Kontakt ul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Polsko-czeskie seminaria prawnicze

Toruński Wydział Prawa i Administracji jest także wiodącym w Polsce i jednym z liczących się w Europie ośrodków zajmujących się badaniami nad prawem i ustrojem Republiki Czeskiej. Przejawia się to w szczególności badaniami naukowymi nad prawem konstytucyjnym ? od 2009 roku, a więc przez 8 lat naukowo-badawczej inicjatywy polsko-czeskiej (a od 2015 r. polsko-czesko-słowackiej) ? odbywają się cykliczne seminaria prawnicze. Dotąd odbyło się pięć edycji, które w celu upowszechniania nauki w naszej części Europy organizowane są co dwa lata na przemian w Polsce i w Czechach (I seminarium ? Toruń 2008, II seminarium ? Praga 2010, III seminarium ? Toruń 2012, IV seminarium ? Ołomuniec 2015, V seminarium ? Krynica Zdrój 2017), ze stałym udziałem 3 polskich uniwersytetów (UMK, UG oraz UŁ) i 3 czeskich uniwersytetów (Praga, Ołomuniec, Pilzno) i systematycznym przyrostem kolejnych zainteresowanych uczelni polskich (Olsztyn) oraz słowackich (Bratysława, Słowacka Akademia Nauk, Trnava). W celu upowszechniania wyników pracy naukowej Wydział zapewnia systematycznie, pod wspólną polsko-czeską redakcją, publikacje pokonferencyjne w wydawnictwach naukowych (Leges Praha, Wyd. Uniwersytetu J. Palackeho w Ołomuńcu i Wydawnictwo UMK ? Polska).


W dniach 3-6 maja 2017 r. w Krynicy-Zdroju odbyło się czesko-polskie V seminarium prawnicze poświęcone współczesnym problemom sądownictwa w Republice Czeskiej oraz w Rzeczypospolitej Polskiej. Dzięki olbrzymiemu zaangażowaniu inicjatorów przedsięwzięcia – prof. Z. Witkowskiemu, prof. V. Jiraskovej oraz prof. J. Jiraskovi  seminarium stało się imprezą naukową o cyklicznym charakterze, organizowaną co dwa lata na przemian w Polsce i w Republice Czeskiej. Dotychczasowe edycje konferencji odbyły się kolejno w Toruniu (2008), Pradze (2010), Toruniu (2012) oraz Ołomuńcu (2015).

Tegoroczne seminarium  zorganizowane zostało przez Katedrę Prawa Konstytucyjnego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu przy współpracy z Katedrą Prawa Konstytucyjnego WPiA Uniwersytetu Łódzkiego. W seminarium stronę polską reprezentowali ponadto przedstawiciele Uniwersytetu Gdańskiego. Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Stronę czeską reprezentowali natomiast uczeni z uniwersytetów: Karola w Pradze, Palackeho w Ołomuńcu oraz Metropolitarnego w Pradze. Udział w seminarium wzięła także czteroosobowa delegacja słowacka reprezentująca Uniwersytet Komeńskiego w Bratysławie oraz Uniwersytet Pavla Jozefa Šafárika w Koszycach.  Z UMK w seminarium uczestniczyli: prof. dr hab. Zbigniew Witkowski zarazem przewodniczący delegacji, dr Maciej Serowaniec oraz dr hab. Marcin Czyżniewski. Łącznie wygłoszono dwanaście referatów, po sześć z obu krajów. Referaty i przebieg obfitych dyskusji towarzyszących prezentacji wszystkich wystąpień seminaryjnych zostaną opublikowane w Wydawnictwie Naukowym UMK w Toruniu, w specjalnym wydawnictwie mającym ujrzeć światło dzienne jeszcze do końca bieżącego roku. Patronat honorowy nad konferencją objęli JE Ambasador Republiki Czeskiej w Polsce PhDr Jakub Karfik oraz Prezydent Miasta Torunia ?Michał Zaleski, który wsparł także finansowo przedsięwzięcie.

