Kontaktul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Badania naukowe

Publiczne Prawo Gospodarcze (dr hab. Henryk Nowicki, dr Anna Brzezińska-Rawa, dr Krzysztof Kucharski)

Celem badań jest ewaluacja regulacji prawnej otoczenia gospodarczego. W szczególności analizie poddawana jest problematyka podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej. Publiczno-prawna sytuacja przedsiębiorcy w tym zakresie wpływa bowiem na ogólną sytuację gospodarczą kraju. Wyniki prowadzonych prac mają walor zarówno naukowy, jak również praktyczny. Powinny znaleźć zastosowanie w parlamentarnych pracach legislacyjnych. Stanowią także wsparcie dla samorządów lokalnych. Regulacja prawna poddawana jest badaniom zarówno w zakresie materialno-prawnej, proceduralnej, jak również ustrojowej. Synergia płaszczyzn badawczych stanowi właściwą bazę odniesienia dla oceny regulacji prawnej w publicznym prawie gospodarczym w oparciu o paradygmat racjonalności ustawodawcy.

Innowacyjność a zamówienia publiczne, zagadnienia publiczno-prawne (dr hab. Henryk Nowicki)
Podstawową tezą badawczą jest przyjęcie trzech bezpośrednio ze sobą powiązanych zagadnień: 1) Innowacyjność w gospodarce to także zadania dla państwa, którego to zadania bez odpowiedniej regulacji prawnej jest trudne do osiągnięcia; 2) Jednym z istotnych instrumentów realizacji innowacyjności w gospodarce są zamówienia publiczne, które zobowiązują do racjonalizacji działalności zamawiających i wykonawców oraz obligują do poszukiwania nowych rozwiązań (technologii, produktów, organizacji itp.); 3) Innowacyjność gospodarki osiągana poprzez zamówienia publiczne to problematyka atrakcyjna teoretycznie i praktycznie. O atrakcyjności poznawczej przesądza w szczególności pytanie o zakres ingerencji państwa w gospodarkę, w tym w sferę wydatkowania środków poprzez zamówienia publiczne. O przydatności praktycznej przesądza fakt, że system zamówień publicznych tworzą umowy odpłatne zawierane przez zamawiających, którymi są głównie podmioty publiczne, a wykonawcami, którymi są w znakomitej większości przedsiębiorcy. To właśnie udział tych podmiotów (podmiotów publicznych i przedsiębiorców) w zamówieniach publicznych nadaje tym rozważaniom wymiar praktyczny.

Prawne problemy procesu inwestycyjno-budowlanego (dr Anna Brzezińska-Rawa)
W omawianej tematyce realizowano zadania nadawcze z zakresu zasad planowania przestrzennego, ze szczególnym uwzględnieniem zasady spójności i ciągłości. Istotny aspekt podejmowanej problematyki badawczej stanowią instrumenty planistyczne służących realizacji tych zasad. Ponadto badania dotyczą prawnych granic samodzielności planistycznej gmin, skutków działalności planistycznej gmin i wpływu tej aktywności na proces inwestycyjno-budowlany. Istotne miejsce w powyższych badaniach zajmują również instytucje i podmioty prawa budowlanego.

Aktualne problemy i instytucje publicznego prawa konkurencji ( dr Anna Brzezińska-Rawa)
Celem podejmowanych badań jest bieżąca analiza regulacji prawnych i proponowanych zmian zakresu publicznego prawa konkurencji. W tym zakresie prowadzono badania na temat szeroko rozumianej roli państwa w procesach podnoszenia konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorców, w tym w zakresie koncentracji przedsiębiorców, instytucjonalnych uwarunkowań konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorców niezależnych od rodzaju działalności gospodarczej, stosowania publicznego prawa konkurencji w sprawach praktyk ograniczających konkurencję jako formy negocjacyjnego oddziaływania państwa na konkurencyjność przedsiębiorców, odstąpienia od wymierzenia kary lub jej obniżenia w sprawach praktyk ograniczających konkurencję. W ramach tej problematyki analizowano również materialnoprawne i formalnoprawne uwarunkowania i bariery dla konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorców.

Realizacja infrastruktury drogowej w Polsce (dr Krzysztof Kucharski)
Celem podjęcia badań jest wypracowanie instrumentów analizy przestrzeni opierających się na kryteriach wynikających z zasad prawidłowej gospodarki przestrzennej. Konieczne jest bowiem stworzenie strategicznego planowania inwestycji drogowych (na poziomie samorządów i państwa). W obecnej sytuacji, gdy przekazywane są znaczne środki na finansowanie budowy dróg (w tym środki z funduszy UE), właściwe ich planowanie daję możliwość zachowania zrównoważonego rozwoju kraju i jego regionów. Celem szczegółowym badań jest wypracowanie mechanizmów współpracy między jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie realizacji infrastruktury drogowej. Wyżej wymienione cele mogą być wykonane przy wypracowaniu właściwego modelu rozwiązań prawnych. Problem badawczy kodowany w badaniach wymaga przeprowadzania analizy w zakresie i z wykorzystaniem potencjału badawczego wynikającego zebranej literatury przedmiotu. W celu realizacji badań przyjęta została odpowiednia metodologia badań. Przeprowadzone zostały badania naukowe w płaszczyźnie normatywnej oraz prakseologicznej. W płaszczyźnie normatywnej zostanie zastosowana metoda logiczno-językowa oraz socjologia prawa.