Kontaktul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Pracownicy

dr hab. Tomasz Justyński, prof. UMK
profesor uniwersytetu
Katedra Prawa Cywilnego

pokój: 133
tel.: +48-56-611-4094
e-mail: tomjust@umk.pl
www: http://orcid.org/0000-0003-0270-4178
ORCID: 0000-0003-0270-4178

Profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, kierownik Katedry Prawa Cywilnego i Rodzinnego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dziekan Wydziału (kadencja 2012-2016 r.), prodziekan ds. studiów niestacjonarnych (kadencje: 2005-2008; 2008-2012), Senator UMK (2005-2012, w tym czasie przewodniczący Senackiej Komisji Prawnej i członek Komisji Dydaktycznej).

Studia prawnicze ukończył w 1989 r. na Wydziale Prawa i Administracji UMK w Toruniu (dyplom z wyróżnieniem, praca magisterska nagrodzona w Konkursie na najlepsze prace magisterskie). W 1985 roku stypendysta Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Doktorem nauk prawnych został w 1999 r. (UMK) na podstawie rozprawy: Nadużycie prawa w polskim prawie cywilnym (Kraków: Zakamycze 2000); doktorem habilitowanym w zakresie prawa cywilnego w 2004 r. (UMK). Rozprawa habilitacyjna pt. Poczęcie i urodzenie się dziecka jako źródło odpowiedzialności odszkodowawczej (Kraków: Zakamycze 2003) została w 2005 r. nagrodzona w XL Jubileuszowym Konkursie Państwa i Prawa na najlepszą pracę habilitacyjną. W październiku 2006 mianowany na stanowisko profesora nadzwyczajnego UMK. Odbył aplikację sądową i złożył egzamin sędziowski oraz radcowską zakończoną egzaminem radcowskim (od 1996 r. wpisany na listę radców prawnych).

Ukończył podyplomowe wyższe studia europejskie (LL.M) na Uniwersytecie w Passau/RFN (1995) z wynikiem magna cum laude. Od 1990 roku zatrudniony na UMK w Toruniu (najpierw w Zakładzie Prawa Cywilnego, następnie w Katedrze Prawa Cywilnego i Międzynarodowego Obrotu Gospodarczego i wreszcie w Katedrze Prawa Cywilnego i Rodzinnego). W latach 1993-1995 był stypendystą Rządu Bawarii. Jako stypendysta naukowy Fundacji Alexandra von Humboldta w Bonn w latach 2001-2002 prowadził badania na Uniwersytecie w Passau (Bawaria) oraz następnie wielokrotnie w ramach krótkookresowych, miesięcznych pobytów. Odbył liczne staże naukowe na Uniwersytetach w Niemczech, a także uczestniczył w wielu międzynarodowych konferencjach naukowych.

Przewodniczący Wydziału IV - Nauk Prawnych, Społecznych i Ekonomicznych Towarzystwa Naukowego w Toruniu (do grudnia 2017 r.). Dwie kadencje przewodniczący Toruńskiego Oddziału Societas Humboldtiana Polonorum. Redaktor naczelny Kwartalnika WPiA UMK w Toruniu Temida. Członek kolegiów redakcyjnych czasopism: 1) Comparative Law Review, 2) Rodzina i Prawo. Kwartalnik Sędziów Rodzinnych. Członek Komitetu Redakcyjnego Bulletin of the National Academy of Legal Sciences of Ukraine przy Ukraińskiej Akademii Nauk w Charkowie. Przez trzy kadencje członek Komisji Egzaminacyjnej ds. Aplikacji Adwokackiej przy Ministrze Sprawiedliwości. Ekspert zewnętrzny OSF. Od 2015 roku członek Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości (do czasu zakończenia jej działalności). Odznaczony medalem KEN (2011) oraz srebrnym medalem za zasługi dla WPiA (2012).

Autor ponad 90 publikacji naukowych, w tym trzech monografii. Zainteresowania badawcze: prawo cywilne (a w szczególności: nadużycie prawa, prawo rzeczowe w tym prawo użytkowania wieczystego, prawo odpowiedzialności odszkodowawczej w tym odpowiedzialność ubezpieczeniowa za szkody komunikacyjne, prawo spadkowe, prawo rodzinne, prawo medyczne w tym zagadnienia niechcianego poczęcia i urodzenia dziecka, prawo ochrony konsumenta), komparatystyka cywilnoprawna.
Terminy konsultacji:
DYŻURY W semestrze zimowym 2022/2023
------------------------------------------


Dyżury odbywają się we czwartki w godzinach 15,30 - 16,30 w p. 133 (I piętro). Zapraszam w sprawach wymagających osobistego kontaktu (po uprzednim zgłoszeniu mailowym).

W pozostałych sprawach zapraszam do kontaktu poprzez pocztę elektroniczną.


Terminy dyżurów dla studentów studiów niestacjonarnych (po uprzednim zgłoszeniu mailowym):

5 listopad g.13,15-14,00
19 listopad g. 13,15-14,00
3 grudzień 13,15-14,00
17 grudzień g. 13,15-14,00


Zobacz profil w Bazie Wiedzy