Ubocznym ale niezwykle ważnym efektem spotkania krynickiego jest przedstawiona przez dziekanów Wydziału Prawa Uniwersytetu Komeńskiego w Bratysławie oraz Uniwersytetu P.J. Šafárika w Koszycach – prof. E. Burdę i prof. G. Dobrovicovą propozycja rozszerzenia dotychczasowej formuły polsko-czeskich seminariów prawniczych o stronę słowacką. Podczas konferencji poczyniono także pierwsze ustalenia w kierunku podpisania pomiędzy wydziałami prawa słowackich uniwersytetów i UMK umów o wymianie naukowej wykładowców oraz umowy erazmusowskiej obejmującej wymianę studentów.


W dniach 21-22 kwietnia br. na Wydziale Prawa Uniwersytetu Palackeho w Ołomuńcu odbyło się IV Polsko-Czeskie Seminarium Prawnicze poświęcone przemianom w zakresie podziału władzy w czeskim i polskim systemie konstytucyjnym. Tegoroczne seminarium zostało zorganizowane w ramach dorocznych międzynarodowych ołomunieckich dni prawniczych, które już po raz dziewiąty skupiły przedstawicieli różnych gałęzi prawa reprezentujących wiodące ośrodki naukowe z Czech, Słowacji, Polski, Republiki Południowej Afryki oraz Wielkiej Brytanii.
Podczas plenarnej sesji otwarcia konferencji prof. Z. Witkowski z Katedry Prawa Konstytucyjnego UMK w Toruniu, który przewodniczył polskiej delegacji, wygłosił referat pt. Demokratyczne przemiany w Polsce po 1989 roku i ich odzwierciedlenie w prawie. Podczas sesji inauguracyjnej referaty wygłosili także J.E. Gary Koren ? Ambasador Izraela w Republice Czeskiej, prof. Hennie Strydom z Uniwersytetu w Johannesburgu, a także prof. Susan Wolf z Northumbria Law School Newcaste. W seminarium ze strony polskiej reprezentowane były trzy uniwersytety: UMK w Toruniu, Uniwersytet Łódzki oraz Uniwersytet Gdański, stronę czeską reprezentowały natomiast uniwersytety: Karola w Pradze, Metropolitarny w Pradze oraz Uniwersytet Palackeho w Ołomuńcu. Gośćmi tegorocznego Seminarium byli także prof. JUDr. Lubor Cibulka, CSc. z Uniwetsytetu Komenského w Bratysławie oraz członkowie słowackiej Akademii Nauk: JUDr. Eduard Bárány, CSc. oraz mgr Daniela Lengyelova, PhD. Z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w seminarium uczestniczyli: prof. dr hab. Zbigniew Witkowski, dr hab. Agnieszka Bień-Kacała, dr Maciej Serowaniec z Katedry Prawa Konstytucyjnego, a także dr Piotr Chrzczonowicz z Katedry Prawa Karnego i Polityki Kryminalnej. Łącznie wygłoszono dziesięć referatów, po pięć z obu krajów. Referaty i przebieg obfitych dyskusji towarzyszących prezentacji wszystkich wystąpień seminaryjnych zostaną opublikowane w Ołomuńcu, w specjalnym wydawnictwie mającym ujrzeć światło dzienne jeszcze do końca bieżącego roku. Z delegacją polską spotkał się także J.M. Rektor Uniwersytetu Palackeho w Ołomuńcu ? prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D.

Kolejna edycja seminarium będzie mieć miejsce za dwa lata w Krynicy-Zdroju, a jej organizatorami będą  Katedry Prawa Konstytucyjnego UŁ i UMK (prof.  K. Skotnicki i prof.  Z. Witkowski).


W dniach 14-15 X 2012 r. odbyło się w Toruniu na Wydziale Prawa i Administracji UMK III prawnicze seminarium polsko-czeskie. Gospodarzem spotkania naukowego była Katedra Prawa Konstytucyjnego kierowana przez prof. dr hab. Zbigniewa Witkowskiego. Gośćmi seminarium byli profesorowie trzech uniwersytetów czeskich : Karola w Pradze (doc. V. Jiraskova, dr J.Kudrna), Palackeho w Ołomuńcu (doc. J.Jirasek) oraz Zachodnio-Czeskiego w Pilźnie (prof.K.Klima) oraz trzech uniwersytetów polskich Łódzkiego (prof. K.Skotnicki), Gdańskiego (prof. A.Szmyt i dr P.Uziębło), UMK w Toruniu (prof. Z.Witkowski, dr A.Kustra, dr M.Czyżniewski). Gościem specjalnym seminarium był JE Ambasador Republiki Czeskiej w Polsce p. Jan Sechter.

