Kontakt ul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Pracownicy Katedry Prawa Konstytucyjnego

prof. dr hab. Zbigniew Witkowski
profesor
Katedra Prawa Konstytucyjnego

pokój: 221, Coll. Iuridicum Novum, W. Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48-56-611-4040
e-mail: zbywit@umk.pl
ORCID: 0000-0003-3220-2697

Zainteresowania:
Polskie i porównawcze prawo konstytucyjne ze szczególnym uwzględnieniem prawa włoskiego i prawa watykańskiego.

Curriculum vitae prof. zw. dr hab. Zbigniewa Witkowskiego

Urodzony 13 sierpnia 1953 r. w Mrągowie, na Mazurach. Studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu ukończone w 1976 r. Aplikacja sądowa 1976-1978 ukończona w 1978 r. zdaniem egzaminu sędziowskiego w Sądzie Okręgowym w Toruniu. Doktorat w zakresie prawa konstytucyjnego w 1983 r. (II nagroda w Konkursie Redakcji „Państwa i Prawa” na najlepszy doktorat oraz nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego).

Habilitacja w zakresie prawa konstytucyjnego w 1992 r.( Wyróżnienie w 1995 r. w Konkursie Redakcji „Państwa i Prawa” na najlepszą habilitację oraz indywidualna nagroda I st. Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego).Tytuł profesora nadany przez Prezydenta RP w 2005 r. Stanowisko profesora zwyczajnego na UMK od 2006 r. Od 2005 r. profesor zwyczajny w Kujawsko-Pomorskiej Szkole Wyższej w Bydgoszczy i kierownik Zakładu Nauk Prawo-Ustrojowych; w 2010 r. wyróżniony przez Szkołę specjalnym medalem pamiątkowym wybitym w okazji 10 rocznicy założenia Szkoły, w uznaniu zasług na rzecz organizowania naukowej współpracy zagranicznej. Kieruje od 1992 r. Katedrą Prawa Konstytucyjnego na WPiA UMK. Był założycielem i prezesem Toruńskiego Towarzystwa Miłośników Italii. W latach 1994-1995 komentator prawno-polityczny Polskiego Radia Pomorza i Kujaw (PiK). W latach 1996-1999 prodziekan Wydziału Prawa i Administracji UMK. W latach 1999-2005 dwukrotnie wybierany dziekanem Wydziału a następnie trzeci raz w 2016 na kadencję 2016-2020. Doradca i sekretarz naukowy Komisji Konstytucyjnej Senatu RP I kadencji tj. od 1990-1992 r. Doradca Szefa Kancelarii Senatu RP min. Wojciecha Sawickiego w latach 1993-1996. W latach 1999-2002 członek Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów RP w okresie rządów premiera J. Buzka. Przez trzy kadencje wiceprzewodniczący Zarządu Krajowego Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego będącego członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawa Konstytucyjnego (AIDC). Członek Polskiego Towarzystwa Legislacji. Od 1996 r. członek Korespondent Wydziału Nauk Prawnych Towarzystwa Naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, członek Towarzystwa Naukowego w Toruniu, Redaktor Naczelny „Studi polacco-italiani di Toruń” – Toruńskich Studiów Polsko-Włoskich, członek Kolegium Redakcyjnego "Państwa i Prawa" (2013-2016),czasopisma naukowego wydawanego przez Komitet Nauk Prawnych PAN, członek Komitetu Redakcyjnego czasopisma prawniczego "Ius et Administratio" wydawanego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego. Od 2014 r. redaktor naczelny czasopisma "Studia z zakresu nauk prawno-ustrojowych. Miscellanea" wydawanego przez Kujawsko-Pomorską  Szkołę Wyższą w Bydgoszczy,Stypendysta Rządu Włoskiego, Senatu Republiki Włoskiej – stypendium przyznane ad personam, kilkakrotnie stypendysta włoskiego MSZ oraz Fundacji Lanckorońskich i Margrabiny J.S. Umiastowskiej działających w Rzymie. Inicjator, wraz z ambasadorem RP przy Kwirynale śp. Bolesławem Michałkiem, doktoratu honoris causa UMK dla prof. Giovanni Spadoliniego w 1992 r. Współpracuje z LUISS-em Guido Carli w Rzymie i z Uniwersytetem Molise a także z uniwersytetami: w Padwie, w Perugii, w Maceracie, w Trieście (Włochy), w Getyndze (Niemcy), Karola w Pradze, w Brnie, w Ołomuńcu i w Pilznie (Rep. Czeska), w Bratysławie ( Rep. Słowacka),w Kijowie i Tarnopolu (Republika Ukrainy), w Alba Iulia i Pitesti (Rumunia). Od 2007 r. członek Polsko-Ukraińskiego Klubu Profesorów Prawa Konstytucyjnego oraz od 2008 r. członek – założyciel Polsko-Włoskiego Stowarzyszenia Profesorów Prawa Konstytucyjnego.Pomysłodawca i organizator seminariów naukowych pn. Prawnicze Kolokwium Polsko-Włoskie, odbywające się na przemian w Polsce i we Włoszech ( Toruń 2005, Rzym 2006, Toruń 2008, Rzym 2010, Toruń 2012, Wenecja 2014, Gdańsk 2016) oraz prawniczych seminariów naukowych polsko-czeskich odbywających się w cyklach dwuletnich na przemian w Polsce  i w Czechach(Toruń 2008, Bydgoszcz 2010, Praga 2010, Toruń 2012, Ołomuniec 2015, Krynica Zdrój 2017).

