Kontakt ul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Historia

Historia Katedry Prawa Międzynarodowego ściśle związana jest z datą powstania Wydziału Prawno-Ekonomicznego w 1945 roku w strukturze wewnętrznej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W jej działalność od początku istnienia wpisały się nazwiska wybitnych profesorów internacjonalistów kierujących Katedrą, którzy potrafili umiejętnie ukierunkować zainteresowania naukowe swych uczniów na bardzo wartościową i praktycznie doniosłą problematykę badawczą. Pierwszym kierownikiem noszącej wówczas nazwę Katedry Prawa Narodów został Profesor Władysław Namysłowski, jeden z najwybitniejszych ówczesnych znawców prawa konsularnego, który pełnił tę funkcję do roku 1952. Pomocniczymi pracownikami naukowymi w początkowym okresie istnienia Katedry byli m.in. dr Edmund Cieślak (mł. asystent 1946-51, st. asystent 1950-52, adiunkt w 1953 r.) oraz mgr Andrzej Szwalbe (mł. asystent 1948-50, st. asystent 1950-51).

            Po reaktywowaniu działalności Wydziału Prawa, kierownikiem Katedry Prawa Międzynarodowego Publicznego mianowany został Profesor Stanisław Edward Nahlik, wielki autorytet z dziedziny prawa dyplomatycznego i prawa traktatów, który sprawował tą funkcję do czasu odejścia na Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. Jego następcą w latach 1963-1966 został profesor Remigiusz Zaorski, znakomity znawca międzynarodowego prawa morza. Przez krótki czas, niespełna jednego roku ze względu na brak samodzielnych pracowników, opiekunem Katedry został profesor Wiktor Kornatowski.

W 1969 roku powstał Zakład Prawa Międzynarodowego, który w ramach nowej struktury instytutowej stanowił kontynuację Katedry Prawa Międzynarodowego Publicznego. Stanowisko kierownika Zakładu powierzono wybitnemu internacjonaliście, prof. zw. dr hab. Januszowi Symonidesowi, który sprawował tę funkcję do czasu objęcia w 1973 roku stanowiska Wicedyrektora Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych w Warszawie. W tym samym roku zlikwidowano Zakład Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych wchodzący w skład Instytutu Administracji i Zarządzania i problematykę badawczą tego Zakładu powiązano z prawem międzynarodowym, co znalazło odzwierciedlenie w nowej nazwie Zakładu – Zakład Prawa Międzynarodowego i Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, który wchodził w skład Instytutu Nauk Prawno-Ustrojowych. Najdłużej, bo przez okres ponad 30 lat, poczynając od roku 1973 najpierw Zakładem, a od 1 stycznia 1991 r. ponownie Katedrą Prawa Międzynarodowego, kierował prof. zw. dr hab. Janusz Gilas, jeden z najwybitniejszych polskich internacjonalistów. Od kwietnia 2003 roku kierownikiem Katedry Prawa Międzynarodowego jest prof. dr hab. Tadeusz Wasilewski.

            Wypada też wspomnieć, że w działalności Katedry nie może być pominięte nazwisko prof. dr hab. Tadeusza Jasudowicza, wielkiego znawcy i miłośnika praw człowieka, a zarazem założyciela i wieloletniego kierownika Katedry Praw Człowieka, który w Katedrze Prawa Międzynarodowego uzyskiwał kolejne stopnie naukowe do tytułu profesora włącznie.

            Na trwale pozostanie w pamięci postać Profesora Jana Białocerkiewicza, którego bogata i twórcza działalność naukowa została nagle i niespodziewanie przerwana Jego pożegnaniem Katedry na zawsze.

            Aktualnie w Katedrze pracuje trzech pracowników naukowo-dydaktycznych: prof. dr hab. Tadeusz Wasilewski, dr Marcin Kałduński i mgr Maciej Żenkiewicz.