Kontaktul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Studenckie Zeszyty Naukowe WPiA UMK

Redakcja funkcjonującego na Wydziale Prawa i Administracji czasopisma „Studenckie Zeszyty Naukowe WPiA UMK w Toruniu” zachęca studentów i doktorantów do nadsyłania tekstów za pomocą platformy https://apcz.umk.pl/SZNPiA 

Rada Redakcyjna:

mgr Hubert Żurkiewicz – redaktor naczelny,

mgr Jakub Zemła – zastępca redaktora naczelnego, redaktor tematyczny ds. prawa administracyjnego,

mgr Renata Badowiec, redaktor tematyczny ds. prawa karnego,

mgr Marcin Dorochowicz, redaktor tematyczny ds. prawa konstytucyjnego,

Michał Ochociński, redaktor tematyczny ds. prawa cywilnego,

mgr Bartosz Mielczarek, redaktor tematyczny ds. postępowania cywilnego.

 Cel i zakres tematyczny czasopisma

Czasopismo “Studenckie Zeszyty Naukowe WPiA UMK w Toruniu” jest recenzowanym czasopismem naukowym wydawanym w formie rocznika. Publikowane są w nim artykuły, glosy, recenzje i sprawozdania w językach: polskim i angielskim dotyczące prawa polskiego, międzynarodowego oraz porównawczego.

Czasopismo “Studenckie Zeszyty Naukowe WPiA UMK w Toruniu” stawia sobie za cel rozwijanie zainteresowań naukowych, zwłaszcza studentów i doktorantów.

Proces recenzji

Proces recenzowania opracowań zgłoszonych do publikacji w czasopiśmie ,,Studenckie Zeszyty Naukowe WPiA UMK w Toruniu” przebiega w następujący sposób:

1) Redaktor tematyczny sprawdza tekst pod kątem zgodności z tematyką czasopisma, wytycznymi redakcyjnymi oraz wartości merytorycznej i sporządza opinię, na podstawie której Redaktor Naczelny rozstrzyga o skierowaniu tekstu do recenzji albo zwrotu autorowi. Pozytywna opinia zawiera także propozycje recenzentów.

2) Każdy artykuł, glosę albo recenzję jest recenzowany przez dwóch niezależnych recenzentów z uczelni innej niż będąca miejscem pracy lub nauki autora, posiadających co najmniej stopień naukowy doktora albo będących pracownikiem zagranicznej uczelni lub instytucji naukowej posiadających znaczące osiągnięcia w zakresie zagadnień naukowych, których dotyczy artykuł.

3) Autor opracowania oraz recenzenci nie znają swojej tożsamości (zasada podwójnej anonimowości).

4) Recenzje mają formę są przygotowywane z wykorzystaniem elektronicznego formularza recenzji.

5) Na podstawie uzyskanych recenzji Redaktor Naczelny podejmuje decyzję o przyjęciu opracowania do publikacji, o odesłaniu opracowania do autora w celu naniesienia poprawek albo o odrzuceniu opracowania. Redaktor tematyczny w porozumieniu z Redaktorem Naczelnym może powołać trzeciego recenzenta.

6) Po otrzymaniu uwag recenzenta autor jest zobowiązany ustosunkować się do nich w terminie 7 dni. Niedotrzymanie tego terminu zostanie uznane za rezygnację z publikacji opracowania w czasopiśmie ,,Studenckie Zeszyty Naukowe WPiA UMK”.

Zgłaszane opracowania powinny być oryginalne, dotychczas niepublikowane zarówno w wersji drukowanej, jak i elektronicznej. Z uwagi na potrzebę przeciwdziałania nieuczciwym praktykom w zakresie prowadzenia badań naukowych, a w szczególności zjawiskom takim jak ghostwriting czy guest autorship autorzy są zobowiązani do składania stosownych oświadczeń. Brak złożenia oświadczenia uniemożliwia publikację opracowania w czasopiśmie ,,Studenckie Zeszyty Naukowe WPiA UMK w Toruniu”.

Wraz ze zgłoszeniem tekstu za pomocą systemu APCz autorzy zobowiązani są wysłać pocztą tradycyjną dwa podpisane egzemplarze umowy licencyjnej, która zostanie im zwrócona w razie odrzucenia tekstu. Dostępną poniżej umowę należy przesłać na adres:

Studenckie Zeszyty Naukowe WPiA UMK w Toruniu

ul. Bojarskiego 3

87-100 Toruń

W ciągu maksymalnie dwóch miesięcy od przesłania artykułu, glosy albo recenzji na adres Zespołu Redakcyjnego autor otrzymuje decyzję w sprawie publikacji opracowania.

Nabór tekstów ma charakter stały.

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania opracowań, zmiany tytułów, śródtytułów oraz wprowadzania poprawek stylistycznych.

Za proces recenzyjny i redakcyjny nie są pobierane opłaty, a autorom opracowań opublikowanych w czasopiśmie ,,Studenckie Zeszyty Naukowe WPiA UMK w Toruniu” nie są wypłacane honoraria.

 

Wymogi edytorskie (18 KB)

Umowa-z-autorem-dziela-zbiorowego (248 KB)