Kontakt ul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Historia

Katedra Praw Człowieka została powołana na podstawie zarządzenia Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika z 29 czerwca 1990 roku i była pierwszą w Polsce wyodrębnioną jednostką naukowo-dydaktyczną, koncentrującą się na badaniach z zakresu prawa międzynarodowego praw człowieka oraz międzynarodowego prawa humanitarnego. Na organizatora Katedry i jej pierwszego kierownika powołany został prof. dr hab. Tadeusz Jasudowicz, inicjator badań nad problematyką praw człowieka na toruńskim Wydziale Prawa i Administracji.

Katedra zaczęła realnie funkcjonować w strukturze Wydziału z początkiem roku akademickiego 1990/91, a do jej składu dokooptowano ówczesną dr Bożenę Gronowską (poprzednio adiunkt w Katedrze Postępowania Karnego) oraz ówczesnego mgr Cezarego Mika (poprzednio st. asystenta w Katedrze Prawa Konstytucyjnego). Cezary Mik uzyskał stopień doktora nauk prawnych, a w 1994 roku stopień doktora nauk prawnych w zakresie prawa międzynarodowego. B. Gronowska uzyskała stopień doktora habilitowanego w 1996 roku. W związku z dalszą specjalizacją naukową prof. dr hab. Cezarego Mika w dziedzinie europejskiego prawa wspólnotowego oraz wprowadzeniem wykładów i ćwiczeń z tej nowej dziedziny nauk prawnych do programu studiów prawniczych i administracyjnych na Wydziale, przyjęto dla jednostki naukowo-dydaktycznej nową nazwę: Katedra Praw Człowieka i Prawa Europejskiego. W następstwie utworzenie w obrębie Wydziału odrębnej Katedry Prawa Europejskiego, w 2004 r. przywrócono jednostce poprzednią nazwę: Katedra Praw Człowieka, pod którą obecnie funkcjonuje. W 2013 roku prof. dr hab. Bożena Gronowska uzyskała tytuł naukowy profesora i objęła funkcję kierownika Katedry. Od 2003 roku w Katedrze Praw Człowieka, kolejno na stanowiskach asystenta, adiunkta, a od 2016 roku profesora nadzwyczajnego zatrudniony jest dr hab. Michał Balcerzak, prof. UMK. W 2010 roku do zespołu dołączyła dr Julia Kapelańska-Pręgowska, a od 1 października 2016 roku w Katedrze zatrudniony jest także dr Piotr Sadowski.

Za najważniejsze osiągnięcie edukacyjne Katedry (którego pomysłodawcą był Profesor Tadeusz Jasudowicz), popularyzujące wiedzę na temat praw człowieka wśród młodzieży, należy uznać Ogólnopolską Olimpiadę Wiedzy o Prawach Człowieka, której jubileuszowa XX edycja miała miejsce w 2013 r. Kierowane przez pracowników Katedry drużyny odnoszą sukcesy na międzynarodowych konkursach praw człowieka – World Moot Court Competition oraz European Human Rights Moot Court Competition. Katedra angażuje się również w liczne projekty popularyzujące prawa człowieka – m.in. w ramach Toruńskiego Festiwalu Nauki i Sztuki.

Katedra Praw Człowieka UMK od początku swojego istnienia prowadzi intensywną działalność badawczą i organizacyjną. Dzięki staraniom Profesora Tadeusza Jasudowicza w 1993 r. włączona została do sieci Katedr UNESCO (UNESCO Chair). Od 2008 r. Katedra, we współpracy z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego, organizuje ?Warszawsko-toruńskie kolokwia naukowe praw człowieka i międzynarodowego prawa humanitarnego?, w których uczestniczą naukowcy i specjalizujący się w prawach człowieka praktycy z całej Polski. Od wielu lat Katedra współpracuje również z John Felice Rome Center of Loyola University of Chicago. Owocem tej współpracy są coroczne polsko-amerykańskie seminaria ?Human Rights and a Just Society?, poświęcone aktualnym problemom praw człowieka, m.in. handlowi ludźmi, zbrodniom ludobójstwa, przestrzeganiu praw człowieka w Chinach, oraz tzw. arabskiej wiośnie ludów.

Ponadto, pracownicy Katedry od wielu lat prowadzą zróżnicowaną ofertę przedmiotów fakultatywnych i konwersatoryjnych (w tym również w j. angielskim).

Pracownicy Katedry Praw Człowieka realizują ponadto samodzielne oraz zespołowe badania naukowe, których efekty prezentują na licznych ogólnopolskich i międzynarodowych konferencjach naukowych oraz w postaci publikacji monograficznych, w dziełach zbiorowych oraz czasopismach naukowych. Prowadzone przez pracowników Katedry badania są doceniane w konkursach (?Państwa i Prawa? na najlepsze prace doktorskie i habilitacyjne, Fundacji im. Prof. Manfreda Lachsa za najlepszą książkę z zakresu prawa międzynarodowego oraz Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej), w których uzyskują nagrody i wyróżnienia.