Kontaktul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Historia

Katedra Postępowania Cywilnego działała od początku istnienia Wydziału Prawa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, tj. od 1945 roku, kiedy to powołano do życia Uniwersytet w Toruniu. Pierwszym kierownikiem Katedry był prof. dr hab. Witold Lis-Olszewski, który sprawował tę funkcję równocześnie z funkcją kierownika Katedry Prawa Rzymskiego. Od roku 1952 do momentu zawieszenia działalności Wydziału (w roku 1953) stanowisko to zajmował prof. dr hab. Władysław Siedlecki. W pierwszych latach istnienia Katedry zatrudnienie w niej znalazła także dr Janina Mandyburowa (mł. asystent 1946, st. asystent 1947-53).

Po reaktywowaniu w roku 1958 Wydziału Prawa, Katedra Postępowania Cywilnego wznowiła swą działalność w 1961 roku. Początkowo obowiązki kierownika Katedry pełnił prof. dr hab. Stanisław Matysik. W Katedrze pracę rozpoczęli wówczas także dr Jan Naziębło (zatrudniony w latach 1961-73) oraz dr Wiesław Radomski (zatrudniony w latach 1963-1992).

 Od 1 lutego 1964 roku kierownictwo objął doc. dr Jan Krajewski, który w latach 1967-69 był także Dziekanem Wydziału Prawa. Z chwilą reorganizacji Wydziału w roku 1969 Katedra Postępowania Cywilnego przekształcona została w Zakład Postępowania Cywilnego, wchodzący w skład Instytutu Prawa Cywilnego.

Na skutek poważnej choroby prof. dr hab. Jan Krajewski zmuszony był w 1974 roku przerwać na okres trzech lat działalność dydaktyczną na Wydziale. Z dniem 1 października 1977 r. powrócił do pracy i do ostatniej chwili pełnił funkcję Kierownika Zakładu Postępowania Cywilnego. Prof. dr hab. J. Krajewski zmarł 22 października 1978 r. Był wybitnym naukowcem i praktykiem. Doskonale łączył działalność naukowo-dydaktyczną z obowiązkami sędziego Sądu Najwyższego. W czasie nieobecności prof. dr. hab. J. Krajewskiego kierownikiem Zakładu został docent kontraktowy Kazimierz Piasecki, sędzia Sądu Najwyższego. W latach 1978-90 w Zakładzie pracował także dr Tadeusz Felski.

Po śmierci Profesora Krajewskiego Zakładem kierował prof. dr hab. Jan Łopuski (1 października 1981 – 30 września 1984), który następnie od 1 października 1984 r. do 30 września 1986 r. pełnił funkcję kuratora Zakładu Postępowania Cywilnego.

Od 1 października 1987 r. stanowisko kierownika Zakładu, a następnie od dnia 1 stycznia 1991 r. do 30 września 2017 r. kierownika Katedry Postępowania Cywilnego sprawował prof. zw. dr hab. Kazimierz Lubiński.

Na mocy zarządzenia Nr 45 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 27 marca 2018 r. doszło do przekształcenia Katedry w Zakład Postępowania Cywilnego, który włączony został w strukturę Katedry Prawa i Postępowania Cywilnego. Obecnie p.o. Kierownika Zakładu jest dr hab. Monika Wałachowska, a pracownikami Katedry są: dr Agnieszka Laskowska-Hulisz (od 2002 r.) oraz dr Joanna May (od 1998 r.).

Badania naukowe prowadzone w Zakładzie koncentrują się zasadniczo na następujących zagadnieniach: organizacji i funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości w sprawach cywilnych; rektyfikacji orzeczeń w postępowaniu cywilnym; postępowania nieprocesowego; prawomocności orzeczeń w sądowym postępowaniu rozpoznawczym w sprawach cywilnych; postępowania egzekucyjnego w sprawach cywilnych; komparatystyce prawa procesowego; zakresu orzekania sądu pierwszej instancji w procesie cywilnym; powództwa w procesie cywilnym.