Kontakt ul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Badania naukowe

 

Pracownicy Katedry Prawa Handlowego i Morskiego prowadzą badania naukowe w następujących obszarach badawczych:

 

1. Prawo spółek handlowych

Przedmiotem badań Pracowników Katedry są elementy konstrukcyjne i wybrane instytucje prawne spółek kapitałowych, jako jedna z podstawowych form organizacyjno-prawnych prowadzenia działalności gospodarczej. Badania dotyczą w szczególności takich zagadnień, jak natura prawna spółki handlowej w prawie prywatnym, firma spółek, instytucja kapitału zakładowego, obciążanie  praw  udziałowych, reprezentacja spółek kapitałowych, kontrola funkcjonowania spółek kapitałowych, postępowanie likwidacyjne spółek kapitałowych. Prace koncentrują się także na zagadnieniu odpowiedzialności cywilnej wspólników spółek osobowych, jak również odpowiedzialności cywilnoprawnej członków organów spółek kapitałowych.

2. System umowny obrotu gospodarczego

Przedmiotem pogłębionych badań Pracowników Katedry są instytucje oraz konstrukcje prawne umów w obrocie gospodarczym, a także orzecznictwo Sądu Najwyższego oraz sądów apelacyjnych odnoszące się do prawnych aspektów umów handlowych. W szczególności badania obejmują problematykę umowy o roboty budowlane oraz umowy sprzedaży. Przedmiotem badań są także podstawowe instytucje prawa umów, takie jak prawo odstąpienia od umowy, kary umowne, zadatek i zaliczka oraz szeroko rozumiane zagadnienie odpowiedzialności kontraktowej.

3. Prawo rynku kapitałowego

Problematyka prawa rynku kapitałowego na trwałe wpisała się w profil naukowo-badawczy Katedry Prawa Handlowego. Przedmiotem badań są przede wszystkim stosunki obligacyjne (czynności handlowe), które dochodzą do skutku pomiędzy uczestnikami rynku kapitałowego. Szczególne znaczenie odgrywają w tym zakresie stosunki prawne z udziałem spółek publicznych (giełdowych) w roli głównej, a także sfera świadczenia usług maklerskich przez instytucje finansowe, nie wyłączając problematyki odpowiedzialności odszkodowawczej.

4. Waluty cyfrowe

Katedra Prawa Handlowego należy do wiodących w skali całego kraju ośrodków naukowych prowadzących badania na temat prawnych aspektów korzystania z walut cyfrowych oraz z technologii rozproszonego rejestru (blockchain). Jako ośrodek pionierski w tym zakresie może poszczycić się niepowtarzalnymi dokonaniami w zakresie kształtowania świadomości prawnej. Do najważniejszych dotychczasowych osiągnięć można zaliczyć udział w pracach Ministerstwa Cyfryzacji (w ramach programu „Od papierowej do cyfrowej Polski”) oraz Ministerstwa Finansów (konsultacje aktów prawnych), a także publikacje o profilu naukowym. W kalendarzu wydarzeń naukowych znalazło się trwałe miejsce dla Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „Waluty cyfrowe – problemy definicyjne i regulacyjne”.

5. Prawo mieszkaniowe

Przedmiotem badań Pracowników Katedry są instytucje i konstrukcje związane z obligacyjnymi oraz rzeczowymi prawami do mieszkania. Zakres analiz obejmuje prawo spółdzielcze wraz ze spółdzielczymi prawami do lokalu, ustawę o własności lokali a także wszelkie znane polskiemu prawu odmiany umowy najmu. Badania dotyczą charakteru prawnego wspólnot mieszkaniowych, zasad ich funkcjonowania, w tym sposobu zarządu, oraz konstrukcji prawnych związanych z zaskarżaniem uchwał właścicieli lokali. Obejmują one również charakter prawny oraz konstrukcję spółdzielczych praw do lokalu wraz z problematyką ich przekształceń.

Pracownicy Katedry prezentują wyniki badań we wskazanych obszarach w formie publikacji monograficznych, artykułów naukowych, glos do orzeczeń sądów a także referatów wygłaszanych podczas ogólnopolskich konferencji. Tematyka ta jest przybliżana studentom podczas wykładów programowych oraz fakultatywnych. Katedra jest organizatorem cyklicznych konferencji naukowych (zob. zakładka Konferencje naukowe).

6. Prawo morskie

W dziedzinie prawa morskiego obecnie prowadzone są badania w dwóch obszarach:

1. prawnoporównawcze badania nad wybranymi zagadnieniami nowoczesnych kodeksów morskich, projekt pod kierownictwem dr Zuzanny Pepłowskiej-Dąbrowskiej, finansowany przez Narodowe Centrum Nauki w konkursie Sonata Bis 6 (powołany zespół badawczy, w którego skład wchodzą dr Justyna Nawrot z Uniwersytetu Gdańskiego oraz mgr Patryk Ciok, doktorant na WPiA UMK, rozpoczął prace w lipcu 2017 r.; zadaniem zespołu jest skonfrontowanie problemów wyłonionych w toku prac polskiej Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Morskiego z rozwiązaniami przyjętymi w nowych legislacjach lub ich projektach);

2. odpowiedzialność cywilna morskich przewoźników pasażerskich, badania w ramach prac nad rozprawą habilitacyjną dr Zuzanny Pepłowskiej-Dąbrowskiej.