Kontaktul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Badania naukowe

1) Filozofia prawa stanów nadzwyczajnych

 Obejmuje badania nad  kwestią prawnej legitymizacji działań władzy publicznej w sytuacji nadzwyczajnej, językowego wyrażenia  przesłanek sytuacji nadzwyczajnej w ustawach lub konstytucji oraz  występowania tzw. legal black holes w kontekście niedawnej wojny z terroryzmem, a w wymiarze długofalowym  wypracowania koncepcji racjonalnego ustawodawcy sytuacji nadzwyczajnych. Łączy się z tym problem znalezienia alternatywy dla, często nieskutecznej w sytuacjach nadzwyczajnych, regulacji behawioralnej i rozwoju technicznych systemów kontroli społecznej i problem permanentnego stanu nadzwyczajnego.

2) Podstawowe problemy prawne społeczeństwa informacyjnego

 Badanie tendencji rozwojowych zachodzących we współczesnym prawie – transformacji zmierzającej w kierunku  prawa sieciowego, postmodernistycznego, multicentrycznego. Korespondują one z  właściwościami informacjonizmu, nowego paradygmatu technicznego, określającego materialne warunki funkcjonowania współczesnego społeczeństwa. Analiza prawa społeczeństwa informacyjnego musi wykraczać poza analizy dogmatyczne i uwzględniać specyfikę środowiska cyfrowego, w ramach którego funkcjonują adresaci norm prawnych.

3) Współczesne i historyczne problemy relacji prawa i sztuki

 Analiza szeroko pojętych związków pomiędzy prawem a sztuką w aspekcie historycznym, jak i w wymiarze  współczesnym. Zbadanie wspólnych losów i wzajemnych oddziaływań tych dziedzin wiedzy i praktyki. Rozważenie możliwości aplikacji metod historii sztuki do podejmowania niektórych zagadnień prawnych.

4) Prawo naturalne wobec wyzwań współczesności.

Prawo naturalne nie tylko jako alternatywa dla pozytywizmu prawniczego, ale też jako niezależna ścieżka filozofii prawa w zderzeniu ze zmianami cywilizacyjnymi i społecznymi. Badania nad zrewitalizowanymi nurtami prawnonaturalnymi i ich propozycjami rozwiązania najważniejszych wyzwań współczesności.

5) Współczesne nieliberalne nurty anglosaskiej filozofii prawa.

Badania nad alternatywnymi wobec dominującego współcześnie w filozofii prawa i polityki paradygmatu liberalnego i nad korektami w ramach tego paradygmatu – liberalizm, republikanizm i prawo naturalne.

6) Ku nowym podstawom ochrony praw człowieka. Wolność, solidarność i odpowiedzialność w czasach kryzysu

Badania skupiają się na rozwoju idei ochrony ludzkich potrzeb w wieku XX, przyglądając jej się z nieopisanej jeszcze do tej pory perspektywy. Celem jest pokazanie, iż współczesne uzasadnienia nie zawierają niektórych istotnych koncepcji. Ich ukazanie może wesprzeć współczesne dyskusje o podstawach praw człowieka i konieczności ich ochrony.

7)  Prawo w świecie globalnych przemian

Badania skupiają się na rozwoju demokracji i państwa prawa, społeczeństwa obywatelskiego, ochronie praw człowieka i na globalnym zarządzaniu poprzez zredefiniowanie podziału na to co prywatne i publiczne na płaszczyźnie filozoficznej i prawnej.