Kontakt ul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Historia

Katedra Prawa Ochrony Środowiska powstała w 1993 r., a jej pierwszym kierownikiem został prof. dr hab. Ryszard Paczuski, który pełnił tę funkcję do 1997 r. Katedra wznowiła swoją działalność z początkiem roku akademickiego 2007/2008. Wówczas to JM Rektor UMK w Toruniu powołał dra hab. Bartosza Rakoczego na Jej kierownika, Z kolei na stanowisku adiunkta zatrudniona została dr Karolina Karpus. W 2014 roku do zespołu dołączyła dr Małgorzata Szalewska, zatrudniona od 1998 roku kolejno jako asystent i adiunkt w Katedrze Prawa Administracyjnego WPiA UMK w Toruniu.

Katedra jest jednym z ważniejszych ośrodków akademickich w Polsce zajmujących się prawną problematyką ochrony środowiska. Działalność naukowa Katedry obejmuje szerokie spektrum zagadnień z zakresu prawa ochrony środowiska, w tym zarówno aspekty sektorowe (prawo wodne, prawo leśne, prawo ochrony przyrody, prawo o odpadach i inne), jak i aspekty horyzontalne (organizacja ochrony środowiska, zrównoważony rozwój, polityka ekologiczna, partycypacja społeczna, odpowiedzialność odszkodowawcza), ze szczególnym uwzględnieniem międzynarodowego prawa ochrony środowiska. Efektem prowadzonej działalności naukowej są liczne publikacje naukowe, w tym komentarze, monografie, artykuły i glosy oraz aktywny udział pracowników Katedry w krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych.

W ramach działalności Katedry wydawane są dwa czasopisma naukowe: ?Przegląd Prawa Ochrony Środowiska? oraz anglojęzyczny ?Polish Yearbook of Environmental Law?. Przegląd Prawa Ochrony Środowiska zajmuje obecnie jedno z czołowych miejsc na rynku wydawnictw naukowych poświęconych prawu ochrony środowiska, będąc cenionym i uznanym w środowisku naukowym forum debaty prawnej. W działalność Katedry wpisuje się również aktywna współpraca z zagranicznymi ośrodkami naukowymi z Czech, Słowacji, Niemiec i Włoch, której wymiernym efektem jest udział przedstawicieli tych ośrodków w komitetach naukowych wydawanych w Katedrze czasopism oraz cykliczne spotkania naukowe. Przy Katedrze działa Koło Naukowe Prawa Ochrony Środowiska. W marcu 2015 r., z inicjatywy między innymi Kierownika Katedry – prof. dr hab. B. Rakoczego, powołane zostało Kujawsko-Pomorskie Akademickie Centrum Prawa Ochrony Środowiska, które w swym założeniu, jako placówka ekspercka – będzie prowadzić niezależne badania naukowe w dziedzinie prawa ochrony środowiska o charakterze interdyscyplinarnym, a także działalność dydaktyczną poprzez prowadzenie studiów podyplomowych, kursów, szkoleń.