Kontaktul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Historia

Katedra Prawa Budżetowego i Finansów Samorządu Terytorialnego została utworzona na mocy Zarządzenia Rektora UMK z dnia 29 listopada 2005 r. Jej poprzednikiem był Zakład Prawa Budżetowego i Finansów Samorządu Terytorialnego, który powstał na podstawie zarządzenia Rektora UMK z dnia 20 sierpnia 1996 r., jako samodzielna jednostka organizacyjna Wydziału Prawa i Administracji UMK. Kierowanie Zakładem Rektor UMK powierzył prof. dr. hab. Andrzejowi Borodo. Początkowo w Zakładzie zatrudnionych było dwóch pracowników. Obecnie Katedra ma trzech pracowników, ma także doktorantów. Katedra (a wcześniej Zakład) prowadzi działalność naukowo-badawczą oraz dydaktyczną w zakresie nauki prawa finansowego, a zwłaszcza w zakresie prawa budżetowego państwa oraz prawa i finansów samorządu terytorialnego. Kierownikiem Katedry do 30 września 2017 r. był prof. dr hab. Andrzej Borodo.

Na mocy zarządzenia Nr 45 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 27 marca 2018 r. doszło do przekształcenia Katedry w Zakład Prawa Budżetowego i Finansów Samorządu Terytorialnego, który włączony został w strukturę Katedry Prawa Finansów Publicznych.

Obecnie kierownikiem Zakładu jest dr hab. Jacek Wantoch-Rekowski, prof. UMK, w Zakładzie zatrudniona jest także dr Małgorzata Cilak.

Zakład prowadzi wykłady z “Prawa finansów publicznych” na studiach prawniczych, wykłady fakultatywne z “Systemu finansowego samorządu terytorialnego”, “Systemu finansowego ubezpieczeń społecznych”, “Prawa o pomocy publicznej”, prowadzi inne zajęcia dotyczące finansów państwa lub samorządu (m.in. na studiach podyplomowych). Zakład ma wykłady dla kilkuset studentów, prowadzi seminaria magisterskie i licencjackie. Na seminariach prowadzonych przez Zakład powstaje około 40 prac magisterskich rocznie. W Zakładzie tytuł magistra uzyskało kilkuset (ok. 500) studentów.

Działalność naukowa Zakładu koncentruje się na kilku dziedzinach. Są to: prawo budżetowe, związane z systemem dochodów, wydatków i procedur budżetowych państwa i sprawami długu państwowego; finanse i prawo finansowe jednostek samorządu terytorialnego (gmin, powiatów i województw), w płaszczyźnie podatków, udziałów w podatkach, subwencji, dotacji, środków europejskich, zadań i wydatków, budżetów, finansowania długu i deficytu budżetowego, majątku, nadzoru państwowego, rachunkowości; budżetowe i finansowo-prawne instytucje polityki społecznej i ubezpieczeń społecznych, w tym zagadnienia funduszów ubezpieczeń społecznych i składek na ubezpieczenie społeczne; instrumenty wspierania działalności gospodarczej przez władze publiczne oraz formy i zakres działalności gospodarczej państwa i samorządu.

Zakład zajmuje się także pozostałymi dziedzinami prawa finansowego (teorią prawa finansowego, prawem bankowym, działalnością banku centralnego i emisją pieniądza, prawem o przedsiębiorstwach publicznych, prawem dotyczącym podatków i opłat, prawem finansowym Unii Europejskiej, prawem finansowym ochrony środowiska).

Efektem działalności naukowej i publikacyjnej powstałej w 1996 r. jednostki naukowej i dydaktycznej są opracowania o charakterze monograficznym, podręcznikowym i kilkaset artykułów naukowych, referatów i glos. Niektóre opracowania opublikowane były zagranicą.