ul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Podyplomowe Studia w zakresie Prawa Podatkowego

WYMAGANE DOKUMENTY


MIEJSCE SKŁADANIA PODAŃ


Wydział Prawa i Administracji UMK w Toruniu,
ul. W. Bojarskiego 3, p. 19A
wtorek – sobota w godz. 9.00 – 15.00

CZAS TRWANIA


2 semestry – 204 godziny zajęć

ORGANIZACJA ZAJĘĆ


Zajęcia odbywają się w soboty
(październik 2018 r. – czerwiec 2019 r. – 22 zjazdy)
w godzinach: 8:00 – 12:45 oraz 13:30 – 16:00

LICZBA MIEJSC


50 miejsc

TERMIN SKŁADANIA PODAŃ


2 stycznia 2019 r. –  30 września 2019 r.

SPOSÓB REKRUTACJI I ZASADY KWALIFIKACJI


Złożenie kompletu dokumentów w sekretariacie Studiów w terminie do 30 września 2019 r.

 

UKOŃCZENIE STUDIÓW


Praca dyplomowa oraz jej obrona

DOKUMENT UKOŃCZENIA STUDIÓW


Absolwenci studiów podyplomowych otrzymują
ŚWIADECTWO UKOŃCZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W ZAKRESIE PRAWA PODATKOWEGO

podpisane przez JM Rektora UMK oraz Dziekana WPiA UMK – wzór świadectwa określa Rozporządzenie MNiSzW z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów, warunków wydawania oraz niezbędnych elementów dyplomów ukończenia studiów i świadectw ukończenia studiów podyplomowych oraz wzoru suplementu do dyplomu (Dz. U. z 2017 r., poz.279).

Zgodnie z paragrafem 6 ww. Rozporządzenia “warunkiem wydania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie określonych w programie kształcenia co najmniej 60 punktów ECTS, złożenie pracy końcowej lub egzaminu końcowego”.

OPŁATA ZA STUDIA >>> BEZ WPISOWEGO


4.300 zł (jednorazowo lub w 2 ratach po 2.150 zł.) – raty bez odsetek

Możliwość korzystnych indywidualnych rat (na podstawie podania – raty bez odsetek)

Wpłatę należy przelać na konto bankowe:
BOŚ SA O TORUŃ 50 1540 1304 2035 8904 0245 0001

KIEROWNIK STUDIÓW


Dr Wojciech Matuszewski

KANDYDACI


Studia przeznaczone są dla zainteresowanych problematyką podatkową, (radców, adwokatów, urzędników organów skarbowych, pracowników biur doradztwa podatkowego i innych); zajęcia prowadzą specjaliści z zakresu szeroko rozumianego prawa podatkowego, praktycy (prac. Urzędów Skarbowych oraz sędziowie WSA).

PROGRAM STUDIÓW / TEMATYKA WYKŁADÓW


Program studiów obejmuje między innymi przepisy ogólne prawa podatkowego (teoria podatku, ordynacja podatkowa – zagadnienia praktyczne), polski system podatków i opłat, zagadnienia cywilistyczne w prawie podatkowym, postępowanie podatkowe i egzekucyjne – zagadnienia praktyczne, kontrola skarbowa i podatkowa – zagadnienia praktyczne oraz zaskarżanie i sądowa kontrola decyzji podatkowych.

Plan studiów
Program studiów
Tabela zgodności efektów kształcenia

 W  SPRAWIE  WYSTAWIENIA  FAKTUR


tel. (56) 62 228 98 lub (56) 62 238 07

ZAPISY PROWADZI I WSZELKICH INFORMACJI UDZIELA


mgr Anna Chełminiak,
Wydział Prawa i Administracji UMK w Toruniu, pokój 19A
e-mail: anna.chelminiak@umk.pl
tel. (56) 611 40 20