Kontaktul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Historia

Katedra Historii Doktryn Polityczno-Prawnych i Prawa Niemieckiego powstała we wrześniu 2014 r. z połączenia Katedry Historii Doktryn Polityczno-Prawnych oraz Katedry Historii Prawa Niemieckiego w Polsce. Należy jednak pamiętać, że początki Katedry Historii Doktryn Polityczno-Prawnych sięgają 1965 roku. Jej założycielem oraz pierwszym kierownikiem był prof. Wiktor Kornatowski, który pełnił tę funkcję do roku 1974. Przez dwa lata obowiązki kierownika Katedry pełnił prof. dr hab. Władysław Bojarski. W październiku 1976 roku funkcję kierownika Katedry powierzono doc. dr hab. Januszowi Justyńskiemu, który sprawował ją nieprzerwanie do roku 2014. W okresie kierowania Katedrą przez prof. W. Korantowskiego i prof. J. Justyńskiego przewinęli się przez nią następujący pracownicy: mgr Zdzisław Jóźwiak, dr Kazimierz Biliński, dr Adam Czarnota oraz dr Marek Żmuda.

Zakresem badań naukowych nowa jednostka obejmuje historię państwa, prawa oraz myśli politycznej i prawnej – od starożytności po wiek XX. Katedra zatrudnia w sumie dwóch profesorów: Danutę Janicką i Stanisława Salmonowicza, oraz trzech adiunktów: Martę Baranowską, Andrzeja Madeję, Annę Tarnowską. Kierownikiem Katedry jest prof. dr hab. Danuta Janicka, która poprzednio, przez wiele miesięcy, kierowała obiema połączonymi jednostkami.

Dr Marta Baranowska uzyskała stopień doktora nauk prawnych w 2007 roku po obronie rozprawy zatytułowanej Jednostka, państwo i prawo w filozofii Fryderyka Nietzschego. Mała vs wielka polityka, napisanej pod kierunkiem prof. dr hab. Janusza Justyńskiego. Dr Andrzej Madeja w 2013 r. obronił rozprawę doktorską pt. Suwerenność państwa w doktrynie integracyjnej europejskich “Ojców Założycieli” i w świetle traktatów ustanawiających Wspólnoty Europejskie, którą napisał również pod opieką prof. dr hab. Janusza Justyńskiego. Z kolei dr Anna Tarnowska napisała pracę doktorską pt. Rola prawa pruskiego w dziejach administracji terytorialnej II Rzeczypospolitej pod kierunkiem prof. dr hab. Danuty Janickiej i obroniła ją w 2007 r. Już dwukrotnie brała udział w międzynarodowych projektach badawczych (Rise of Modern Constitutionalism; Rechtskulturen des modernen Osteuropa), a od 2014 r. jest członkiem zespołu naukowego opracowującego projekt ReConFort – Reconsidering Constitutional Formation, finansowany przez Europejską Radę ds. Badań Naukowych (ERC).

W ramach nowo powstałej Katedrze funkcjonuje także Zakład Historii Prawa Niemieckiego w Polsce. Pierwotnie Zakład został stworzony w 1982 r. ad personam dla prof. dr hab. Stanisława Salmonowicza, który po przymusowym odejściu z Uniwersytetu powrócił na Wydział Prawa i Administracji, obejmując kierownictwo Zakładu. Pod kierownictwem prof. dr hab. Danuty Janickiej Zakład przekształcił się w Katedrę, która w 2014 r. połączyła się z Katedrą Historii Doktryn Polityczno-Prawnych. W ramach nowo powstałej Katedry w 2014 r. ponownie wyodrębniono Zakład, którego pracownicy – prof. dr hab. Stanisław Salmonowicz i dr Anna Tarnowska, prowadzą badania nad historią ustroju i prawa dawnych Niemiec.

Pracownicy Katedry prowadzą zajęcia dydaktyczne z historii państwa i prawa, doktryn polityczno-prawnych oraz historii myśli społeczno-ekonomicznej i politycznej. Ponadto oferują kilka wykładów fakultatywnych oraz kilka dalszych wykładów ogólnouniwersyteckich. Katedra prowadzi też seminaria dyplomowe dla przyszłych licencjatów i dla magistrantów. O wysokiej jakości tych ostatnich świadczą nagrody i wyróżnienia przyznawane absolwentom – uczestnikom seminariów prowadzonych w ramach Katedry – w wydziałowych konkursach na najlepsze prace magisterskie, a w szczególności zwycięstwo seminarzysty mgr Łukasza Kłodzińskiego w I edycji ogólnopolskiego konkursu Krajowej Rady Komorniczej na najlepszą pracę magisterską w 2014 r.