Kontakt ul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Badania naukowe

Ocena prawna wpływu healt check na przyszłość Wspólnej Polityki Rolnej (prof. dr hab. Bartosz Rakoczy, dr K. Karpus, dr M. Szalewska)

W lipcu 2009 r. Wydział Prawa i Administracji UMK w Toruniu podpisał umowę z Urzędem Komitetu Integracji Europejskiej w przedmiocie kompleksowej oceny zmian systemowych wprowadzonych do struktury regulacyjnej Wspólnej Polityki Rolnej. Opracowania zestawu ekspertyz podjęli się: p. prof. Ferdinando Albisinni (Uniwersytet w Viterbo we Włoszech; Wspólna Polityka Rolna: instytucje i reformy po Traktacie z Lizbony), p. dr Agnieszka Szymecka-Wesołowska (Szkoła Główna Handlowa; Nowe wyzwania Wspólnej Polityki Rolnej. Uwarunkowania systemowe), p. dr Jerzy Bieluk (Uniwersytet w Białymstoku; Prawne mechanizmy ograniczenia dostępu do płatności bezpośrednich – instrumenty selekcji negatywnej beneficjentów a krajowe kompetencje prawodawcze w kształtowaniu struktury agrarnej), p. dr Izabela Lipińska (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu; Włączenie wsparcia związanego z wielkością produkcji do systemu płatności jednolitej), p. dr Marek Stańsko (Uniwersytet Śląski, Nowe elementy konstrukcyjne wsparcia rynkowego w ramach przeglądu health check na tle dyskusji o prawnych gwarancjach jednolitości rynku wewnętrznego produktów rolno-spożywczych), p. dr Dorota Łobos-Kotowska (również Uniwersytet Śląski, Prawna konstrukcja płatności bezpośrednich po zmianach wprowadzonych w ramach przeglądu healt check polityki rolnej. Miejsce przeglądu w procesie ewolucji instrumentu płatności i powody jego przeprowadzenia) i p. mgr Dominik Kokoszka (Uniwersytet Jagielloński, Koncepcja ujednolicania, wyrównywania i rewizji wartości praw do płatności w ujęciu regionalnym i ponadregionalnym na tle prawnych uwarunkowań dyskusji nad wspólnotowym wymiarem instrument płatności. Konsekwencje dla perspektywy czasowej i wieloletniego programowania instrumentarium polityki rolnej Unii Europejskiej). W wyniku prac zespołu pod kierunkiem p. prof. Bartosza Rakoczego, nakładem TNOiK Dom Organizatora, ukazało się opracowanie pt. Ocena prawa wpływu healt check na przyszłość Wspólnej Polityki Rolnej; redaktorem naukowym został p. prof. B. Rakoczy.

Wybrane problemy prawa leśnego (prof. dr hab. Bartosz Rakoczy, dr K. Karpus, dr M. Szalewska)

W piśmiennictwie i w praktyce odczuwalny jest brak literatury dotyczącej prawa leśnego, choć problemy prawne rodzące się w związku ze stosowaniem ustawy o lasach są niemałe. Stąd, w kwietniu 2010 roku prof. Bartosz Rakoczy, kierownik Katedry Prawa Ochrony Środowiska, nawiązał współpracę z Wolters Kluwer sp. z o.o. w przedmiocie przygotowania opracowania z prawa leśnego. Wynikiem prac zespołu było przygotowanie publikacji pt. Wybrane problemy prawa leśnego. Na publikację złożyło się 7 artykułów o charakterze monograficznym, omawiających wybrane zagadnienia prawa leśnego. Opracowania tematów podjęci się: prof. Bartosz Rakoczy (Wprowadzenie do prawa leśnego; Odpowiedzialność cywilna w ustawie o lasach), dr Karolina Karpus (Prawo leśne – plan urządzenia lasu), mgr Jacek Pakuła (Pojęcie i zasady gospodarki leśnej), mgr Michał Tyburek (Status prawny i zadania Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe; Status prawny Służby Leśnej oraz Straży Leśnej) i mgr Martyna Walas (Korzystanie z lasów a korzystanie ze środowiska). Obok monografii, w ramach podjętej umowy, prof. Bartosz Rakoczy podjął prace nad komentarzem do ustawy o lasach. Obie publikacje (“Wybrane problemy prawa leśnego” oraz “Ustawa o lasach. Komentarz”) ukazały się w grudniu 2010 r. nakładem wydawnictwa Wolters Kluwer sp. z o.o.

