Kontakt ul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Pracownicy

dr hab. Jan Piątkowski, prof. UMK
profesor uniwersytetu
Katedra Prawa Pracy

pokój: 122, Coll. Iuridicum Novum, W. Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48-56-611-4082
e-mail: janter@umk.pl
ORCID: 0000-0001-5249-9024

Absolwent I LO im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu. Studia wyższe na Wydziale Prawa i Administracji UMK w Toruniu ukończył w 1974 r. Stopień naukowy doktora nauk prawnych nadany uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu w dniu 19 lutego 1980 r. W 1977 r. ukończył aplikację sędziowską w Sądzie Wojewódzkim w Bydgoszczy. Stopień naukowy doktora habilitowanego uzyskał na mocy Uchwały Rady Wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu z dnia 13 października 2015 r.

Od 1 września 1974 r. do chwili obecnej zatrudniony w Katedrze Prawa Pracy na Wydziale Prawa i Administracji UMK w Toruniu, aktualnie (od 1 listopada 2017 r.) pełni funkcję kierownika Katedry Prawa Pracy.

Członek Polskiej Sekcji Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego. W latach 2014-2015 był członkiem Senatu UMK. Były wieloletni Przewodniczący Komisji Pojednawczej na UMK i były zastępca Przewodniczącego Komisji Dyscyplinarnej do spraw studentów na UMK. Członek wielu Komisji Wydziałowych (w tym Wydziałowej Komisji Programowej i Wydziałowej Komisji Oceniającej) i Członek Zespołu ds. Polityki Osobowej, realizującego projekt „HR Excellence in Research” w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, zgodnie z zarządzeniem Nr 128 Rektora UMK z dnia 18 sierpnia 2016 r. Członek Rady Redakcyjnej Toruńskich Studiów Prawniczych – „Studia Iuridica Toruniensia”. Uczestnik prac nad nowelizacjami Kodeksu pracy i wykładowca na szkoleniach z zakresu prawa pracy, w tym dla sędziów i radców prawnych. Do niedawna ekspert w ramach wsparcia dla polskiej delegacji w Komitecie Regionów Unii Europejskiej.

Główne zainteresowania badawcze – problematyka zbiorowego prawa pracy (działalność zakładowych organizacji związkowych i organizacji pracodawców, a także współtworzenie autonomicznych źródeł prawa pracy) i indywidualnego prawa pracy (problematyka stosunku pracy).

Autor kilkunastu książek i innych publikacji wydawniczych, współautor komentarzy do Kodeksu pracy i komentarza do zbiorowego prawa pracy oraz Systemu Prawa Pracy. Autor wielu referatów na konferencjach naukowych. Od wielu lat popularyzuje wiedzę prawniczą z zakresu prawa pracy. W tej dziedzinie jest również ekspertem i doradcą. Wielokrotnie wyróżniany i nagradzany przez J.M. Rektora UMK za działalność naukowo - badawczą. W 2014 r. odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania.

 Terminy konsultacji:
Uprzejmie informuję, że w semestrze zimowym 2023/2024 pełnię dyżur w środę, w godz. 11-12, p. 122, na Wydziale Prawa i Administracji UMK.Zobacz profil w Bazie Wiedzy