Kontakt ul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Katedra Prawa Ubezpieczeniowego i Medycznego

Katedra Prawa Ubezpieczeniowego i Medycznego UMK  utworzona została w 2019 r. i kontynuuje tradycje Zakładu Prawa Ubezpieczeniowego, powołanego w 2002 r. w ramach Katedry Prawa Cywilnego i Międzynarodowego Obrotu Gospodarczego. Jest jedyną jednostką w skali kraju, której podstawowy przedmiot działalności naukowo-dydaktycznej stanowi szeroko pojęte prawo ubezpieczeniowe, choć cele badawcze obejmują także prawo cywilne, prawo prywatne międzynarodowe i prawo własności intelektualnej. Dorobek naukowy Katedry obejmuje przede wszystkim kilkaset publikacji oraz organizację kilkunastu konferencji. Tylko w latach 2009-2015 w Katedrze przygotowano, a następnie wydano dziesięć opracowań zbiorowych, podejmujących aktualną i trudną problematykę m.in.  kompensacji szkód medycznych  komunikacyjnych, ubezpieczeń ryzyk katastroficznych, ubezpieczeń grupowych, ubezpieczeń obowiązkowych, ubezpieczeń na życie czy wreszcie doradztwa odszkodowawczego.

Pracownicy Katedry są autorami wielu monografii, artykułów i glos oraz odbywali międzynarodowe staże naukowe m.in. w Max Planck Institute for Comparative and International Private Law (dr hab. Monika Wałachowska). Katedra stale współpracuje zarówno z instytucjami rynku ubezpieczeń (Polska Izba Ubezpieczeń), jak i wiodącymi ubezpieczycielami oraz firmami brokerskimi, co zaowocowało chociażby programami płatnych staży dla studentów. Katedra współpracuje też z innymi ośrodkami akademickimi, w których na co dzień podejmuje się tematykę ubezpieczeniową, jak Szkoła Główna Handlowa, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Łódzki czy Uniwersytet Śląski. Z inicjatywy Profesora Eugeniusza Kowalewskiego w 2013 r. otwarto przy Katedrze Podyplomowe Studia Prawa i Pośrednictwa Ubezpieczeniowego, pierwsze tak kompleksowe studia podyplomowe w Polsce skupiające się na prawnych aspektach funkcjonowania rynku ubezpieczeń. Również w 2013 r. w Katedrze opracowano raport  – Stan ubezpieczeń obowiązkowych w Polsce?, którego prezentacja odbyła się w Ministerstwie Gospodarki. Pracownicy Katedry są członkami kolegiów redakcyjnych lub stałymi recenzentami kilku czasopism (Wiadomości Ubezpieczeniowe, Prawo Asekuracyjne, Prawo i Medycyna, Journal of Health Policy, Insurance and Management).

W 2012 r. pracownicy Katedry wyróżnieni zostali przez Polską Izbę Ubezpieczeń za dorobek i wkład w rozwój polskiego rynku ubezpieczeń. W 2013 r. zespół Katedry Prawa Ubezpieczeniowego (prof. E. Kowalewski, dr hab. E. Bagińska oraz dr hab. M. Wałachowska) został uhonorowany nagrodą zespołową J.M. Rektora UMK, przyznaną w 2013 r. za działalność organizacyjną obejmującą cykl konferencji naukowych.