Kontaktul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Badania naukowe

Zadanie badawcze nr 304
Nazwa badania Współpraca naukowa z Uniwersytetem LUISS-a Guido Carli w Rzymie (Włochy).
Cel badań Realizacja umowy o współpracy naukowej z Uniwersytetem LUISS-a Guido Carli w Rzymie.
Opis zrealizowanych prac
 • Zgodnie z planem oddano do druku we Włoszech tom z udziałem autorów polskich i włoskich pt. ?Parlamenti, politiche pubbliche e forme di governo: esperienze e prospettive in Italia e in Polonia?, pod red. G.C. De Martin, Z.Witkowski, P.Gambale, Cedam 2016, ss. 496.
 • Zainicjowano przygotowania do VII Prawniczego Kolokwium polsko-włoskiego, które odbędzie się w czerwcu 2017 roku w Palermo
Opis najważniejszych osiągnięć
 • Wydanie XII tomu Toruńskich Studiów polsko-włoskich/Studi polacco-italiani di Toruń (9 punktów na liście MNiSW)
 • Udział prof. Z.Witkowskiego w pracach Advisory Board Centro di Ricerca Sulle Amministrazioni Pubbliche “Vittorio Bachelet” w Rzymie
 • Udział prof. Z. Witkowskiego w międzynarodowym grancie Joint Master degree proposal in “Parliamentary procedures and legal drafting” (EUPADRA), współfinansowanym przez Komisję Europejską
Zadanie badawcze nr 304
Nazwa badania Współpraca naukowa  z Uniwersytetem Karola w Pradze i z Uniwersytetem Palackeho w Ołomuńcu (Czechy)
Cel badań Kontynuacja spotkań naukowych polsko-czeskich jako konsekwencja realizacji umów o współpracy naukowej z Uniwersytetem Karola w Pradze i z Uniwersytetem Palackeho w Ołomuńcu.
Opis zrealizowanych prac
 •  W dniach 21-22 kwietnia br. na Wydziale Prawa Uniwersytetu Palackeho w Ołomuńcu odbyło się IV Polsko-Czeskie Seminarium Prawnicze poświęcone przemianom w zakresie podziału władzy w czeskim i polskim systemie konstytucyjnym. Podczas plenarnej sesji otwarcia konferencji prof. Z. Witkowski wygłosił referat pt. Demokratyczne przemiany w Polsce po 1989 roku i ich odzwierciedlenie w prawie, natomiast podczas sesji panelowej wspólny referat poświęcony konstytucyjnej dyrektywie współdziałania wygłosili prof. A. Bień-Kacała i dr M. Serowaniec
Opis najważniejszych osiągnięć
 •   Realizacja międzynarodowego grantu pt. ?Security in V4 constitutions and political practices? (grant nr 21510444), przyznanego przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki. W ramach realizacji projektu planowane jest wydanie monografii ?Bezpieczeństwo w konstytucjach i praktyce ustrojowej państw Grupy Wyszehradzkiej? z udziałem z uczonych z Polski, Czech, Słowacji i Węgier.
Zadanie badawcze nr 304
Nazwa zadania : ?Eurepeizacja i reformy Konstytucji Republiki Rumunii oraz współpraca Polski i Rumunii w ramach UE?
Cel realizacji zadania : Kontynuowana współpraca z uczonymi z Rumunii zwłaszcza z Uniwersytetami  z Alba Iulia, Pite?ti oraz Sibiu. Ukazanie kierunków i ocena tempa przemian ustrojowych obu państw.
Opis zrealizowanych prac : Udział we wspólnych przedsięwzięciach naukowych oraz wymiana publikacji oraz udział wzajemny w radach programowych czasopism naukowych.
Opis najważniejszych osiągnięć :
 •  Udział prof. Z. Witkowskiego i dr M. Serowańca w międzynarodowej konferencji pt. ?Law and its challenges ? in socio-economic and administrative field?, zorganizowanej przez Wydział Prawa i Nauk Społecznych Uniwersytetu ?1 grudnia 1918? w Alba Iulia (Rumunia), 29 października-1 listopada 2015 r. ? referat: ?The principles of social market economy within the doctrine of the Constitutional Law of Poland and the jurisdiction of the Constitutional Tribunal?
 •  Udział Dziekana Wydziału Prawa  i Nauk Społecznych Uniwersytetu ?1 grudnia 1918? w Alba Iulia prof. M. Tudorascu w Radzie Programowej rocznika ?Studi polacco-italiani di Toruń/ Toruńskie Studia polsko-włoskie? (9 pkt na liście czasopism punktowanych MNiSW)
 • Udział prof. Z. Witkowskiego w Radzie Programowej rocznika ?Annale Universitatis Apulensis? Serie Jurisprudentia., wydawanego przez  Wydział Prawa  i Nauk Społecznych Uniwersytetu ?1 grudnia 1918? w Alba Iulia
Zadanie badawcze nr 322
Nazwa zadania : ?Kategoria bezpieczeństwa w regulacji konstytucyjnej?
Cel realizacji zadania : Celem naukowym badań jest zaprezentowanie szeroko rozumianej problematyki bezpieczeństwa Państwa w ujęciu konstytucyjnym polskim i prawno-porównawczym. Tematyka ta jest bardzo istotna z konstytucyjnoprawnego punktu widzenia, szczególnie ze względu na fakt, iż nie zostały one do tej pory systematycznie opracowane w literaturze konstytucyjnoprawnej.
Opis zrealizowanych prac Organizacja przedsięwzięć naukowych o charakterze ogólnopolskim i międzynarodowym, przygotowanie monografii poświęconej kategoriom bezpieczeństwa w regulacji konstytucyjnej.
Opis najważniejszych osiągnięć :
 •  Realizacja międzynarodowego grantu pt. ?Security in V4 constitutions and political practices? (grant nr 21510444), przyznanego przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki.
 • W ramach realizacji projektu przygotowano do druku monografie ?Bezpieczeństwo w konstytucjach i praktyce ustrojowej państw Grupy Wyszehradzkiej? oraz ?Security in V4 constitutions and political pratices? z udziałem uczonych z Polski Czech, Słowacji i Węgier.
 • Pod koniec kwietnia 2016 roku wnioskodawcy planują zorganizować także dwudniową konferencję międzynarodową z udziałem wszystkich wykonawców grantu, podczas której zaprezentowane zostaną rezultaty przeprowadzonych badań.