelde Mondia France SA, Receveur principal des douanes de Rouen Port, Administration des douanes - Havre port, Société Port Angot Développement, Asia Pulp & Paper France EURL przeciwko Administration des douanes de Rouen, Receveur principal des douanes du Havre, Administration des douanes du Havre, Lex Wolters Kluwer Polska 2011;
210. Glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości z dnia z dnia 7 kwietnia 2011 r. w sprawie C 153/10 Staatssecretaris van Financiën przeciwko Sony Supply Chain Solutions (Europe) BV, dawniej Sony Logistics Europe BV, Lex Wolters Kluwer Polska 2011
211. Glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie C-454/10 Oliver Jestel przeciwko Hauptzollamt Aachen, Lex Wolters Kluwer Polska 2012;


Opracowania zbiorów przepisów

212. Kodeks podatkowy - Zbiór przepisów podatkowych (stan prawny na dzień 1 stycznia 1998 r.), Toruń 1998, ss. 902, (wraz z: M. Kalinowski, A. Olesińska).
213. Kodeks podatkowy - Zbiór przepisów podatkowych (stan prawny na dzień 1 stycznia 1999 r.), Toruń 1999, ss. 956, (wraz z: M. Kalinowski, A. Olesińska).
214. Kodeks podatkowy - Zbiór przepisów podatkowych (stan prawny na dzień 1 marca 2000 r.), Toruń 2000, ss. 957, (wraz z: M. Kalinowski, A. Olesińska).
215. Kodeks podatkowy - Zbiór przepisów podatkowych (stan prawny na dzień 1 stycznia 2001 r.), Toruń 2001, ss. 1158, (wraz z: M. Kalinowski)
216. Kodeks podatkowy - Zbiór przepisów podatkowych (stan prawny na dzień 1 stycznia 2002 r.), Toruń 2002, ss. 1050, (wraz z: M. Kalinowski)
217. Kodeks podatkowy - Zbiór przepisów podatkowych (stan prawny na dzień 1 stycznia 2003 r.), Toruń 2003, ss. 1241, (wraz z: M. Kalinowski, A Zalasiński)
218. Kodeks podatkowy - Zbiór przepisów podatkowych (stan prawny na dzień 1 stycznia 2004 r.), Toruń 2004, ss.1238, (wraz z: M. Kalinowski, A Zalasiński)
219. Kodeks podatkowy - Zbiór przepisów podatkowych (stan prawny na dzień 1 stycznia 2005 r.), Toruń 2005, ss.1238, (wraz z: M. Kalinowski, A Zalasiński)
220. Kodeks podatkowy - Zbiór przepisów podatkowych (stan prawny na dzień 1 stycznia 2006 r.), Toruń 2006, ss.1238, (wraz z: M. Kalinowski, A Zalasiński, K. Lasiński-Sulecki, E. Prejs)
221. Kodeks podatkowy - Zbiór przepisów podatkowych (stan prawny na dzień 1 stycznia 2007 r.), Toruń 2007, ss.1234, (wraz z: B. Brzeziński, M. Kalinowski, A Zalasiński, K. Lasiński-Sulecki, E. Prejs)
222. Kodeks podatkowy - Zbiór przepisów podatkowych (stan prawny na dzień 1 stycznia 2008 r.), Toruń 2008, ss.1234, (wraz z: M. Kalinowski, K. Lasiński-Sulecki, E. Prejs)
223. Kodeks podatkowy - Zbiór przepisów podatkowych (stan prawny na dzień 1 stycznia 2009 r.), Toruń 2009, ss.1252, (wraz z: B. Brzeziński, M. Kalinowski, K. Lasiński-Sulecki, E. Prejs)
224. Kodeks podatkowy - Zbiór przepisów podatkowych (stan prawny na dzień 1 stycznia 2010 r.), Toruń 2010, ss.1228, (wraz z: B. Brzeziński, M. Kalinowski, K. Lasiński-Sulecki, E. Prejs)

Varia

225. Jak należy liczyć podatek od budowli, Rzeczpospolita z 12 listopada 2009 r. (wraz z A. Walter);
226. Nie każdy obiekt przemysłowy jest budowlą, Rzeczpospolita z dnia 14 grudnia 2009 r. s. 4-5 DF (wraz z T. Rolewiczem);
227. Zmieniono niewłaściwą ustawę, Rzeczpospolita z dnia 14 stycznia 2010 r. s. dF 12;
228. Czy zmiana Prawa budowlanego będzie miała wpływ na podatek od nieruchomości? Biuletyn Podatkowy GWM, 2010, Nr 2, s. 2;
229. Milionowe podatki od kabli?, Wiadomości Uczelniane Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku 2010, Nr 1-2, s. 18 (wraz z K. Lasińskim-Suleckim);
230. Od parkingu na dachu budynku gmina nie naliczy podatku, Rzeczpospolita z dnia 4 marca 2010 r., s. Df;
231. Nie przybędzie opodatkowanych budowli, Rzeczpospolita z 6 maja 2010 r. s. dF. 2;
232. Co dla celów podatku od nieruchomości może być budowlą, a co na pewno nią nie jest (wraz z A. Walter) Rzeczpospolita z dnia 27 maja 2010 r. s. dF4-5;
233. Użytki rolne przedsiębiorcy wydzierżawione rolnikom nie są obciążone podatkiem od nieruchomości, Rzeczpospolita z 10 czerwca 2010 r., s. dF 7;
234. Nie od całej baterii koksowniczej należy się danina, Rzeczpospolita z 12 listopada 2010 r. s. D2 (wraz z T. Rolewiczem);
235. Energia elektryczna: ile kosztuje naruszenie unijnych zasad, Rzeczpospolita z 15-16 stycznia 2011 r., s. C7 (wraz z K. Lasińkim-Suleckim);
236. Decyzja bez daty może być uznana za nieważną, Rzeczpospolita z 3 lutego 2011 r., s. D3 (wraz z T. Brzezickim);


Immatrykulacja na WPiA Immatrykulacja i Dzień Adaptacyjny na WPiA Studenci WPiA z pucharem Copernicady
Najnowsze publikacje Wydział w mediach
Zasady korzystania z serwisu

kliknij na zdjęcie, aby je zamknąć