ul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

UMK w PKN/KT nr 333 ds. Blockchain i DLT

PKN/KT nr 333 do spraw Blockchain i Technologii Rozproszonych Rejestrów

I. Dnia 6 listopada 2019 roku w siedzibie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w Warszawie (PKN) odbyło się spotkanie założycielskie Komitetu Technicznego do spraw Blockchain i Technologii Rozproszonych Rejestrów. Uczestniczyli w nim przedstawiciele podmiotów zainteresowanych jego powołaniem, w tym przedstawiciel Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (UMK), mgr Mariusz T. Kłoda.

II. Na wniosek Rady Sektorowej Sektora Technik Informacyjnych i Komunikacji PKN, po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Normalizacyjnej PKN w dniu 20 grudnia 2019 r.  został powołany Komitet Techniczny nr 333 do spraw Blockchain i Technologii Rozproszonych Rejestrów. Członkami tego Komitetu poza UMK zostali m.in. Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie, ISSA Polska – Stowarzyszenie do Spraw Bezpieczeństwa Systemów Informacyjnych oraz Urząd Dozoru Technicznego.

Przewodniczącym Komitetu Technicznego nr 333 do spraw Blockchain i Technologii Rozproszonych Rejestrów został Pan mgr inż. Michał Łoniewski, reprezentant Urzędu Dozoru Technicznego w tym Komitecie.

Reprezentantem UMK w Komitecie Technicznego nr 333 do spraw Blockchain i Technologii Rozproszonych Rejestrów jest mgr Mariusz T. Kłoda.

III. Celem Komitetu Technicznego 333 do spraw Blockchain i Technologii Rozproszonych Rejestrów jest normalizacja w dziedzinie blockchain i technologii rozproszonych rejestrów, w tym zwiększanie bezpieczeństwa, prywatności oraz umożliwianie powszechnego zastosowania technologii rozproszonych rejestrów. Wykorzystanie łańcuchów blokowych i technologii rozproszonych rejestrów staje się coraz powszechniejsze (koncepcja przemysłu 4.0), stwarzając tym samym nowe możliwości dla uczestników obrotu (szerzej na temat wykorzystania technologii blockchain i technologii rozproszonych rejestrów np. K. Zacharzewski, M.T. Kłoda, Przegląd zastosowania technologii blockchain w wymiarze sprawiedliwości w wybranych państwach, Warszawa 2019 oraz M.T. Kłoda, Stany Zjednoczone Ameryki: przegląd projektów prawa stanowego USA dotyczących badań nad wykorzystaniem technologii blockchain w elekcjach państwowych, Przegląd Sejmowy 2020, nr 4, s. 251-259).

IV. W zakresie współpracy międzynarodowej Komitet Techniczny 333 do spraw Blockchain i Technologii Rozproszonych współpracuje z ISO (International Organization for Standardization) oraz z CEN (Comité Européen de Normalisation – European Committee for Standardization) i CENELEC (Comité Européen de Normalisation Electrotechnique – European Committee for Electrotechnical Standardization). W tym kontekście Komitet Techniczny 333 do spraw Blockchain i Technologii Rozproszonych jest komitetem wiodącym w zakresie współpracy z ISO/TC 307 Blockchain and distributed ledger technologies oraz CEN-CLC/JTC 19 Blockchain and Distributed Ledger Technologies. Szerzej por. T. Mazur, M. Łoniewski, Normalizacja w dziedzinie Blockchain i technologii rozproszonego rejestru.

V. W zakresie współpracy krajowej, na etapie programowania prac i opiniowania dokumentów Komitet Techniczny 333 do spraw Blockchain i Technologii Rozproszonych współpracuje z:
1) Instytutem Łączności – Państwowym Instytutem Badawczym;
2) Komisją Nadzoru Finansowego;
3) Ministerstwem Cyfryzacji;
4) Ministerstwem Finansów;
5) Ministerstwem Obrony Narodowej;
6) Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji;
7) Ministerstwem Sprawiedliwości;
8) Narodowym Bankiem Polski;
9) Naukową i Akademicką Siecią Komputerową – Państwowym Instytutem Badawczym;
10) Polskim Centrum Akredytacji;
11) Urzędem Komunikacji Elektronicznej;
12) Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

VI.