Podyplomowe Studia w zakresie Prawa Pracy

WYMAGANE  DOKUMENTY


√    podanie               √    kwestionariusz osobowy           √    1 zdjęcie
√    odpis dyplomu ukończenia studiów (licencjackich lub magisterskich)
√    kserokopia wpłaty (na pierwszym zjeździe)


MIEJSCE  SKŁADANIA  PODAŃ


Wydział Prawa i Administracji UMK w Toruniu, ul. Władysława Bojarskiego 3, p. 15
(od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30)


CZAS  TRWANIA                                              ORGANIZACJA  ZAJĘĆ

  2 semestry – 192 godziny zajęć                                         Zajęcia odbywają się w piątki po południu
(październik 2014 r. – czerwiec 2015 r.)                                                    i w soboty           


LICZBA  MIEJSC                                            TERMIN  SKŁADANIA  PODAŃ

                            50 miejsc                                                           30 września 2014 r.


SPOSÓB  REKRUTACJI  I  ZASADY  KWALIFIKACJI


Złożenie kompletu dokumentów w sekretariacie Studiów
w terminie do 30 września 2014 r.

SPOSÓB  ZALICZENIA

Praca dyplomowa oraz jej obrona


DOKUMENT  UKOŃCZENIA  STUDIÓW


Absolwenci studiów podyplomowych otrzymują
ŚWIADECTWO UKOŃCZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
W ZAKRESIE PRAWA PRACY
podpisane przez JM Rektora UMK oraz Dziekana WPiA UMK

(wzór świadectwa określa Rozporządzenie MNiSzW z dnia 19.12.2008 r. w sprawie rodzajów tytułów nadawanych absolwentom studiów i wzorów dyplomów oraz świadectw wydawanych przez uczelnie (Dz.U. Nr 11, poz. 61).


OPŁATA  ZA  STUDIA            >>> BEZ WPISOWEGO


4.400 zł (jednorazowo lub w 2 ratach po 2.200 zł.) - raty bez odsetek

Możliwość korzystnych indywidualnych rat (na podstawie podania - raty bez odsetek)

Wpłatę należy przelać na konto bankowe:
BOŚ SA  O TORUŃ    50 1540 1304 2035 8904 0245 0001


KIEROWNIK  STUDIÓW


dr hab.  Grzegorz Goździewicz, prof. UMK


KANDYDACI


Studium przyjmuje kandydatów po ukończeniu dowolnego kierunku studiów.


PROGRAM  STUDIÓW  /  TEMATYKA  WYKŁADÓW


Program studiów obejmuje: wiedzę z zakresu prawa pracy oraz wybrane zagadnienia z ubezpieczenia społecznego, prezentacje projektów nowych rozwiązań prawnych w tej dziedzinie i kierunki zmian w zakresie ustawodawstwa. Zajęcia prowadzą specjaliści prawa pracy, praktycy (pracownicy ZUS).

Pobierz program studiów


W  SPRAWIE  WYSTAWIENIA  FAKTUR


tel. (56) 62 228 98 lub (56) 62 238 07

ZAPISY  PROWADZI  I  WSZELKICH  INFORMACJI  UDZIELA


mgr Lucyna Jakubowska
Wydział Prawa i Administracji UMK w Toruniu
email: ljakub@law.umk.pl
tel. (56) 611 40 18, fax (56) 611 40 05

Uroczystość wręczenia dyplomów - 29 listopada 2014 r. Sukces Pani dr Agnieszki Knade-Plaskacz! Konferencja pt. Między państwem a religią - relacje prawa i prawa kanonicznego, 6-7.XI. br.
Najnowsze publikacje Wydział w mediach
Zasady korzystania z serwisu

kliknij na zdjęcie, aby je zamknąć