Kontakt ul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Studenckie Koło Prawa Pracy

Koło Naukowe Prawa Pracy rozpoczęło swą działalność w roku 1971 w ramach Koła Naukowego Prawników UMK. W sierpniu 1972 r. Koło zorganizowało obóz naukowy w Słupsku, którego problematyka dotyczyła zatrudniania i ochrony pracy pracowników młodocianych. Wyniki tych badań opublikowano w dwumiesięczniku ,,Problemy Studenckiego Ruchu Naukowego” Nr 13, Warszawa 1974, s. 35-42.

W czerwcu 2005 r. koło naukowe zostało reaktywowane jako Studenckie Koło Prawa Pracy. Jego członkowie zdecydowali o przyznaniu tytułu honorowego opiekuna Koła prof. dr hab. Grzegorzowi Goździewiczowi. Funkcję opiekuna Koła pełni dr Marzena Szabłowska-Juckiewicz. W okresie przebywania dr Marzeny Szabłowskiej-Juckiewicz na urlopach związanych z rodzicielstwem (do 30 czerwca 2018 r.) funkcję opiekuna Koła sprawował prof. dr hab. Grzegorz Goździewicz.

Celem działalności Koła jest pogłębianie wiedzy z zakresu prawa pracy, rozwijanie indywidualnych zainteresowań członków oraz promocja Wydziału Prawa i Administracji UMK.

Członkowie Koła biorą udział w konferencjach naukowych, również w sposób czynny, wygłaszając referaty. W 2007 r. Koło współorganizowało konferencję naukową poświęconą problematyce ochrony danych osobowych. Referaty zaprezentowane podczas konferencji zostały opublikowane w ramach pracy zbiorowej pt. Prawna ochrona danych osobowych w Polsce na tle europejskich standardów, pod redakcją Grzegorza Goździewicza i Marzeny Szabłowskiej, TNOiK, Toruń 2008, ss. 318.

Z kolei w 2013 r. Koło zorganizowało konferencję naukową pt. Prawo pracy wobec osób niepełnosprawnych [www.konferencjaskpp.cba.pl ]. W 2014 r. ukazała praca zbiorowa pt. Zatrudnianie osób niepełnosprawnych. Regulacje prawne, pod redakcją Anety Giedrewicz-Niewińskiej oraz Marzeny Szabłowskiej-Juckiewicz, Difin, Warszawa 2014, ss. 313.

W 2015 r. Koło zorganizowało seminarium naukowe pt. Zatrudnianie osób odbywających karę pozbawienia wolności z udziałem wicedyrektora Zespołu Krajowego Mechanizmu Prewencji w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich.

Koło było organizatorem dwóch edycji Konkursu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych (2006 r., 2008 r.).

Członkowie Koła we współpracy z członkami Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa Grupy Lokalnej ELSA Toruń przygotowali symulacje rozpraw sądowych w ramach Toruńskiego Festiwalu Nauki i Sztuki (2008 r., 2010 r.). Ponadto w 2005 r. zorganizowano symulację rozprawy sądowej dla uczniów Gimnazjum i Liceum Akademickiego w Toruniu.

W 2009 r. członkowie Koła uczestniczyli w szkoleniu dotyczącym pozyskiwania funduszy europejskich, tzn. w programie operacyjnym Kapitał Ludzki POKL w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UE. Szkolenie zostało zorganizowane przez Międzynarodowe Centrum Zarządzania Informacją ICIMSS za pośrednictwem Urzędu Miasta Toruń oraz Biura Karier UMK. Z kolei w roku akademickim 2012/2013 członkowie Koła w ramach współpracy z Biurem Karier UMK przygotowali 62 opracowania prezentujące wybrane zagadnienia z zakresu prawa pracy. Opracowania te po uzyskaniu pozytywnej recenzji zostały umieszczone na portalu Biura Karier UMK w dziale Czytelnia w sekcji Prawo Pracy, www.biurokarier.umk.pl/prawo-pracy.

W 2014 r. Koło zorganizowało szkolenie z zakresu prowadzenia dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracownika. Celem szkolenia było rozwijanie umiejętności stosowania przepisów prawa pracy oraz formułowanie pism z zakresu prawa pracy

Koło było organizatorem akcji charytatywnych na rzecz Domu Dziecka ,,Młody Las”: Akcji Charytatywnej ,,Obudźmy Serca z Zimowego Snu” (2008 r.) oraz Akcji Charytatywnej ,,Podaruj Im Gwiazdkę” (2008 r., 2009 r., 2010 r.).

Dnia 8 maja 2009 r. przedstawiciele Studenckiego Koła Prawa Pracy uczestniczyli w XXXVIII Międzynarodowym Seminarium Kół Naukowych, zorganizowanym przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. Referaty zaprezentowane przez członków Studenckiego Koła Prawa Pracy podczas seminarium spotkały się z uznaniem jury. Komisja oceniająca wystąpienia studentów w Panelu Nauk Prawnych przyznała I miejsce Adamowi Szymańskiemu, a także wyróżnienia – Ewie Budkowskiej, Małgorzacie Rackiej oraz Katarzynie Kierzkowskiej. Ponadto w Panelu Prawa Karnego przyznano I miejsce Jakubowi Strzeleckiemu.

W ramach działalności Koła odbywają się spotkania merytoryczne z udziałem przedstawicieli nauki i praktyki. W roku akademickim 2017/2018 w gronie zaproszonych gości znaleźli się: mgr Paulina Chełmowska, dr Beata Rutkowska oraz prof. Grzegorz Goździewicz. Mgr Paulina Chełmowska wygłosiła wykład pt. Problematyka umów o zachowaniu poufności z punktu widzenia praktycznego. Z kolei dr Beata Rutkowska przedstawiła problematykę uprawnień związków zawodowych i ich działalność w praktyce. Prof. Grzegorz Goździewicz zaprezentował natomiast wykład pt. Pracownicze i niepracownicze formy zatrudnienia.

 W sprawie członkostwa i w innych kwestiach związanych z działalnością Koła informacji udziela opiekun naukowy.