Publiczne Prawo Gospodarcze (dr hab. Henryk Nowicki prof. UMK, dr Anna Brzezińska-Rawa, dr Krzysztof Kucharski)

Celem badań jest ewaluacja regulacji prawnej otoczenia gospodarczego. W szczególności analizie poddawana jest problematyka podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej. Publiczno-prawna sytuacja przedsiębiorcy w tym zakresie wpływa bowiem na ogólną sytuację gospodarczą kraju. Wyniki prowadzonych prac mają walor zarówno naukowy, jak również praktyczny. Powinny znaleźć zastosowanie w parlamentarnych pracach legislacyjnych. Stanowią także wsparcie dla samorządów lokalnych. Regulacja prawna poddawana jest badaniom zarówno w zakresie materialno-prawnej, proceduralnej, jak również ustrojowej. Synergia płaszczyzn badawczych stanowi właściwą bazę odniesienia dla oceny regulacji prawnej w publicznym prawie gospodarczym w oparciu o paradygmat racjonalności ustawodawcy.

Innowacyjność a zamówienia publiczne, zagadnienia publiczno-prawne (dr hab. Henryk Nowicki)

Podstawową tezą badawczą jest przyjęcie trzech bezpośrednio ze sobą powiązanych zagadnień: 1) Innowacyjność w gospodarce to także zadania dla państwa, którego to zadania bez odpowiedniej regulacji prawnej jest trudne do osiągnięcia; 2) Jednym z istotnych instrumentów realizacji innowacyjności w gospodarce są zamówienia publiczne, które zobowiązują do racjonalizacji działalności zamawiających i wykonawców oraz obligują do poszukiwania nowych rozwiązań (technologii, produktów, organizacji itp.); 3) Innowacyjność gospodarki osiągana poprzez zamówienia publiczne to problematyka atrakcyjna teoretycznie i praktycznie. O atrakcyjności poznawczej przesądza w szczególności pytanie o zakres ingerencji państwa w gospodarkę, w tym w sferę wydatkowania środków poprzez zamówienia publiczne. O przydatności praktycznej przesądza fakt, że system zamówień publicznych tworzą umowy odpłatne zawierane przez zamawiających, którymi są głównie podmioty publiczne, a wykonawcami, którymi są w znakomitej większości przedsiębiorcy. To właśnie udział tych podmiotów (podmiotów publicznych i przedsiębiorców) w zamówieniach publicznych nadaje tym rozważaniom wymiar praktyczny.

Prawne problemy procesu inwestycyjno-budowlanego (dr Anna Brzezińska-Rawa)

W omawianej tematyce realizowano zadania nadawcze z zakresu zasad planowania przestrzennego, ze szczególnym uwzględnieniem zasady spójności i ciągłości. Istotny aspekt podejmowanej problematyki badawczej stanowią instrumenty planistyczne służących realizacji tych zasad. Ponadto badania dotyczą prawnych granic samodzielności planistycznej gmin, skutków działalności planistycznej gmin i wpływu tej aktywności na proces inwestycyjno-budowlany. Istotne miejsce w powyższych badaniach zajmują również instytucje i podmioty prawa budowlanego.

Aktualne problemy i instytucje publicznego prawa konkurencji ( dr Anna Brzezińska-Rawa)

Celem podejmowanych badań jest bieżąca analiza regulacji prawnych i proponowanych zmian zakresu publicznego prawa konkurencji. W tym zakresie prowadzono badania na temat szeroko rozumianej roli państwa w procesach podnoszenia konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorców, w tym w zakresie koncentracji przedsiębiorców, instytucjonalnych uwarunkowań konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorców niezależnych od rodzaju działalności gospodarczej, stosowania publicznego prawa konkurencji w sprawach praktyk ograniczających konkurencję jako formy negocjacyjnego oddziaływania państwa na konkurencyjność przedsiębiorców, odstąpienia od wymierzenia kary lub jej obniżenia w sprawach praktyk ograniczających konkurencję. W ramach tej problematyki analizowano również materialnoprawne i formalnoprawne uwarunkowania i bariery dla konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorców.

Realizacja infrastruktury drogowej w Polsce (dr Krzysztof Kucharski)

Celem prowadzonych badań jest wypracowanie instrumentów analizy przestrzeni opierających się na kryteriach wynikających z zasad prawidłowej gospodarki przestrzennej. Konieczne jest bowiem stworzenie strategicznego planowania inwestycji drogowych (na poziomie samorządów i państwa). W sytuacji, gdy przekazywane są znaczne środki na finansowanie budowy dróg (w tym środki z funduszy UE), właściwe planowanie ich wydatkowania, daję możliwość rozwoju z zachowaniem poszanowania przestrzeni jako dobra wspólnego. Celem szczegółowym badań jest wypracowanie mechanizmów współpracy między jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie realizacji infrastruktury drogowej. Wyżej wymienione cele, mogą być realizowane wyłącznie przy wypracowaniu właściwego modelu rozwiązań prawnych w tym zakresie. Problem badawczy kodowany analizie wymaga przeprowadzania szczegółowej oceny w zakresie istniejących rozwiązań instytucjonalnych na poziomie kraju i jednostek samorządu terytorialnego. Konieczne są również badania prawno-porównawcze. Powyższa synergia daję podstawę do wypracowania racjonalnych rozwiązań na poziomie regulacji prawnej, sprawności organizacyjnej i finansowej realizacji projektów infrastrukturalnych w Polsce.