Kontakt ul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Konferencje Naukowe

Konferencja polsko-niemiecka

 Katedra Prawa Pracy była współorganizatorem polsko-niemieckiej konferencji naukowej pt. Aktualne problemy zbiorowego prawa pracy w Polsce i w Niemczech, która odbyła się w Toruniu w dniach 31 maja – 1 czerwca 2012 r. Celem konferencji była analiza instytucji zbiorowego prawa pracy w aspekcie prawnoporównawczym, ze zwróceniem szczególnej uwagi na kierunki działań prawodawcy oraz uwarunkowania społeczno-gospodarcze istotne dla funkcjonowania tych instytucji. W gronie referentów konferencji znaleźli się prof. Grzegorz Goździewicz oraz dr Jan Piątkowski. Prof. Grzegorz Goździewicz przedstawił referat pt. Model układu zbiorowego pracy w Polsce. Z kolei wystąpienie dr Jana Piątkowskiego było zatytułowane: Związek zawodowy jako podmiot zbiorowego prawa pracy. Referaty zaprezentowane podczas konferencji zostały opublikowane w dwóch wersjach językowych (polskiej i niemieckiej) w pracy zbiorowej pt. Aktualne problemy zbiorowego prawa pracy w Polsce i w Niemczech, pod redakcją naukową prof. Grzegorza Goździewicza (jednego z kierowników naukowych konferencji).

Konferencje regionalne

Głównym celem konferencji regionalnych z zakresu prawa pracy jest stworzenie dla doktorantów oraz młodych pracowników naukowych dogodnych warunków do prezentowania wyników badań. Referaty przedstawiane przez młodych naukowców są przedmiotem ożywionych dyskusji z udziałem wybitnych profesorów oraz opiekunów naukowych.

            Katedra Prawa Pracy zorganizowała dwie konferencje regionalne:

  • 2009 r. – Konferencja Naukowa  pt. „Ochrona trwałości stosunku pracy w społecznej gospodarce rynkowej. 20 – lecie przemian ustrojowych w Polsce” (Toruń, 20 – 22 września 2009 r.)
  • 2001 r. – Konferencja Naukowa pt. ,,Reprezentacja praw i interesów pracowniczych (Lubostroń, 7-9 czerwca 2001 r.)

Wyżej wymienione konferencje zwieńczone zostały monografiami, pod redakcją naukową prof. Grzegorza Goździewicza.

Konferencje Ogólnopolskie  i inne konferencje naukowe

2017 r. – Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Ochronna funkcja prawa pracy a wyzwania współczesnego rynku pracy”, współorganizowana przez Katedrę Prawa Pracy i Polityki Społecznej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Katedrę Prawa Pracy Wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu (Pobierowo, 1 grudnia 2017 r.). Na Konferencji tej dr Anna Napiórkowska i dr Beata Rutkowska zaprezentowały referat pt. „Umowa o pracę na czas określony a ochronna funkcja prawa pracy”.

2015 r. – Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Umowy cywilnoprawne w ubezpieczeniach społecznych” (Toruń, 20 lutego 2015 r.), zorganizowana we współpracy z Katedrą Prawa Budżetowego i Finansów Samorządu Terytorialnego oraz Katedrą Prawa Ubezpieczeniowego Wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu.

2014 r. – Ogólnopolska  Konferencja Naukowa pt. Ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy (Toruń, 20-21 listopada 2014 r.). Pracownicy Katedry Prawa Pracy wsparli merytorycznie konferencję naukową, zorganizowaną przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych i Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z okazji 80-lecia ZUS. Prof. Grzegorz Goździewicz, mgr Anna Napiórkowska oraz dr Marzena Szabłowska-Juckiewicz zaprezentowali podczas Konferencji referaty, które następnie zostały opublikowane w monografii pokonferencyjnej.

2007 r. – Konferencja Naukowa pt. ,,Prawna ochrona danych osobowych na tle europejskich standardów. X-lecie polskiej ustawy o ochronie danych osobowych”, pod honorowym patronatem Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz Rzecznika Praw Obywatelskich.

2000 r. – Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. ,,Zbiorowe prawo pracy w społecznej gospodarce rynkowej” (Toruń, 26-27 września 2000 r.) zorganizowana  w dziesięciolecie przemian ustrojowych w Polsce. Powstała publikacja pokonferencyjna – pierwsza o takiej tematyce i charakterze – zawiera opracowania dotyczące podstawowych instytucji zbiorowego prawa pracy.