Kontakt ul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Badania naukowe

Zainteresowania badawcze pracowników Katedry Prawa Pracy koncentrują się na wybranych instytucjach z zakresu indywidualnego i zbiorowego prawa pracy oraz prawa ubezpieczeń społecznych. Działalność naukowa pracowników Katedry obejmuje w szczególności problematykę stosunku pracy, źródeł i norm prawa pracy, odpowiedzialności odszkodowawczej pracodawcy za szkodę na osobie pracownika, ochrony dóbr osobistych pracownika, stosunków pracy w administracji publicznej, zatrudniania osób niepełnosprawnych, działalności zakładowych organizacji związkowych oraz organizacji pracodawców, reprezentacji praw i interesów pracowniczych, ochrony przedstawicieli pracowników, sporów zbiorowych pracy, czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby pracownika, niezdolności do pracy w ubezpieczeniu rentowym.

Owocem badań naukowych są liczne monografie, publikacje w Systemie Prawa Pracy, komentarze do Kodeksu pracy i do Zbiorowego prawa pracy oraz studia i artykuły naukowe.

System prawa pracy

 

Tom II. Indywidualne prawo pracy. Część ogólna

Tom II Systemu prawa pracy został przygotowany pod redakcją naukową prof. Grzegorza Goździewicza, który jest również współautorem rozdziału piątego, zatytułowanego ,,Podmioty stosunku pracy”. Z kolei dr Marzena Szabłowska-Juckiewicz jest autorką rozdziału poświęconego przedwstępnej umowie o pracę.

 

Tom V. Zbiorowe prawo pracy

Dr hab. Jan Piątkowski jest autorem rozdziału pt. ,,Polityka społeczna a zbiorowe prawo pracy”.

 

Komentarze do Kodeksu pracy i do Zbiorowego prawa pracy

 

Redaktor: W. Muszalski

Autorzy: G. Goździewicz i inni.

Redaktor: L. Florek

Autorzy: G. Goździewicz i inni.

Redaktor: K.W. Baran

Autorzy: J. Piątkowski i inni.

Redaktor: K.W. Baran

Autorzy: J. Piątkowski i inni.

 

Granty, staże, projekty badawcze

W 2016 r. dr Annie Napiórkowskiej został przyznany grant indywidualny (numer grantu: 2667 – P), tytuł projektu: Ubezpieczenie rentowe – hiszpańskie regulacje prawne. Prace badawcze były prowadzone na Universidad Complutense de Madrid oraz Universidad Autónoma de Madrid. W ramach grantu ze środków Funduszu im. Ireny i Wacława Szyszkowskich oraz indywidualnego grantu badawczego w 2012 r. mgr Anna Napiórkowska prowadziła badania w Instytucie Maxa Plancka – Instytucie Prawa Socjalnego i Polityki Socjalnej w Monachium, a w 2011 r. w University of Cambridge (w ramach Funduszu Młodych Pracowników Nauki).

W 2013 r. dr Marzenie Szabłowskiej – Juckiewicz został przyznany grant indywidualny nr 1655-P (granty wydziałowe dla młodych pracowników). W ramach realizacji projektu pt. Zatrudnianie osób niepełnosprawnych (w aspekcie prawnoporównwczym) zostały przygotowane i opublikowane następujące artykuły:

1) M. Szabłowska-Juckiewicz, Der Sonderkündigungsschutz behinderter Arbeitnehmer im deutschen und polnischen Arbeitsrecht, ,,Comparative Law Review” 2015, nr 19, s. 119-148;

2) M. Szabłowska-Juckiewicz, Zatrudnianie osób niepełnosprawnych – ocena rozwiązań w prawie polskim z perspektywy międzynarodowych i unijnych standardów, ,,Studia Prawnoustrojowe” 2015, T. 28, s. 215-234.

W latach 2012-2014 dr Marzena Szabłowska-Juckiewicz uczestniczyła w realizacji projektu badań porównawczych nt. L’inserimento al lavoro delle persone disabili: indagine sul alcune esperienze nazionali in ambiento europeo, współfinasowanego przez Fundację ,,Giuseppe Pera”. Założenia tego projektu zostały przygotowane przez Ufficio per la disabilità dell’Università degli Studi di Bari ,,Aldo Moro”. Funkcję kierownika projektu pełniła Prof. Carla Spinelli z Università degli Studi di Bari ,,Aldo Moro”. Prace zespołu badawczego, w skład którego wchodzili naukowcy z ośmiu państw członkowskich Unii Europejskiej, zakończyły się we wrześniu 2014 r. Raporty krajowe (w tym raport krajowy pt. Employment of disabled persons in Poland – przygotowany przez dr Marzenę Szabłowską-Juckiewicz) oraz analiza porównawcza zostały opublikowane w: ,,Revista Derecho Social y Empresa”, Suplemento número 1, Abril 2015, El derecho al trabajo de la personas con discapacidad: Experiencias nacionales en la Unión Europea y en el contexto Internacional / The Right to Work of Persons with Disabilities: National Experiencies in the EU and International Context, ISSN: 2341-135X.

We wrześniu 2007 r. dr Beata Rutkowska przebywała na miesięcznym stażu naukowym w Berlinie w ramach Funduszu Młodych Pracowników Nauki, dokonując kwerendy bibliotecznej związanej z przygotowywaną w owym czasie rozprawą doktorską pt. ,,Ochrona przedstawicieli pracowników w polskim prawie pracy“.