Kontakt ul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Historia

Katedra Prawa Administracyjnego została utworzona rozporządzeniem Ministra Oświaty z dnia 18 stycznia 1946 r. w sprawie utworzenia katedr i zakładów naukowych na wydziale prawno-ekonomicznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (Dz.Urz. Min. Oświaty Nr 2, poz. 38). Rozporządzeniu temu nadano moc obowiązującą od 1 listopada 1945 r. i z tym dniem formalnie Katedra Prawa Administracyjnego uzyskała byt prawny (podobnie jak 15 innych katedr na Wydziale Prawno-Ekonomicznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu). Założycielem i pierwszym kierownikiem Katedry był mgr Witold Reiss, zastępca profesora. W latach 1949 – 1952 kierownictwo Katedrą Prawa Administracyjnego sprawował prof. nadzw. dr hab. Wacław Brzeziński. Po jego odejściu na Uniwersytet Jagielloński kierownikiem Katedry został adiunkt dr Kazimierz Sand, który pełnił tę funkcję aż do przerwania działalności Wydziału Prawa (1 października 1953 r.). W tym czasie aktywność Katedry koncentrowała się głównie na działalności dydaktycznej.

Następnie, aż do roku 1971 Katedrą kierował przybyły z Uniwersytetu Warszawskiego Wacław Dawidowicz, który w 1964 r. uzyskał tytuł profesora nadzwyczajnego, a w 1974 r. – profesora zwyczajnego. Profesor Wacław Dawidowicz pełnił też funkcję dziekana Wydziału Prawa i Administracji oraz prorektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Po utworzeniu w 1970 r. Uniwersytetu Gdańskiego prof. W. Dawidowicz przeniósł się do Gdańska, gdzie stworzył Katedrę Prawa Administracyjnego, której był kierownikiem aż do przejścia na emeryturę w 1983 r. W okresie kierowania Katedrą przez prof. W. Dawidowicza pracowali w niej: adiunkci dr Józef Piszczek (od 1960 r.) i dr Stanisław Jędrzejewski (od 1967 r.) oraz asystenci: mgr Witold Mikułowski (od 1963 r.), mgr Sabina Marcinkiewicz (od 1964 r.), mgr Eugeniusz Bojanowski (od 1966 r.), mgr Mateusz Nowak (od 1970 r.).

Po przeniesieniu się prof. Wacława Dawidowicza do Uniwersytetu Gdańskiego funkcję kierownika Zakładu Administracji i Prawa Administracyjnego, a po reorganizacji w 1991 r. Wydziału Prawa i Administracji – Katedry Prawa Administracyjnego, pełnił przybyły z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu uczeń wybitnego profesora prawa administracyjnego Mariana Zimmermanna – doc. dr hab. Eugeniusz Ochendowski. W 1976 r. został on profesorem nadzwyczajnym, a w 1984 uzyskał stopień profesora zwyczajnego. W latach 1972-1984 pełnił funkcję dyrektora Instytutu Administracji i Zarządzania, zaś w latach 1984-1987 – prorektora ds. ogólnych UMK. Był również członkiem Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk (1981-2011), bezpartyjnym posłem na Sejm IX kadencji oraz członkiem Sejmowej Komisji Prac Ustawodawczych, Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów (1987-1989). Pełnił również funkcję eksperta Sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego w 1990 r. Kiedy prof. Eugeniusz Ochendowski obejmował kierownictwo Katedry pracowali w niej: adiunkt dr Stanisław Jędrzejewski oraz trzej asystenci – mgr Eugeniusz Bojanowski, mgr S. Marcinkiewicz, którzy po uzyskaniu stopni naukowych doktora przenieśli się na Uniwersytet Gdański oraz mgr Mateusz Nowak, który z końcem 1971 r. zrezygnował a pracy. W 1971 r. skład Katedry został poszerzony o mgr Ewę Kiedrowicz, która po uzyskaniu stopnia doktora odeszła z Katedry i zajmowała wysokie stanowiska w administracji gospodarczej. W 1972 r. pracę w Katedrze rozpoczął jako asystent mgr Mikołaj Święcki, który później, w latach 2012-2014, pełnił funkcję prodziekana Wydziału Prawa i Administracji. W tym samym roku pracę w Katedrze rozpoczęła mgr Małgorzata Mincer (obecnie Małgorzata Jaśkowska), a rok później przyjęty został do pracy mgr Wojciech Szwajdler.

