Podyplomowe Studia w zakresie Prawa Pracy

REKRUTACJA OTWARTA
Przewidywany termin uruchomienia studiów: 26 lutego 2018 r.WYMAGANE  DOKUMENTY

√    podanie            
√    kwestionariusz osobowy          
√    1 zdjęcie
√    odpis dyplomu ukończenia studiów (licencjackich lub magisterskich)
√    kserokopia wpłaty (na pierwszym zjeździe)
√    kserokopia dowodu osobistego


MIEJSCE  SKŁADANIA  PODAŃ

Wydział Prawa i Administracji UMK w Toruniu, ul. Władysława Bojarskiego 3, p. 9
(od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30)


CZAS  TRWANIA                                              ORGANIZACJA  ZAJĘĆ

       2 semestry – 192 godziny zajęć                           Zajęcia odbywają się w piątki po południu

(październik 2017 r. – czerwiec 2018 r.)                                                    i w soboty           


LICZBA  MIEJSC                                            TERMIN  SKŁADANIA  PODAŃ

                            50 miejsc                                                           30 września 2017 r.


SPOSÓB  REKRUTACJI  I  ZASADY  KWALIFIKACJI

Złożenie kompletu dokumentów w sekretariacie Studiów
w terminie do 31 października 2017 r.


SPOSÓB ZALICZENIA

Praca dyplomowa oraz jej obrona


DOKUMENT  UKOŃCZENIA  STUDIÓW

Absolwenci studiów podyplomowych otrzymują
ŚWIADECTWO UKOŃCZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W ZAKRESIE PRAWA PRACY
podpisane przez JM Rektora UMK oraz Dziekana WPiA UMK - wzór świadectwa określa Rozporządzenie MNiSzW z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów, warunków wydawania oraz niezbędnych elementów dyplomów ukończenia studiów i świadectw ukończenia studiów podyplomowych oraz wzoru suplementu do dyplomu (Dz. U. z 2017 r., poz.279).

Zgodnie z paragrafem 6 ww. Rozporządzenia "warunkiem wydania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie określonych w programie kształcenia co najmniej 60 punktów ECTS, złożenie pracy końcowej lub egzaminu końcowego".


OPŁATA  ZA  STUDIA            >>> BEZ WPISOWEGO


4.400 zł (jednorazowo lub w 2 ratach po 2.200 zł.) - raty bez odsetek

Możliwość korzystnych indywidualnych rat (na podstawie podania - raty bez odsetek)

Wpłatę należy przelać na konto bankowe:
BOŚ SA  O TORUŃ    50 1540 1304 2035 8904 0245 0001


KIEROWNIK  STUDIÓW


prof. dr hab.  Grzegorz Goździewicz


KANDYDACI

Na studia podyplomowe  przyjmowani są kandydaci po ukończeniu dowolnego kierunku studiów.


PROGRAM  STUDIÓW  /  TEMATYKA  WYKŁADÓW

Program studiów obejmuje: wiedzę z zakresu prawa pracy oraz wybrane zagadnienia z ubezpieczenia społecznego, prezentacje projektów nowych rozwiązań prawnych w tej dziedzinie i kierunki zmian w zakresie ustawodawstwa. Zajęcia prowadzą specjaliści prawa pracy, praktycy (pracownicy ZUS).W  SPRAWIE  WYSTAWIENIA  FAKTUR


tel. (56) 62 228 98 lub (56) 62 238 07

ZAPISY  PROWADZI  I  WSZELKICH  INFORMACJI  UDZIELA


mgr Lucyna Jakubowska
Wydział Prawa i Administracji UMK w Toruniu
email: lucyna.jakubowska@umk.pl
tel. (56) 611 40 18, fax (56) 611 40 05

Waluty cyfrowe - problemy definicyjne i regulacyjne 2.0. Rekrutacja uzupełniająca w ramach projektu Staż w ZUS-ie i jesteś na plusie! Projekt prof. Lacha nagrodzony
Najnowsze publikacje Wydział w mediach
Zasady korzystania z serwisu

kliknij na zdjęcie, aby je zamknąć