Kontaktul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Historia

Katedra Prawa Cywilnego powstała wraz z powołaniem Wydziału Prawa w 1945 r. W pierwszych latach swojego istnienia nie była obsadzona, w wykłady i ćwiczenia objęte jej programem prowadzili w ramach godzin zleconych mgr Stefan Michałek i dr Stefan Dembiński. Dopiero w roku akademickim 1948/49 Katedra powierzona została profesorowi KUL dr Aleksandrowi Kunickiemu, jako profesorowi kontraktowemu. W roku akademickim 1950/51 utworzono Katedrę Prawa Cywilnego II, jednak nie została ona obsadzona. Jej przedmiot wykładowy przejęły Katedry Prawa Cywilnego I i III (wcześniej Katedra Prawa Handlowego). W 1951 roku kierownictwo przejął zastępca prof. dr Władysław Górski i sprawował je do 1953 r. W okresie tym w Katedrze zatrudnieni byli także m.in. dr Jan Naziębło, mgr Marian Wilewski oraz mgr Henryk Skiba.

Po okresie zawieszenia działalności Wydziału, w latach 1953-1958, Katedra została reaktywowana w 1958 r. Jej kierownikiem został prof. dr hab. Stanisław Matysik (1958-1969). W związku z reorganizacją Wydziału w 1969 roku dotychczasową Katedrę przekształcono w Zakład Prawa Cywilnego, wchodzący w skład Instytutu Prawa Cywilnego. Jego pierwszym kierownikiem został prof. dr hab. St. Matysik (1969-1970), który wkrótce po utworzeniu Uniwersytetu Gdańskiego przeniósł się na tamtejszy Wydział Prawa obejmując funkcję Dziekana. Od 1970 roku funkcję kierownika Zakładu, a od 1 stycznia 1991 roku ponownie Katedry Prawa Cywilnego sprawowali prof. dr hab. Zygmunt Nowakowski (urlopowany ówcześnie z UAM) oraz prof. dr hab. Leopold Stecki (1971-1992). W okresie tym w Katedrze byli także zatrudnieni m.in. doc. dr hab. Julian Sauk, dr Karol Łutowicz, dr Zdzisław Grelowski, dr Ewa Radomska oraz dr Maria Wilke.

W 1992 r. Katedra Prawa Cywilnego została podzielona na dwie Katedry: Katedrę Prawa Cywilnego i Międzynarodowego Obrotu Gospodarczego, do której został przyłączony Zakład Prawa Handlu Zagranicznego oraz Katedrę Prawa Spółdzielczego. Kierownikiem Katedry Prawa Cywilnego i Międzynarodowego Obrotu Gospodarczego został wówczas prof. dr hab. Mirosław Nesterowicz, a następnie prof. dr hab. Eugeniusz Kowalewski.

W ramach specjalizacji badań naukowych w Katedrze Prawa Cywilnego i Międzynarodowego Obrotu Gospodarczego utworzone zostały Zakłady. W 1999 r. Zakład Prawa Morskiego, którego kierownikiem została dr hab. Maria Dragun-Gertner, prof. UMK, a w 2003 r. Zakład Prawa Ubezpieczeniowego, którego kierownikiem został prof. dr hab. Eugeniusz Kowalewski. W 2011 r. powstał Zakład Prawa Medycznego, którego kierownikiem została dr hab. Małgorzata Świderska, prof. UMK. W 2012 r. Zakład Prawa Ubezpieczeniowego przekształcono w odrębną Katedrę Prawa Ubezpieczeniowego, której kierownikiem został prof. dr hab. Eugeniusz Kowalewski, natomiast kierownikiem Katedry Prawa Cywilnego i Międzynarodowego Obrotu Gospodarczego została dr. hab. Maria Dragun-Gertner, prof. UMK. Od 1 października 2017 r. Kierownikiem Katedry była dr hab. Małgorzata Świderska, prof. UMK.

Od 1995 roku najpierw w Katedrze Prawa Cywilnego i Międzynarodowego, a następnie w Katedrze Prawa Ubezpieczeniowego (2012-2014), kolejno na stanowiskach asystenta, adiunkta, a od 2008 roku profesora nadzwyczajnego zatrudniona była prof. dr hab. Ewa Bagińska, obecny kierownik Katedry Prawa Cywilnego WPiA Uniwersytetu Gdańskiego.

Z działalnością Katedry związane jest Koło Naukowe Retoryki Sądowej, którego opiekunem naukowym jest dr Daria Gęsicka.

