Kontaktul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Historia

Początki Katedry sięgają momentu powstania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, w ramach którego powołano Wydział Prawno – Ekonomiczny. Formalnie powołanie Katedry nastąpiło rozporządzeniem Ministra Oświaty z dnia 18 stycznia 1946 roku w sprawie utworzenia katedr i zakładów naukowych na Wydziale Prawno – Ekonomicznym UMK, które weszło w życie z mocą wsteczną od dnia 1 listopada 1945 r.

Nawiązując do tradycji przedwojennych początkowo nosiła ona nazwę Katedry Skarbowości i Prawa Skarbowego, od roku akademickiego 1950/51 zaś – Katedry Prawa Finansowego. Organizatorem Katedry był dr Leon Kurowski. W początkach jej istnienia zatrudniono w niej na krótko Zbigniewa Zdrójkowskiego, który zasłynął później jako badacz prawa chełmińskiego. W tym czasie swoją karierę naukową rozpoczynali w niej późniejsi profesorowie Wacław Goronowski i Henryk Reniger. Po likwidacji i reaktywacji Wydziału Katedra Prawa Finansowego rozpoczęła ponownie swoją działalność w 1961 roku. Kierownikiem Katedry został prof. dr Zbigniew Jaśkiewicz. Z dniem 1 października 1970 stanowisko kierownika Zakładu objął roku uczeń i współpracownik prof. dr. Z. Jaśkiewicza – doc. dr Eligiusz Drgas.

W 1991 r. – po przejściu na emeryturę doc. dr. E. Drgasa – funkcję tę objął prof. J. Głuchowski i pełnił ją do wyjazdu na placówkę dyplomatyczną (jako ambasador RP) w Bangladeszu. Po powrocie prof. Jan Głuchowski przeniósł się na Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK, gdzie kierował Katedrą Zarządzania Finansami. Profesora Jana Głuchowskiego na stanowisku kierownika Katedry zastąpił na ponad ćwierć wieku prof. dr hab. Bogumił Brzeziński dr h.c., jego z kolei w 2019 r. dr hab. Wojciech Morawski, prof. UMK.

Zaznaczyć warto, że także po 1956 r. kilkakrotnie następowały zmiany nazwy Katedry. I tak od roku 1969 r. Katedra nosiła nazwę Zakładu Prawa Finansowego, zaś od dnia 1 stycznia 1990 r. do chwili obecnej – Katedry Prawa Finansów Publicznych.

Zainteresowania badawcze pracowników Katedry obejmują szeroko rozumiane prawo finansów publicznych, z tym że coraz bardziej koncentrują się wokół prawa podatkowego.

Pracownicy Katedry realizują różnorodne przedsięwzięcia naukowe także w ramach powołanego w 2014 r. Ośrodka Studiów Fiskalnych, którego pierwszym kierownikiem był prof. dr hab. Bogumił Brzeziński dr h.c., a obecnie kierownikiem jest dr hab. Krzysztof Lasiński-Sulecki prof. UMK, a zastępcą kierownika dr hab. Wojciech Morawski prof. UMK.

W roku akademickim 2014/2015 głównie w oparciu o kadry Katedry uruchomiono studia magisterskie: Doradztwo podatkowe. Osobą odpowiedzialną za ich organizację – jako pełnomocnik Dziekana – był dr hab. Wojciech Morawski, prof. UMK.

Aktualnie pracownikami Katedry są: prof. dr. hab. Marek Kalinowski, dr hab. Krzysztof Lasiński-Sulecki, prof. UMK, dr. hab. Wojciech Morawski, prof. UMK, dr hab. Agnieszka Olesińska, prof. UMK, dr hab. Jacek Wantoch-Rekowski, prof. UMK, dr Małgorzata Cilak, dr Ewa Prejs. Nadal jednak współpracuje z Katedrą – także prowadząc zajęcia – prof. dr hab. Bogumił Brzeziński dr h.c. W czasach ważnych wydarzeń organizowanych przez Katedrę z przyjemnością gościmy prof. dr. hab. Jana Głuchowskiego.

Oprócz osób wskazanych powyżej pracownikami Katedry w różnych okresach byli prof. dr hab. Jadwiga Jaśkiewiczowa, prof. dr hab. Andrzej Borodo, dr hab. Adam Zalasiński, dr hab. Martyna Łaszewska-Helleriegel, dr Jerzy Jezierski, dr Wojciech Matuszewski.