W inauguracji obrad wziął udział Wicemarszałek Senatu RP p. Jan Wyrowiński i Wiceprezydent m. Torunia p. Ludwik Szuba, zaś w otwarciu wystawy towarzyszącej seminarium przygotowanej przez Ambasadę Czeską pt. ?Czeska kreska ? współczesna czeska karykatura? i prezentacji książki o prezydencji czeskiej z 2009 r. autorstwa dr K. Witkowskiej-Chrzczonowicz i dr M.Czyżniewskiego z UMK, poza wyżej wymienionymi wzięli też udział JM Rektor UMK prof. A. Tretyn oraz p. Prezydent m. Torunia M. Zaleski. Gośćmi seminarium byli też trzej konsulowie honorowi Republiki Czeskiej w Polsce ? p.D.Zimny z Bydgoszczy, p. A.Ignasiak z Wrocławia oraz p. prof. K. Skotnicki z Łodzi, a także gen. bryg. J.Zuna z Centrum Szkolenia Sił Połączonych NATO z Bydgoszczy.

Tematem konferencji był bardzo ciekawy problem europeizacji konstytucji Czech i Polski. Oglądu problemu dokonano poprzez analizę orzecznictwa sądów konstytucyjnych obu krajów, zawartości konstytucji w kontekście uregulowań prounijnych i w perspektywie nowych regulacji zasad i podstaw członkostwa, poprzez analizę dokonań obu krajów w okresie ich prezydencji w Radzie UE, a wreszcie poprzez analizę roli prawodawcy krajowego w świetle procesu integracji europejskiej po wejściu Traktatu z Lizbony. Kolejne IV seminarium odbędzie się w 2015 r. w Ołomuńcu w Czechach.


W dniach 23-24 września 2010 r. na Wydziale Prawa Uniwersytetu Karola w Pradze odbyło się czesko-polskie II seminarium naukowe poświęcone adaptacji czeskiego i polskiego systemu konstytucyjnego do warunków powstałych po przystąpieniu obu krajów do Unii Europejskiej. Seminarium staje się imprezą naukową o cyklicznym charakterze, organizowaną co dwa lata na przemian w Toruniu i w Pradze, po I seminarium zorganizowanym w Toruniu w 2008 r.

Tegoroczne seminarium  było możliwe po wygraniu przez Katedrę Prawa Konstytucyjnego Uniwersytetu Karola w Pradze i Katedrę Prawa Konstytucyjnego UMK specjalnego grantu przyznanego organizatorom przez Mieszaną Czesko-Polską Komisję działającą pod auspicjami ministerstw spraw zagranicznych obu krajów. W seminarium Polskę reprezentowały cztery uniwersytety ? UMK w Toruniu, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Gdański oraz Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Czechy natomiast reprezentowały uniwersytety w : Karola w Pradze, Masaryka w Brnie, Palackeho w Ołomuńcu oraz w Pilznie. Z UMK w seminarium uczestniczyli : prof. dr hab. Zbigniew Witkowski zarazem przewodniczący delegacji, dr Agnieszka Bień-Kacała, dr Marcin Czyżniewski oraz dr Katarzyna Witkowska-Chrzczonowicz. Łącznie wygłoszono dziesięć referatów, po pięć z obu krajów. Referaty i przebieg obfitych dyskusji towarzyszących prezentacji wszystkich wystąpień seminaryjnych zostaną opublikowane w Pradze, w specjalnym wydawnictwie mającym ujrzeć światło dzienne jeszcze do końca bieżącego roku. Ubocznym ale niezwykle ważnym efektem spotkania praskiego jest ustalona przez prof. Z.Witkowskiego i dziekana Wydziału Prawa UK w Pradze  prof. A.Gerlocha możliwość podpisania niebawem pomiędzy wydziałami prawa Uniwersytetu Karola w Pradze i UMK umów o wymianie naukowej wykładowców oraz umowy erazmusowskiej obejmującej wymianę studentów.