Autor 270 prac naukowych w tym 8 monografii poświęconych polskiemu i włoskiemu prawu konstytucyjnemu oraz 5 podręczników akademickich. Autor dwóch tłumaczeń Konstytucji Republiki Włoskiej wydanego w serii „Konstytucji świata” Wydawnictwa Sejmowego, Warszawa 2004 r. oraz ostatnio wydanego przez Bibliotekę Sejmową - Warszawa 2011. Autor licznych prac naukowych opublikowanych w językach : angielskim, włoskim, czeskim i ukraińskim. Organizator licznych międzynarodowych konferencji i seminariów naukowych.

 Uczestnik wielu międzynarodowych konferencji naukowych w tym m.in. w: Rzymie  (wielokrotnie), Wenecji (1986, 2014) i w Pieve di Cadore (Włochy), w Pradze i w Lużanach (Rep. Czeska - wielokrotnie), Kijowie (Rep. Ukrainy)- dwa razy, Ateny (Grecja), Klingenthal (Francja), Linz (Austria), Czerniowce (Ukraina) i Alba Iulia (2013 i 2015), Piano(2014), Albec w Karpatach (2016), Pitesti (2017) (Rumunia), Wenecja 2014 (Włochy), Ołomuniec 2015 (Rep.Czeska), Madryt 2015 (Hiszpania), Bratyslawa 2016 (Słowacja). Uczestnik spotkania ludzi nauki z całego świata z Papieżem Janem Pawłem II w Rzymie, 9-10 września 2000 r. z okazji Roku Świętego oraz członek delegacji Senatu UMK w XI 2004 r. podczas wręczenia doktoratu honoris causa UMK Papieżowi Janowi Pawłowi II w Pałacu Apostolskim w Watykanie. Odbywał wykłady m.in. na uniwersytetach w Padwie, w Rzymie, w Maceracie i w Pradze. W tej ostatniej na Uniwersytecie Karola oraz w siedzibie d. Zgromadzenia Narodowego.  Kierowana przez Profesora Witkowskiego Katedra Prawa Konstytucyjnego gościła z wykładami uczonych z zagranicy m.in. : prof. dr Gian C. De Martina z Uniwersytetu LUISS-a w Rzymie (wielokrotnie), prof. dr Guido Meloniego z Uniwersytetu Molise, prof. dr . Mauro Volpiego z Uniwersytetu w Perugii, prof. dr hab. Pasquale Policastro z Uniwersytetu Fryderyka II w Neapolu i KUL w Lublinie, prof. dr Jana Gronskeho z Uniwersytetu Karola w Pradze, dr Jirieho Hrebejka z Uniwersytetu Karola w Pradze, doc., dr Verę Jirskovą z Uniwersytetu Karola w Pradze, prof. dr Jirieho Jiraska z Uniwersytetu w Ołomuńcu, prof. dr Marijna van Empela z Uniwersytetu w Amsterdamie i z Uniwersytetu LUISS-a w Rzymie, prof. dr Francesco Adornato z Uniwersytetu w Maceracie i z Sapienzy w Rzymie (kilkakrotnie), prof. dr Ch. Calliesa z Uniwersytetu w Getyndze, prof.. dr J. Filipa z Uniwersytetu w Brnie, prof. dr Karela Klimę z Uniwersytetu w Pilznie, prof. dr Jirieho Zemanka z Uniwersytetu Karola w Pradze ,prof.dr dr h.c. mult. Herberta Schambecka oraz prof. dr dr h.c. Heriberta