Kontaktul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Pracownicy

dr Katarzyna Krupa-Lipińska
adiunkt
Katedra Prawa Ubezpieczeniowego i Medycznego

pokój: 114
tel.: +48-56-611-4093
fax: +48-56-611-4005
e-mail: kkrupa@umk.pl

Zainteresowania:
prawo własności przemysłowej; prawo medyczne; odpowiedzialność odszkodowawcza, w tym w szczególności zagadnienie związku przyczynowego.

Asystent na WPiA UMK oraz rzecznik patentowy.

Ukończyła studia magisterskie na kierunku Prawo (2007) oraz Administracja (2007) na Wydziale Prawa i Administracji UMK w Toruniu. W 2016 r. uzyskała tytuł doktora nauk prawnych na podstawie rozprawy doktorskiej z wyróżnieniem pt. "Związek przyczynowy jako przesłanka odpowiedzialności cywilnej". W latach 2012-2015 odbyła aplikację rzecznikowską zakończoną złożeniem egzaminu na rzecznika patentowego. Posiada uprawnienia European Trade Mark and Design Attorney uprawniające do reprezentacji przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej.

Absolwentka: International and European Studies Program (Magna Cum Laude, Antwerpen Universitat); Introduction to English Law and the Law of the European Union (Cambridge University, Institute of Continuing Education); International Business and Trade Summer Law Program (The Catholic University of America, Columbus School of Law in cooperation with Jagiellonian University); Comparative Law Course (WPiA UMK); Europejskich Studiów Specjalnych (WPiA UMK oraz Centrum Studiów Europejskich UMK im Jeana Monneta); Podyplomowych Studiów Prawa Własności Intelektualnej (Uniwersytet Warszawski); Studiów Podyplomowych Ochrona Własności Intelektualnej. Projekt: kształcenie kadry akademickiej do roli wykładowców przedmiotu Ochrona własności intelektualnej (Uniwersytet Warszawski - Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii).

Podczas studiów była stypendystką Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (rok akad. 2006/07). W ramach programu Socrates/Erasmus w roku akad. 2005/06 studiowała na Uniwersytecie w Antwerpii (Belgia), gdzie była członkiem drużyny na Willem C. Vis Iternational Commercial Arbitration Moot (Wiedeń 2006). Była członkiem drużyny UMK na Central and Eastern European Moot Court Competition (Budapeszt 2007), w którym drużyna zajęła I miejsce. Za pracę magisterską na kierunku Prawo otrzymała nagrodę II stopnia w konkursie na najlepszą pracę dyplomową na WPiA UMK (2007). Odbyła staże w międzynarodowych kancelariach prawniczych w Warszawie, polskich kancelariach prawniczych, sądzie oraz Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej (praktyka indywidualna oraz w ramach aplikacji rzecznikowskiej). Brała udział w kursach poświęconych prawom człowieka: Summer Course "The European System of Human Rights Protection" (The Europa - Universitat Viadrina, Frankfurt/Oder) oraz International Protection of Human Rights Course (Poznańskie Centrum Praw Człowieka we współpracy z Raul Wallenberg Institute and Humanitarian Law, Lund University).

Od października 2007 r. jest asystentem w Katedrze Prawa Cywilnego i Międzynarodowego Obrotu Gospodarczego UMK w Toruniu. Od 2010 r. jest konsultantem naukowym Koła Naukowego Prawa Cywilnego i Rodzinnego. Wygłosiła dwa wykłady zagraniczne na Uniwersytecie w Bergen (Norwegia, 2010, zob. publikacje) oraz referaty na konferencjach i seminariach polskich oraz międzynarodowych (zob. publikacje). Odbyła kwerendę biblioteczną w Max Planck Institute for Comparative and International Private Law (Hamburg, 2010) oraz Max Planck Institute for Innovation and Competition (Monachium, 2016). Od września 2016 r. jest sekretarzem redakcji czasopisma Studia Iuridica Toruniensia. We wrześniu 2017 r. została wybrana na wicedziekana Okręgu Kujawsko-Pomorskiego Polskiej Izby Rzeczników Patentowych na kadencję 2017-2021.

Prowadzi wykłady z: prawa własności przemysłowej;  Europan Union Trade Mark and Community Design Law (Comparative Law Course - WPiA UMK); związku przyczynowego w prawie medyczym (Studia Podyplomowe Prawa Medycznego - WPiA UMK). Prowadzi ćwiczenia z: prawa cywilnego (części ogólnej i prawa rzeczowego), prawa zobowiązań, prawa rodzinnego i spadkowego, podstaw prawa cywilnego z umowami w administracji, podstawowych instytucji prawa cywilnego.

Zainteresowania badawcze: prawo własności przemysłowej, odpowiedzialność odszkodowawcza, prawo medyczne.


Terminy konsultacji:
Uprzejmie informuję, że w dniach 1 - 31 sierpnia 2020 r. przebywam na urlopie wypoczynkowym.

Najbliższe dyżury w wakacje pełnię w dniach:
28 lipca, godz. 10.00 - 11.00.
9 września, godz. 10.00 - 11.00.
16 września, godz. 10.00-11.00.

na MS Teams (kkrupa@o365.umk.pl) oraz drogą mailową.
Bibliografia