W roku 2006 wyróżnienie “Convallaria Copernicana” przyznawane przez Senat UMK otrzymał prof. dr hab. Jan Łopuski, który od grudnia 1972 r. pełnił funkcję kierownika Zakładu Prawa Handlu Zagranicznego, a od 1984 r. do 1986 r. kierownika Zakładu Prawa Międzynarodowego Obrotu Cywilnego.

W oparciu o działającą od chwili powstania Wydziału Prawa Katedrę Prawa Cywilnego w 1992 roku została utworzona Katedra Prawa Cywilnego i Spółdzielczego. Kierownictwo tej Katedry objął prof. zw. dr hab. Leopold Stecki, kierujący uprzednio przez dłuższy czas Katedrą Prawa Cywilnego. W związku z przejściem prof. zw. dr hab. L. Steckiego na emeryturę, w 1998 roku, kierownikiem Katedry został dr hab. Mirosław Bączyk, prof. UMK. Z dniem 1 października 2007 r., na podstawie zarządzenia nr 82 Rektora UMK z dnia 25 września 2007 r., po zatwierdzeniu przez Senat UMK na posiedzeniu tego samego dnia, Katedra została przekształcona w Katedrę Prawa Cywilnego i Bankowego. Katedra Prawa Cywilnego i Bankowego przejęła w całości dotychczasowe zadania dydaktyczne i naukowo-badawcze prowadzone przez Katedrę Prawa Cywilnego i Spółdzielczego. Poszerzyła ponadto pole prowadzonych badań m.in. o badania z zakresu prawa papierów wartościowych, prawa rynku kapitałowego, prawa giełdowego, prawa zabezpieczeń wierzytelności i unijnego prawa bankowego. W okresie kierowania Katedrą kolejno przez prof. L. Steckiego oraz M. Bączyka w Katedrze zatrudnieni byli m.in. dr Ewa Radomska oraz dr hab. Przemysław Drapała.

Od 2006 roku Katedra organizuje cykliczne spotkania naukowe poświęcone wybranym zagadnieniom prawa cywilnego (pierwotnie w formie Meetingów Katedralnych, od 2014 w ramach Klubu Doktorów). Uczestniczą w nich Pracownicy Wydziału, Doktoranci, Seminarzyści Katedry oraz zaproszeni Goście. Otwarta tematyka spotkań jest ustalana na bieżąco, głównie pod kątem znaczenia poszczególnych zagadnień dla praktyki prawniczej oraz praktyki wymiaru sprawiedliwości.

Przy Katedrze prowadzą obecnie działalność dwa koła naukowe: Studenckie Koło Naukowe Prawa Rynku Kapitałowego (opiekun dr hab. Konrad Zacharzewski) oraz Studenckie Koło Naukowe Prawa Bankowego (opiekun dr hab. Mirosław Bączyk, prof. UMK; opiekun pomocniczy mgr Marcin Drewek).

Na mocy zarządzenia Nr 45 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 27 marca 2018 r. doszło do przekształcenia Katedry Postępowania Cywilnego, Katedry Prawa Cywilnego i Międzynarodowego Obrotu Gospodarczego, Katedry Prawa Handlowego, Katedry Prawa Cywilnego i Bankowego, Katedry Prawa Cywilnego i Rodzinnego w Katedrę Prawa i Postępowania Cywilnego.

Obecnie w Katedrze zatrudnieni są: dr hab. Mirosław Bączyk, prof. UMK – Kierownik Katedry, dr hab.Tomasz Justyński, prof. UMK, dr hab. Konrad Zacharzewski, dr Zuzanna Pepłowska-Dąbrowska, dr Aleksandra Sikorska-Lewandowska, dr Daria Gęsicka, dr Katarzyna Krupa-Lipińska, dr Katarzyna Ludwichowska-Redo, dr Anna Moszyńska, dr Tomasz Jasiakiewicz, mgr Ewa Kabza, mgr Mariusz Kłoda oraz mgr Marcin Drewek.

Zainteresowania badawcze pracowników Katedry koncentrują się na: prawie zobowiązań (ze szczególnym uwzględnieniem prawa kontraktów, odpowiedzialności kontraktowej, odpowiedzialności odszkodowawczej za wykonywanie władzy publicznej, umów nienazwanych oraz problematyki podmiotowych przekształceń stosunków obligacyjnych), prawie rzeczowym (w tym prawie obrotu nieruchomościami), polskim i europejskim prawie bankowym (w tym odpowiedzialności deliktowej i kontraktowej banku), prawie papierów wartościowych, prawie wekslowym, prawie rynku kapitałowego, deontologii w stosunkach profesjonalnych, prawie kryptowalut, prawie zabezpieczeń wierzytelności oraz prawie spadkowym i rodzinnym.