Kontakt ul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Historia Katedry

Pierwszym kierownikiem ówczesnego Zakładu Prawa Pracy na Wydziale Prawa i Administracji UMK w Toruniu był prof. dr hab. Czesław Jackowiak, zatrudniony na UMK w latach 1966-1976. Od 1970 r. był prodziekanem, a w latach 1971-1976 dziekanem Wydziału Prawa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Profesor Cz. Jackowiak poniósł ogromne zasługi zarówno jako dziekan WPiA UMK – pozyskał wielu znakomitych profesorów (m.in. prof. Jana Łopuskiego, Eugeniusza Ochendowskiego oraz Leopolda Steckiego), którzy podjęli zatrudnienie i przenieśli się na stałe do Torunia, a także skonsolidował Wydział w sensie kadrowym i naukowym. Jako kierownik Zakładu Prawa Pracy przyczynił się do dynamicznego rozwoju naukowego młodej kadry naukowej (w latach 1971-1975 wypromował 4 doktorów oraz uczestniczył w całym przewodzie habilitacyjnym dra Krzysztofa Kolasińskiego).

W latach 1976-2003 kierownikiem Zakładu, a następnie Katedry Prawa Pracy był prof. dr hab. Krzysztof Kolasiński. Wypromował 3 doktorów i ogromną rzeszę magistrów na kierunkach prawa i administracji. Po transformacji ustrojowej prof. K. Kolasiński pracę naukowo-dydaktyczną łączył z pracą w najwyższych instancjach sądowych (w latach 1991-1994 był sędzią Sądu Najwyższego, a od 1994 do 2002 r. sędzią Trybunału Konstytucyjnego). Zmarł przedwcześnie w 2003 r.

Od 2003 r. do 31 października 2017 r. Katedrą kierował prof. dr hab. Grzegorz Goździewicz, zatrudniony na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu nieprzerwanie od 1971 r. Profesor G. Goździewicz piastował wiele zaszczytnych funkcji, m.in. członka Senatu UMK, dziekana Wydziału 1996-1999 (w tym okresie nastąpił dynamiczny rozwój Wydziału oraz jego rozbudowa), Rzecznika Dyscyplinarnego ds. Pracowników Naukowych UMK (2002-2008). Pod kierunkiem naukowym prof. G. Goździewicza przeprowadzone zostały 4 przewody doktorskie pracowników Katedry.

Od 1 listopada 2017 r. Katedrą Prawa Pracy kieruje dr hab. Jan Piątkowski, prof. UMK. Obecnie w Katedrze zatrudnieni są także:  dr Jagoda Jaskulska, dr Anna Napiórkowska, dr Beata Rutkowska oraz dr hab. Marzena Szabłowska – Juckiewicz. W minionych latach pracownikami Katedry Prawa Pracy byli: ś.p. prof. dr hab. Andrzej Kijowski (w latach 1970-1971 asystent, a później profesor UAM i sędzia Sądu Najwyższego); prof. dr hab. Urszula Jackowiak (1973-1975 jako asystent i adiunkt – późniejszy kierownik Katedry Prawa Pracy UG) oraz dr Kazimierz Jaśkowski i dr Zbigniew Myszka (późniejsi sędziowie Sądu Najwyższego) oraz prof. UKSW dr hab. Monika Gładoch (kierownik Katedry Prawa Pracy WPiA UKSW w Warszawie), a także mgr Mirosława Zalewska i mgr Robert Nadskakulski.

W ramach Katedry Prawa Pracy zaobserwować można dynamiczny rozwój kadrowy, czego wyrazem są 3 tytuły profesorskie, 2 habilitacje oraz 10 doktoratów. Do osiągnięć naukowych Katedry należą w szczególności: liczne monografie i inne publikacje naukowe, udział pracowników w grantach naukowych oraz zorganizowanie szeregu konferencji naukowych o charakterze krajowym, dotyczących aktualnych problemów prawa pracy, zwłaszcza w kontekście przemian ustrojowych w Polsce oraz procesów akcesyjnych do Unii Europejskiej.