Kontakt ul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Działalność ekspercka

Prof. Grzegorz Goździewicz w latach 1990-2002 był członkiem rządowej Komisji Reformy Prawa Pracy, która pod przewodnictwem Prof. Tadeusza Zielińskiego przygotowała aksjologiczne założenia i wytyczne kierunkowe na jakich powinien zostać ukształtowany system prawa pracy w nowych warunkach ustrojowych w Polsce z uwzględnieniem zasad społecznej gospodarki rynkowej. Z kolei w latach 2002-2006 Prof. G. Goździewicz był członkiem Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy, która działała początkowo również pod kierownictwem Prof. T. Zielińskiego, a po jego śmierci (2003 r.) pod kierunkiem Prof. Michała Seweryńskiego. Efektem prac Komisji było przygotowanie dwóch projektów ustaw: Kodeksu Pracy oraz Zbiorowego Kodeksu Pracy.

Dr hab. Jan Piątkowski był ekspertem w ramach wsparcia dla polskiej delegacji w Komitecie Regionów Unii Europejskiej (2014 – 2015) oraz ekspertem dla jednostek samorządu terytorialnego w zakresie poprawy jakości prawa miejscowego i decyzji administracyjnych. W tym zakresie uczestniczył w Projekcie systemowym „Dobre prawo – sprawne rządzenie”, Działanie 5.2 program Operacyjny Kapitał Ludzki, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu Instytucji Pośredniczącej II stopnia w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki nr POKL.05.02.02-00-001/11, oraz umowy partnerskiej na rzecz realizacji Projektu „Dobre prawo – sprawne rządzenie” zawartej w dniu 20 września 2011 r. pomiędzy Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji, Uniwersytetem Warszawskim, Uniwersytetem Łódzkim, Uniwersytetem Warmińsko – Mazurskim i Uniwersytetem Mikołaja Kopernika.