Kontakt ul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Historia

Historia Katedry Prawa Handlowego związana jest z datą powstania Wydziału Prawno-Ekonomicznego. Powołanie Katedry, noszącej pierwotnie nazwę Katedry Prawa Handlowego i Wekslowego, nastąpiło na podstawie rozporządzenia Ministra Oświaty z dnia 18 stycznia 1946 roku w sprawie utworzenia katedr i zakładów na Wydziale Prawno-Ekonomicznym UMK. Katedra funkcjonowała do końca roku 1951, kiedy to została przekształcona w III Katedrę Prawa Cywilnego. Kierownikiem obu Katedr był dr Stefan Buczkowski (zatrudniony w latach 1946-1953). Po reaktywacji Wydziału w 1958 roku utworzona została jedna Katedra Prawa Cywilnego, w której dr Buczkowski pełnił funkcję zastępcy profesora Katedry. W pierwszych latach funkcjonowania Katedry zatrudnienie w niej znaleźli m.in. dr Karol Łutowicz (1949-71) oraz mgr Czesław Gilewicz (1946-1949).

Z chwilą kolejnej reorganizacji Wydziału w roku 1972 utworzono Zakład Prawa Obrotu Uspołecznionego, wchodzący w skład Instytutu Prawa Cywilnego. Twórcą Zakładu i jego pierwszym kierownikiem był prof. dr hab. Jan Winiarz (zatrudniony w latach 1971-1981). W 1983 roku nazwę Zakładu zmieniono na Zakład Prawa Gospodarczego, a jego kierownictwo objął prof. dr hab. Andrzej Rembieliński (zatrudniony w latach 1982-1987). W latach 1986-1989 kuratelę nad Zakładem sprawował prof. dr hab. Mirosław Nesterowicz. W 1990 roku Zakład został przekształcony w Katedrę Prawa Handlowego, a jej kierownictwo objął dr hab. Zbigniew Kwaśniewski, prof. UMK.

W pierwszym okresie swego istnienia Katedra (jeszcze jako Zakład) zatrudniała – łącznie z Kierownikiem – trzech, a od końca lat siedemdziesiątych – czterech pracowników i taki stan trwa do chwili obecnej. W czasie zatrudnienia w obecnej Katedrze Prawa Handlowego pięciu jej pracowników uzyskało stopnie doktora nauk prawnych (kolejno dr hab. Z. Kwaśniewski, dr Z. Gordon, dr M. Jasiakiewicz, dr A. Gierat dr Aleksandra Sikorska-Lewandowska), a jeden – stopień doktora habilitowanego (dr hab. Z. Kwaśniewski). Obecnie w Katedrze zatrudnieni są: dr hab. Konrad Zacharzewski, dr Aleksandra Sikorska-Lewandowska oraz mgr Mariusz Kłoda.

Od początku istnienia dzisiejszej Katedry Prawa Handlowego prace badawcze jej pracowników koncentrowały się na problematyce systemu umownego obrotu gospodarczego, w tym zwłaszcza w zakresie prawa przewozowego (dr hab. Z. Kwaśniewski, prof. UMK) i inwestycji budowlanych (dr Z. Gordon) , a później także w zakresie zagadnień ogólnych (odpowiedzialność kontraktowa – dr hab. Z. Kwaśniewski, prof. UMK; dr Z. Gordon). Materią tą pracownicy Katedry zajmują się również obecnie. Od początku lat 90-tych obszar zainteresowań badawczych wszystkich pracowników Katedry poszerzył się o problematykę prawa spółek, a w ostatniej dekadzie – także o problematykę instytucji cywilnoprawnych w systemie zamówień publicznych (dr Z. Gordon).

Ważnym wydarzeniem w życiu naukowym obecnej Katedry Prawa Handlowego była organizacja Pierwszego Ogólnopolskiego Zjazdu Pracowników Zakładów Prawa Obrotu Uspołecznionego (Gospodarczego), który odbył się we wrześniu 1979 r. w Bachotku k. Torunia i który po raz pierwszy w historii zgromadził naukowców ze wszystkich polskich ośrodków akademickich, zajmujących się prawem gospodarczym prywatnym, czyli dzisiejszym prawem handlowym.

W ramach działalności dydaktycznej pracownicy Katedry prowadzili zajęcia z prawa obrotu uspołecznionego (gospodarczego), a obecnie prowadzą zajęcia z prawa handlowego, a także zajęcia z prawa spółek, prawa umów handlowych, prawa przewozowego i prawa własności przemysłowej. W Katedrze, pod kierunkiem jej pracowników, przygotowano ok. 1200 prac magisterskich oraz ok. 750 prac licencjackich. W dorobku dydaktycznym pracowników Katedry (prof. dr hab. J. Winiarz; dr hab. Z. Kwaśniewski, prof. UMK; dr Z. Gordon) znajduje się też opracowanie dwóch wydań skryptu uniwersyteckiego pt. Umowy w obrocie gospodarczym, Toruń 1975 i 1978) oraz dwóch wydań podręcznika akademickiego pt. Prawo obrotu gospodarczego, Warszawa 1980 i 1987.

Od 2011 roku pod patronatem pracowników Katedry działa studenckie Koło Naukowe Prawa Handlowego. W poszczególnych latach akademickich w pracach Koła uczestniczyło po kilkunastu członków, a najważniejszym wydarzeniem w życiu Koła była organizacja ogólnopolskiej studenckiej sesji naukowej nt. prawa spółek (czerwiec 2014 r.).