Kontaktul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Badania naukowe

Katedra Historii Doktryn Polityczno-Prawnych i Prawa Niemieckiego powstała w 2014 r. z połączenia dwóch istniejących od lat jednostek: Katedry Historii Doktryn Polityczno-Prawnych oraz Katedry Historii Prawa Niemieckiego w Polsce. Zatrudnia czterech pracowników i ma pod opieką dwóch doktorantów: mgra Macieja Mazurkiewicza i mgr Dorotę Sierocką. W życiu naukowym Katedry biorą udział jej emerytowani profesorowie: prof. dr hab. Janusz Justyński i prof. dr hab. Stanisław Salmonowicz. Badania naukowe byłych i obecnych pracowników Katedry obejmują historię państwa i prawa oraz myśli politycznej i prawnej – od starożytności po wiek XX.

Kierownik Katedry prof. dr hab. Danuta Janicka specjalizuje się w zakresie historii państwa i prawa sądowego Europy, a szczególnie Polski i Niemiec. Zainteresowania naukowe koncentruje na historii prawa karnego i nauki prawa karnego, regionalnej historii ustroju i prawa Pomorza i Ziemi Chełmińskiej, dziejach Prus i prawa pruskiego, a także na ustroju i prawie Republiki Federalnej Niemiec. Prof. D. Janicka, była wielokrotna stypendystka niemieckich uniwersytetów i instytutów naukowych, jest członkiem kilku niemieckich ciał naukowych oraz laureatką prestiżowej nagrody imienia Eike von Repgowa, przyznawanej przez Nadburmistrza Miasta Magdeburga i Rektora Uniwersytetu w Magdeburgu (2004). Dr Marta Baranowska swoimi zainteresowaniami obejmuje poglądy filozofów przyrody i sofistów, Niccolo Machiavellego, Jana Jakuba Rousseau, Fryderyka Nietzschego, Johna Stuarta Milla i Towarzystwa Fabianów. Dr Andrzej Madeja koncentruje zainteresowania badawcze na zagadnieniu idei jedności Europy oraz próbach jej realizacji, problematyce narodzin i ewolucji idei państwa nowożytnego i jego władzy, a ponadto na kwestiach europejskiej kultury prawnej oraz europejskiej myśli socjologicznej XIX i XX w. Dr Anna Tarnowska prowadzi badania nad niemieckim ustrojem i prawem, ze szczególnym uwzględnieniem dziejów pruskich oraz stosunków polsko-niemieckich, a ponadto nad historią konstytucjonalizmu i administracji w Polsce i Europie. Swoje badania niemcoznawcze prowadzi w ramach Zakładu Historii Prawa Niemieckiego w Polsce, który jest wyodrębniony w ramach Katedry. Prof. D. Janicka i dr A. Tarnowska brały wielokrotnie udział w międzynarodowych projektach badawczych. Do roku 2018 dr A. Tarnowska jest członkiem zespołu naukowego opracowującego europejski projekt ReConFort – Reconsidering Constitutional Formation, finansowany przez ERC. Prof. D. Janicka kończy w 2017 r. realizację grantu badawczego Narodowego Centrum Nauki z zakresu polskiej myśli prawnokarnej. Pracownicy Katedry prowadzą zajęcia dydaktyczne z historii państwa i prawa, doktryn polityczno-prawnych oraz historii myśli społecznej i politycznej.