Sytuacja kadrowa Katedry stała się wyjątkowo trudna, gdyż w związku z uruchomieniem studiów administracyjnych przybywało pracy dydaktycznej. Uległa ona poprawie, gdy w 1974 r. dr Stanisław Jędrzejewski uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego i kilka lat później (1979 r.) zorganizował Zakład Administracji Gospodarczej, przekształcony następnie w Katedrę Administracyjnego Prawa Gospodarczego (obecnie Katedra Publicznego Prawa Gospodarczego). Wraz z prof. Stanisławem Jędrzejewskim do tej Katedry przeszedł mgr Wojciech Szwajdler, późniejszy jej kierownik oraz zatrudniony pół roku wcześniej mgr Henryk Nowicki. W 1973 r. został zatrudniony dr Ryszard Paczuski, który w okresie pracy w Katedrze uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego oraz stanowisko docenta; później zorganizował Katedrę Prawa Ochrony Środowiska. W 1976 r. skład osobowy Katedry został poszerzony mgra Stanisława Kraszewskiego, a w 1977 r. o mgra Romana Rewalda. Magister Stanisław Kraszewski doktoryzował się i pracował w Katedrze do 2002 r., a od tego czasu prowadzi praktykę adwokacką. Natomiast mgr Roman Rewald w 1979 r. wyemigrował do Stanów Zjednoczonych. Po powrocie do kraju pełni funkcje kierownicze w Amerykańskiej Izbie Handlowej w Polsce. W 1979 r. został zatrudniony mgr Marian Masternak, który po doktoracie w 1990 r. pełnił w latach 2001-2007 pełnił funkcję prodziekana Wydziału Prawa i Administracji. W roku 1994 skład osobowy został poszerzony o dwóch asystentów: mgra Tomasza Jędrzejewskiego, który doktoryzował się w 2002 r., a następnie latach 2008-2012 pełnił funkcję prodziekana Wydziału Prawa i Administracji, a od 2014 r. jest Zastępcą Kanclerza, oraz mgra Piotra Rączkę, który stopień doktora uzyskał w 1998 r., zaś w 2014 stopień doktora habilitowanego. Od 2016 r. dr hab. Piotr Rączka pełni funkcję prodziekana Wydziału Prawa i Administracji oraz kierownika Katedry Prawa Administracyjnego. W okresie kierowania Katedrą przez prof. Eugeniusza Ochendowskiego zostali ponadto zatrudnieni: mgr Małgorzata Szalewska (1996 r.), obecnie zatrudniona w Katedrze Prawa Ochrony Środowiska, mgr Tomasz Brzezicki (1999 r.), mgr Dorota Sylwestrzak (2002 r.) – obecnie oboje po doktoratach oraz mgr Katarzyna Kiljan (2002 r.), która przeszła do pracy w administracji wydziałowej.

Po przejściu prof. E. Ochendowskiego na emeryturę kierowanie Katedrą powierzono dr hab. Małgorzacie Jaśkowskiej, prof. UMK, która pełniła tę funkcję do czasu objęcia stanowiska sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz podjęcia pracy w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (2007 r.). W okresie kierowania Katedrą przez prof. M. Jaśkowską zatrudniony został mgr Bartłomiej Chludziński (2006 r.).

Następnie Katedrą kierowała (do przejścia na emeryturę w 2011 r.) prof. UMK dr hab. Ewa Kustra, która wcześniej zatrudniona była w Katedrze Teorii Prawa. W tym okresie zostali zatrudnieni dwaj asystenci: mgr Krzysztof Kucharski (obecnie asystent w Katedrze Publicznego Prawa Gospodarczego) oraz mgr Łukasz Maszewski.

Na lata 2011-2014 przypada okres kierowania Katedrą przez dr hab. Agnieszkę Skórę, prof. UMK, która wcześniej pracowała w Katedrze Prawa Administracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. W tym czasie skład osobowy Katedry został poszerzony o dwoje asystentów: mgr Karolinę Rokicką (obecnie Rokicka-Murszewska) oraz mgra Pawła Żukowskiego.

Po odejściu dr hab. Agnieszki Skóry na Wydział Prawa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, w latach 2014-2016 nie powołano kierownika Katedry, a obowiązki kierownika pełnił Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UMK.  W 2016 r. funkcję kierownika Katedry objął dr hab. Piotr Rączka. W tym samym roku zatrudniona została na stanowisku asystenta mgr Magdalena Jankowska.

Na mocy zarządzenia Nr 45 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 27 marca 2018 r. Katedra Prawa Administracyjnego przekształcona została w samodzielny Zakład Prawa Administracyjnego.

Główne kierunki badawcze Katedry to: ustrój administracji publicznej, w tym w szczególności terenowej administracji rządowej, samorząd terytorialny, zawodowy i gospodarczy, formy działania administracji publicznej, postępowanie administracyjne, postępowanie egzekucyjne w administracji, postępowanie sądowoadministracyjne, postępowanie podatkowe, i liczne zagadnienia materialnego prawa administracyjnego, w tym opłaty administracyjne, zagospodarowanie przestrzenne, szkolnictwo wyższe, pomoc socjalna.