Kontaktul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Działalność naukowa

Główne tematy badawcze realizowane w Katedrze Prawa Karnego

Prof. zw. dr hab. Violetta Konarska-Wrzosek zajmuje się:

 1. W obszarze prawa karnego powszechnego – następującą problematyką:
  1. Zasadami kształtującymi odpowiedzialność karną;
  2. Formami sprawstwa;
  3. Systemem kar i innych środków penalnych;
  4. Zasadami i dyrektywami sądowego wymiaru kary;
  5. Instytucjami nadzwyczajnego złagodzenia oraz nadzwyczajnego obostrzenia kary;
  6. Grupą przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu;
  7. Grupą przestępstw seksualnych;
  8. Grupą przestępstw przeciwko rodzinie i opiece;
  9. Różnymi pozakodeksowymi typami przestępstw.
 2. W obszarze prawa karnego skarbowego – następującą problematyką:
  1. Zasad ponoszenia odpowiedzialności karnej skarbowej;
  2. Sprawstwa, odpowiedzialności posiłkowej i odpowiedzialności podmiotów zbiorowych;
  3. Instytucji specyficznych, charakterystycznych dla prawa karnego skarbowego, w tym określanych jako zaniechanie ukarania sprawcy;
  4. Systemu kar i pozostałych środków penalnych oraz dyrektywami ich wymiaru,
  5. Poszczególnych grup przestępstw skarbowych i wykroczeń skarbowych zarówno od strony dogmatyczno-prawnej, jak i kryminologicznej.
 3. Postępowaniem z nieletnimi sprawcami czynów karalnych i wykazującymi inne przejawy demoralizacji.
 4. Prawem wykroczeń (problematyką części ogólnej i wybranymi typami wykroczeń kodeksowych i pozakodeksowych).

Prof. UMK. dr hab. Jerzy Lachowski zajmuje się:

 1. W obszarze prawa karnego powszechnego – następującą problematyką:
  1.  Zasad odpowiedzialności karnej ze szczególnym uwzględnieniem winy i strony podmiotowej czynu zabronionego;
  2.     Kontratypizacji;
  3.      Środkami związanymi z poddaniem sprawcy próbie;
  4.      Recydywą szczególną i środkami jej przeciwdziałania;
  5.      Zbiegu przestępstw i przepisów ustawy;
  6.      Wybranymi zagadnieniami części szczególnej prawa karnego (przestępstwami przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, przeciwko rodzinie i opiece, przestępstwami przeciwko środowisku, przestępstwami przeciwko mieniu).
 2. W obszarze prawa karnego wykonawczego – następującą problematyką:
  1. Wykonywania kar i innych środków reakcji na czyn zabroniony.

Dr hab. Tomasz Oczkowski zajmuje się:

 1. W obszarze prawa karnego powszechnego:
  1. Grupą przestępstw przeciwko mieniu;
  2. Grupą przestępstw gospodarczych.
 2. W obszarze prawa karnego skarbowego:
  1. Grupą przestępstw i wykroczeń podatkowych, w tym akcyzowych;
  2. Grupą przestępstw i wykroczeń celnych.
 3. Problematyką materialnoprawną prawa wykroczeń.

Dr Agata Ziółkowska zajmuje się:

 1. W obszarze prawa karnego powszechnego:
  1. Środkami karnymi zakazującymi określonej aktywności;
  2. Przestępstwami przeciwko obronności;
  3. Przestępstwami przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową.
 2. W obszarze prawa karnego wojskowego:
  1. Zasadami ponoszenia odpowiedzialności karnej przez żołnierzy za przestępstwa wojskowe,
  2. Odrębnościami w zakresie kar i środków karnych stosowanych wobec żołnierzy;
  3. Poszczególnymi grupami przestępstw wojskowych.
  Dr Agata Ziółkowska uczestniczy aktualnie w interdyscyplinarnym projekcie badawczym 44/WBN/015DzS realizowanym w ramach działalności statutowej w Wydziale Nauk o Bezpieczeństwie Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu nt. Efektywność socjalizacji grup dyspozycyjnych w kontekście bezpieczeństwa personalnego na przykładzie wojska (kierownik projektu mjr dr Paweł Wasilewski, w skład zespołu wchodzi dr hab. Marian Marcinkowski i dr Agata Ziółkowska).