Kontakt ul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Historia

Katedra Prawa Cywilnego powstała wraz z powołaniem Wydziału Prawa w 1945 r. W pierwszych latach swojego istnienia nie była obsadzona, w wykłady i ćwiczenia objęte jej programem prowadzili w ramach godzin zleconych mgr Stefan Michałek i dr Stefan Dembiński. Dopiero w roku akademickim 1948/49 Katedra powierzona została profesorowi KUL dr Aleksandrowi Kunickiemu, jako profesorowi kontraktowemu. W roku akademickim 1950/51 utworzono Katedrę Prawa Cywilnego II, jednak nie została ona obsadzona. Jej przedmiot wykładowy przejęły Katedry Prawa Cywilnego I i III (wcześniej Katedra Prawa Handlowego). W 1951 roku kierownictwo przejął zastępca prof. dr Władysław Górski i sprawował je do 1953 r. W okresie tym w Katedrze zatrudnieni byli także m.in. dr Jan Naziębło, mgr Marian Wilewski oraz mgr Henryk Skiba.

Po okresie zawieszenia działalności Wydziału, w latach 1953-1958, Katedra została reaktywowana w 1958 r. Jej kierownikiem został prof. dr hab. Stanisław Matysik (1958-1969). W związku z reorganizacją Wydziału w 1969 roku dotychczasową Katedrę przekształcono w Zakład Prawa Cywilnego, wchodzący w skład Instytutu Prawa Cywilnego. Jego pierwszym kierownikiem został prof. dr hab. St. Matysik (1969-1970), który wkrótce po utworzeniu Uniwersytetu Gdańskiego przeniósł się na tamtejszy Wydział Prawa obejmując funkcję Dziekana. Od 1970 roku funkcję kierownika Zakładu, a od 1 stycznia 1991 roku ponownie Katedry Prawa Cywilnego sprawowali prof. dr hab. Zygmunt Nowakowski (urlopowany ówcześnie z UAM) oraz prof. dr hab. Leopold Stecki (1971-1992). W okresie tym w Katedrze byli także zatrudnieni m.in. doc. dr hab. Julian Sauk, dr Karol Łutowicz, dr Zdzisław Grelowski, dr Ewa Radomska oraz dr Maria Wilke.

W 1992 r. Katedra Prawa Cywilnego została podzielona na dwie Katedry: Katedrę Prawa Cywilnego i Międzynarodowego Obrotu Gospodarczego, do której został przyłączony Zakład Prawa Handlu Zagranicznego oraz Katedrę Prawa Spółdzielczego. Kierownikiem Katedry Prawa Cywilnego i Międzynarodowego Obrotu Gospodarczego został wówczas prof. dr hab. Mirosław Nesterowicz, a następnie prof. dr hab. Eugeniusz Kowalewski.

W ramach specjalizacji badań naukowych w Katedrze Prawa Cywilnego i Międzynarodowego Obrotu Gospodarczego utworzone zostały Zakłady. W 1999 r. Zakład Prawa Morskiego, którego kierownikiem została dr hab. Maria Dragun-Gertner, prof. UMK, a w 2003 r. Zakład Prawa Ubezpieczeniowego, którego kierownikiem został prof. dr hab. Eugeniusz Kowalewski. W 2011 r. powstał Zakład Prawa Medycznego, którego kierownikiem została dr hab. Małgorzata Świderska, prof. UMK. W 2012 r. Zakład Prawa Ubezpieczeniowego przekształcono w odrębną Katedrę Prawa Ubezpieczeniowego, której kierownikiem został prof. dr hab. Eugeniusz Kowalewski, natomiast kierownikiem Katedry Prawa Cywilnego i Międzynarodowego Obrotu Gospodarczego została dr. hab. Maria Dragun-Gertner, prof. UMK. Od 1 października 2017 r. Kierownikiem Katedry była dr hab. Małgorzata Świderska, prof. UMK.

Na mocy zarządzenia Nr 45 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 27 marca 2018 r. doszło do włączenia Zakładu Prawa Medycznego w struktury Katedry Prawa Ubezpieczeniowego.


Katedra Prawa Ubezpieczeniowego i Medycznego utworzona została w 2019 r. i kontynuuje tradycje Zakładu Prawa Ubezpieczeniowego, powołanego w 2002 r. w ramach Katedry Prawa Cywilnego i Międzynarodowego Obrotu Gospodarczego. Jest jedyną jednostką w skali kraju, której podstawowy przedmiot działalności naukowo-dydaktycznej stanowi szeroko pojęte prawo ubezpieczeniowe, choć cele badawcze obejmują także prawo cywilne, prawo prywatne międzynarodowe i prawo własności intelektualnej. Dorobek naukowy Katedry obejmuje przede wszystkim kilkaset publikacji oraz organizację kilkunastu konferencji. Tylko w latach 2009-2015 w Katedrze przygotowano, a następnie wydano dziesięć opracowań zbiorowych, podejmujących aktualną i trudną problematykę m.in. kompensacji szkód medycznych komunikacyjnych, ubezpieczeń ryzyk katastroficznych, ubezpieczeń grupowych, ubezpieczeń obowiązkowych, ubezpieczeń na życie czy wreszcie doradztwa odszkodowawczego.

Pracownicy Katedry są autorami wielu monografii, artykułów i glos oraz odbywali międzynarodowe staże naukowe m.in. w Max Planck Institute for Comparative and International Private Law (dr hab. Monika Wałachowska). Katedra stale współpracuje zarówno z instytucjami rynku ubezpieczeń (Polska Izba Ubezpieczeń), jak i wiodącymi ubezpieczycielami oraz firmami brokerskimi, co zaowocowało chociażby programami płatnych staży dla studentów. Katedra współpracuje też z innymi ośrodkami akademickimi, w których na co dzień podejmuje się tematykę ubezpieczeniową, jak Szkoła Główna Handlowa, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Łódzki czy Uniwersytet Śląski. Z inicjatywy Profesora Eugeniusza Kowalewskiego w 2013 r. otwarto przy Katedrze Podyplomowe Studia Prawa i Pośrednictwa Ubezpieczeniowego, pierwsze tak kompleksowe studia podyplomowe w Polsce skupiające się na prawnych aspektach funkcjonowania rynku ubezpieczeń. Również w 2013 r. w Katedrze opracowano raport Stan ubezpieczeń obowiązkowych w Polsce, którego prezentacja odbyła się w Ministerstwie Gospodarki. Pracownicy Katedry są członkami kolegiów redakcyjnych lub stałymi recenzentami kilku czasopism (Wiadomości Ubezpieczeniowe, Prawo Asekuracyjne, Prawo i Medycyna, Journal of Health Policy, Insurance and Management).

W 2012 r. pracownicy Katedry wyróżnieni zostali przez Polską Izbę Ubezpieczeń za dorobek i wkład w rozwój polskiego rynku ubezpieczeń. W 2013 r. zespół Katedry Prawa Ubezpieczeniowego (prof. E. Kowalewski, dr hab. E. Bagińska oraz dr hab. M. Wałachowska) został uhonorowany nagrodą zespołową J.M. Rektora UMK, przyznaną w 2013 r. za działalność organizacyjną obejmującą cykl konferencji naukowych.