Kontakt ul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Pracownicy

prof. dr hab. Danuta Janicka
profesor
Katedra Historii Doktryn Polityczno-Prawnych i Prawa Niemieckiego

pokój: 243, Coll. Iridicum Novum, W. Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56-611-4059
e-mail: janicka@umk.pl
ORCID: 0000-0002-2873-8088

Danuta Janicka ukończyła studia na Wydziale Prawa i Administracji UMK w Toruniu w 1984 r. W 1990 r. uzyskała stopień naukowy doktora nauk prawnych, w 1998 r. – doktora habilitowanego w zakresie prawa - powszechnej historii państwa i prawa, w 2010 r. - tytuł naukowy profesora nauk prawnych. Na UMK pełniła w latach 1999-2002 funkcję prodziekana WPiA, a w latach 2008-2012 - prorektora; od 2016 r. jest członkiem Senatu UMK. Wielokrotnie była stypendystką niemieckich instytucji i organizacji: Instytutu Europejskiej Historii Prawa im. Maxa Plancka we Frankfurcie nad Menem (1991, 1992, 1994, 2013), DAAD (2013), a także Bawarskiej Kancelarii Państwowej (2014, 2015). Jest członkiem Komisji Saskiej Akademii Nauk w Lipsku nadzorującej projekt "Prawo sasko-magdeburskie w Europie Wschodniej", a także członkiem towarzystwa naukowego Historische Kommission zu Berlin.

Specjalizuje się w zakresie historii państwa i prawa sądowego Europy, a szczególnie Polski i Niemiec. Zainteresowania naukowe koncentruje na historii prawa karnego i nauki prawa karnego, regionalnej historii ustroju i prawa (Pomorze, Chełmno, Toruń), dziejach Prus i prawa pruskiego, a także na ustroju i prawie Republiki Federalnej Niemiec. Za swe badania nad dawnym prawem niemieckim otrzymała w 2004 r. nagrodę imienia Eike – von – Repgowa, przyznawaną przez Nadburmistrza Miasta Magdeburga i Rektora Uniwersytetu im. Ottona von Guericke w Magdeburgu.     

Prowadzi zajęcia z historii prawa, ustrojów państwowych, administracji, a także z dziejów myśli prawnej i politycznej oraz problematyki współczesnych Niemiec.

 Terminy konsultacji:
DYŻURY W SEMESTRZE LETNIM 2022/2023 - do końca września 2023 r.:
ŚRODY, godz. 11.00-12.00.
UWAGA! Pierwszy dyżur październikowy: 4 października, godz. 11.30-12.30. Prof. Janicka

Uprzejmie proszę PRZYJŚCIE na dyżur UZGADNIAĆ MAILOWO - dla uniknięcia oczekiwania w kolejce.


W okresie nauki zdalnej dyżury odbywają się na platformie Skype pod adresem djanicka60 (w ikonce widoczna leśna koniczynka). Po uzgodnieniu mailowym możliwa rozmowa na MS Teams. Podaję LINK:
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aoWpSbOZEpUxWlTNj96SgUPS_TdzuWYbe_MjJHr71h8s1%40thread.tacv2/conversations?groupId=ad9a10a5-416c-4d69-97b3-bfbeab99d9b5&tenantId=e80a627f-ef94-4aa9-82d6-c7ec9cfca324
Zobacz profil w Bazie Wiedzy