Koecka z Uniwersytetu w Linzu oraz prof.dr Wołodymyra Szapowała -Przewodniczącego Centralneuj Komisji Wyborczej Ukrainy a także prof. dr Petro Steciuka, sędziego Sądu Konstytucyjnego Ukrainy, dr Annę Frankiewicz z Uniwersytetu w Opolu, dr Małgorzatę Myśliwiec z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, prof.dra Renato Mehannę z Uniwersytetu św. Cecylii w Santos ( Brazylia).

Z inicjatywy prof. Z.Witkowskiego wspartej przez Radę Wydziału Prawa oraz przez Senat UMK w Toruniu, Prezydent RP A.Kwaśniewski w 2002 r. nadał prof. dr dr h.c. Grazielli Filippini z Uniwersytetu w Padwie Krzyż Kawalerski Orderu Zasługi RP, zaś śp. Prezydent RP Lech Kaczyński w 2010 r. nadał prof. dr Gian Candido De Martinowi z LUISS-a w Rzymie Krzyż Oficerski Orderu Zasługi RP. Obydwojgu nadano te wysokie ordery w uznaniu zasług na polu współpracy naukowej polsko-włoskiej.

W 2006 r. prof. Zbigniew Witkowski na wniosek Uniwersytetu w Padwie i Rady Ministrów Republiki Włoskiej, w uznaniu jego zasług na polu współpracy naukowej i kulturalnej polsko-włoskiej został odznaczony przez Prezydenta Republiki Włoskiej Krzyżem Komandorskim Ordine al Merito della Repubblica Italiana ( Komandoria Orderu Zasługi Republiki Włoskiej) oraz przez Prezydenta RP Złotym Krzyżem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, a także w 2009 r. Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Ponadto prof. Z.Witkowski został wyróżniony przez Państwową Komisję Wyborczą Medalem Pamiątkowym PKW w 2005 r., trzema medalami pamiątkowymi Wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu, oraz pamiątkowymi medalami uniwersytetów w Maceracie oraz LUISS-a w Rzymie (2010). Posiada Złotą honorową Odznakę Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa oraz jest przewodniczącym Rady Programowej Oddziału TNOiK w Toruniu. Trzykrotnie nagradzany nagrodami Szefa Kancelarii Sejmu RP (2001,2002 i 2004), dwie indywidualne nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z tytułu osiągnięć naukowych ( za doktorat oraz za habilitację) i trzy nagrody Ministra II stopnia za osiągnięcia organizacyjne, dziesięć nagród i trzy wyróżnienia JM Rektora UMK za osiągnięcia uzyskane w działalności naukowo-badawczej, siedem wyróżnień JM Rektora UMK za osiągnięcia uzyskane w działalności dydaktycznej i organizacyjnej. W 2011 r. wyróżniony przez Marszałka Senatu RP Medalem XX-lecia Senatu RP. W 2013 r. wyróżniony przez Senat UMK medalem honorowym Uniwersytetu M. Kopernika " Za zasługi położone dla rozwoju Uczelni".

