Kontaktul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Prawo ochrony środowiska

Studia magisterskie na kierunku prawo ochrony środowiska – dlaczego warto?

Dynamicznie rozwijająca się dyscyplina naukowa

Prawo ochrony środowiska głęboko wkracza w codzienne życie społeczne i gospodarcze. Jednocześnie prawo to wykształca obecnie własną systematykę pojęciową, zasady i mo­dele rozwiązań prawnych, stanowiąc zasób wysoko specjalistycznej wiedzy. Z tego względu uzyskanie w trakcie studiów na nowym kierunku dogłębnej znajomości tego prawa umożliwi absolwentom o wiele sprawniejsze poruszanie się w otoczeniu zawo­dowym i społecznym, w porównaniu do osób zdobywających wykształcenie w systemie tradycyjnym, nadal nieuwzględniającym interdyscyplinarności ochrony środowiska.

Specjalistyczne wykształcenie w 2 lata

Nowatorski kierunek prawo ochrony środowiska na WPiA UMK jest przedsięwzięciem pio­nierskim w skali całego kraju. Oferta tych studiów magisterskich w bezpośredni sposób odpowiada na oczekiwania studentów dotyczące praktycznego wykorzystania wiedzy na­bywanej w trakcie studiów uniwersyteckich. Prawnicy i administratywiści mogą w ciągu dwóch lat uzupełnić i uaktualnić specjalistyczną wiedzę w zakresie tej niezwykle dynamicznie rozwijającej się dyscypliny prawniczej. Osoby z wykształceniem pozaprawnym mogą w krótkim czasie nabyć nowe kompetencje w obszarze nauk prawnych, niezbędne w ich codziennej pracy zawodowej związanej z ochroną środowiska. 

Perspektywy pracy w sektorze prywatnym i publicznym

Zrównoważony rozwój sprawia, że problematyka prawnych aspektów ochrony środowi­ska na stałe jest już obecna w pracy administracji publicznej (rządowej i samorządowej), jak i przedsiębiorców większości branż. Absolwent kierunku prawo ochrony środowiska dysponujący nową specjalistyczną wiedzą, umiejętnościami i kompetencjami będzie po­szukiwanym na rynku pracy kandydatem na stanowiska związane ze stosowaniem prawa ochrony środowiska w administracji publicznej. Jednocześnie, taki pracownik będzie poszukiwany przez przedsiębiorców jako specjalista pomagającym im w sprawnym do­stosowaniu się do rosnących obowiązków prawnych nakładanych w związku z ochroną środowiska.

Studia magisterskie na kierunku prawo ochrony środowiska — organi­zacja nauczania

Aspekt praktyczny

Plan studiów na kierunku prawo ochrony środowiska ukształtowany został z maksymal­nym możliwym naciskiem na nabycia umiejętności praktycznych. Z tego względu przed­mioty specjalistyczne zawsze realizowane są również w formie ćwiczeń.

Aspekt organizacyjny

Absolwenci studiów I stopnia lub magisterskich kierunków nieprawniczych mają szansę uzupełnienia wiedzy i umiejętności w ramach modułu ogólnych zajęć na kierunku prawo ochrony środowiska, obejmującego przedmioty z zakresu teorii prawa oraz prawa admini­stracyjnego (materialnego i procesowego).

Prawo ochrony środowiska II stopnia