Kontaktul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Historia Katedry

Katedra Postępowania Karnego została utworzona z początkiem roku akademickiego 1950/1951. Kierownictwo powierzono wówczas prof. dr. hab. Stefanowi Kalinowskiemu, który w latach 1950-52 był także organizatorem, a następnie kierownikiem Zespołu Katedr Prawa Karnego na UMK. W skład zespołu wchodziły Katedry Prawa Karnego i Postępowania Karnego. Zespół objął również wykładowców medycyny sądowej (dr E. Mancewicza), psychiatrii sądowej (prof. dr J. Hurynowicz, dr Z. Jarowszewski) oraz nauk kryminalistycznych (mgr J. Karlas).

Po reaktywowaniu Wydziału Prawa Katedra wznowiła działalność w 1960 r., a w 1961 r. jej kierownikiem został prof. dr hab. Wiesław Daszkiewicz, który sprawował tę funkcję do 1979 r. Przez pewien okres jednostka funkcjonowała w ramach Instytutu Prawa Karnego jako Zakład Postępowania Karnego. Po kolejnej reorganizacji Wydziału i likwidacji instytutów przywrócono jej status katedry. W latach 1979 – 2004 kierownikiem Zakładu/Katedry był prof. dr hab. Andrzej Bulsiewicz. W latach 2004 – 2011 obowiązki kierownika Katedry pełnił prof. dr hab. Andrzej Marek, a następnie, w latach 2011 – 2012, prof. dr hab. Józef Wójcikiewicz.

Od 1 października 2012 r. kierownikiem Katedry jest dr hab. Arkadiusz Lach, prof. UMK.

Oprócz osób wskazanych powyżej pracownikami Katedry w różnych okresach byli m.in. mgr Zbigniew Syrek, mgr Feliks Prusak, prof. dr hab. Piotr Hofmański, dr Barbara Trawicka, prof. dr hab. Bożena Gronowska, dr Danuta Osowska, dr Maria Jeż-Ludwichowska oraz dr Dariusz Kala.

Prowadzone w Katedrze prace badawcze dotyczą w szczególności problematyki gwarancji procesowych, europejskiego prawa karnego, prawa nowych technologii, prawa dowodowego oraz środków przymusu procesowego.


Zakład Kryminalistyki w Instytucie Prawa Sądowego na Wydziale Prawa i Administracji UMK w Toruniu powstał w grudniu 1969 r. Zadanie utworzenia nowej placówki naukowo-dydaktycznej powierzono doktorowi Mariuszowi Kulickiemu. Obok ciężkiej i żmudnej pracy przy tworzeniu od podstaw Zakładu Kryminalistyki doktor Mariusz Kulicki prowadził także zajęcia dydaktyczne oraz badania naukowe. Przeznaczone na Zakład Kryminalistyki pomieszczenia strychowe w Gmachu Collegium Maius wymagały gruntownego remontu, umeblowania i pomocy dydaktycznych.

Katedra posiada bogate zbiory eksponatów byłych dowodów rzeczowych ze spraw, w których pracownicy katedry opracowywali ekspertyzy kryminalistyczne dla organów śledczych i sądowych. Katedra jest jedyną w Polsce placówka naukowo-dydaktyczna dysponującą tak reprezentatywnym zbiorem różnych rodzajów i typów broni (wszystkie egzemplarze są trwale pozbawione cech używalności, co oznacza, że nie są bronią według ustawy o broni i amunicji). W trakcie wyposażania Katedry Profesor Mariusz Kulicki opracował i wykonał liczne plansze poglądowe, filmy oraz zestawy przezroczy obrazujące ślady, sposoby działań przestępnych oraz metody efektywnego realizowania czynności procesowo-kryminalistycznych.

Funkcję kierownika Zakładu, a później Katedry Kryminalistyki profesor Mariusz Kulicki pełnił do osiągnięcia wieku emerytalnego (1969-2001). Od 2001 do 2004 roku pełniącym obowiązki kierownika Katedry Kryminalistyki był profesor Andrzej Bulsiewicz, następnie profesor Marian Filar. W latach 2009 do 2012 kierownikiem Katedry był profesor Józef Wójcikiewicz. W Katedrze pracowali także m.in. dr Jerzy Wnorowski, mgr Jerzy Różański, mgr Krzysztof Oleksiak, mgr Andrzej Leciak, mgr Aleksander Wojdowski, mgr Krzysztof Ozimek oraz Mariola Bandurska.

Na mocy zarządzenia Nr 45 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 27 marca 2018 r. doszło do przekształcenia Katedry Postępowania Karnego oraz Katedry Kryminalistyki w Katedrę Postępowania Karnego, w strukturze której utworzono Zakład Kryminalistyki.

Obecnie kierownikiem Zakładu Kryminalistyki jest dr hab. Violetta Kwiatkowska-Wójcikiewicz, prof. UMK. Na stanowisku adiunkta w Katedrze zatrudniony jest także dr Leszek Stępka.