Od 1992 r. redaktor naczelny wydawanych na UMK Studi polacco-italiani di Toruń (9 pkt.), od marca 1995 r. do marca 2016 r. członek Rady Redakcyjnej „Przeglądu Sejmowego”, a od 2017 członek Kolegium Redakcyjnego wydawanego na UJ w Krakowie "Przeglądu Konstytucyjnego". Od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2009 r. przewodniczący Zespołu Prawnego Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego. Od 2009 r. członek Rady Programowej czasopisma naukowego pn. „Studia prawnoustrojowe” wydawanego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. W 2009 r. członek Grupy Eksperckiej powołanej przez Prezesa Rady Ministrów dla przygotowania propozycji nowelizacji Konstytucji RP z 1997 r., uczestnik prac na projektem konstytucji promowanym w 2009 r. przez konwersatorium „Doświadczenie i Przyszłość”. Od 2011 r. członek Rady Programowej naukowego, włoskiego czasopisma prawniczego wydawanego na Uniwersytecie Sapienza w Rzymie pn. "Agricoltura, Istituzioni, Mercato" oraz rumuńskiego czasopisma prawniczego pn. "Annales Universitatis Apulensis. Series Jurisprudentia ", wydawanego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Alba Iulia w Transylwanii.

Na zaproszenie Prezesa Czeskiej Akademii Nauk ekspert - uczestnik- ekspert postępowania ewaluacyjnego instytutów naukowych Czeskiej Akademii Nauk w 2010/2011 r., oraz polskiej Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego. W 2011 roku ekspert Narodowego Centrum Nauki. Zaproszony do Korpusu Ekspertów NCN w Krakowie. W 2012 r. prof. Z.Witkowski został zaproszony do udziału w pracach Advisory Board Centro di Ricerca Sulle Amministrazioni Pubbliche "Vittorio Bachelet" w Rzymie.

 

Promotor postępowania o nadanie tytułu doktora honoris causa UMK w Toruniu, prof. zw. dr hab. Januszowi Trzcińskiemu, Prezesowi Naczelnego Sądu Administracyjnego. W maju 2012 r. promotor postępowania o nadanie tytułu Profesora Honorowego Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy dla  ks. Kardynała Tarcisio Bertone, Sekretarza Stanu Stolicy Apostolskiej. Recenzent w postępowaniu o tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Warszawskiego dla dra Eckerta Hiena, Prezesa Federalnego Sądu Administracyjnego RFN oraz recenzent w postępowaniu o tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego dla prof. zw. dr hab. Lecha Garlickiego z UW a nadto recenzent w postępowaniach o tytuł profesora przed Centralną Komisją ds. Tytułu i Stopni Naukowych, recenzent w postępowaniach uniwersyteckich o stanowiska profesorów nadzwyczajnych i zwyczajnych, recenzent w 13 postępowaniach habilitacyjnych, recenzent w 24 postępowaniach doktorskich, promotor 6 przewodów doktorskich. Promotor kilkuset prac magisterskich na kierunkach : prawo, administracja i europeistyka oraz kilkudziesięciu licencjatów na kierunkach : administracja i europeistyka.
Terminy konsultacji:
Dyżur w Katedrze Prawa Konstytucyjnego ( pok.221): wtorek godz. 11,15- 11,55 oraz bezpośrednio po każdym wykładzie dla studentów zaocznych w soboty od.g.10,30 do 11,00.

Zobacz profil w Bazie Wiedzy