Kontakt ul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Przeniesienia z innych uczelni

ETAPY PROCEDURY:

1)  założenie konta w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (dalej IRK), uzupełnienie danych osobowych wymaganych do rekrutacji, w tym danych dotyczących ukończenia szkoły średniej oraz załączenie zdjęcia w odpowiednim formacie, rejestracja na wybrany kierunek studiów – kandydat

2) załączenie wymaganych do przyjęcia dokumentów w formacie pdf w systemie IRK – kandydat

3) akceptacja kompletności dokumentów w systemie IRK – dziekanat

4) przesłanie pocztą tradycyjną lub dostarczenie oryginałów dokumentów do dziekanatu – kandydat

5) decyzja Prodziekana ds. Studenckich o przyjęciu i wyznaczeniu przedmiotów do uzupełnienia lub nieprzyjęciu kandydata (w przypadku studentów niestacjonarnych decyzja będzie zawierała informację o wysokości opłaty należnej za ilość godzin zajęć wymaganych do uzupełnienia w ramach różnic programowych)

ZASADY PRZENIESIENIA

wynikające z Regulaminu studiów UMK wprowadzonego Uchwałą nr 39 Senatu UMK w Toruniu z dnia 30 kwietnia 2019 r. (tekst jednolity Biuletyn Prawny UMK z 2019, poz. 277  ze zmianami)

§ 48

  1. Student innej uczelni, w tym zagranicznej, może ubiegać się o przyjęcie na Uniwersytet w drodze przeniesienia, jeżeli wypełnił wszystkie wymogi wynikające z przepisów obowiązujących w uczelni, z której zamierza się przenieść.
  2. W przypadku przyjęcia studenta na Uniwersytet w drodze przeniesienia, dziekan określa w decyzji:

§ 50

  1. Nie można przenieść studenta z innej uczelni, jak również zmienić studentowi Uniwersytetu kierunku studiów, jeżeli:
  1. Jeżeli okresem zaliczeniowym na obu kierunkach studiów jest semestr, to w szczególnie uzasadnionych przypadkach można przenieść studenta z innej uczelni, jak również zmienić studentowi kierunek studiów, po zaliczeniu pierwszego semestru.

§ 52

W uzasadnionych przypadkach, a w szczególności ze względów organizacyjnych, odpowiednio rektor albo dziekan może odmówić przyjęcia lub zmiany, o których mowa w § 48, § 49 i § 51.

§ 84

  1. Do dokonywania wpisu na listę studentów, o którym mowa w 48 ust. 1 oraz § 62, a także do wydawania decyzji administracyjnych w pierwszej instancji, o których mowa w § 39 ust. 3, § 48 ust. 3, § 56 ust. 4, § 59 ust. 1 i 2, § 60, § 71, § 74 ust. 3 pkt 2 oraz § 78 ust. 2 rektor może upoważnić właściwego prodziekana do spraw studenckich.
  2. Od decyzji, o których mowa w ust. 1, służy odwołanie do rektora.

Na wszystkich kierunkach na Wydziale Prawa i Administracji obowiązuje rozliczenie roczne, w związku z tym przeniesienia są możliwe jedynie od początku nowego roku akademickiego.

DOKUMENTY WYMAGANE DO PRZYJĘCIA I TERMIN SKŁADANIA:

Rejestracja w systemie IRK oraz składanie dokumentów w terminie od 5 lipca 2023 r. do 15 września 2023 r.

Wyniki rekrutacji będą ogłoszone w systemie IRK w dniu 16 września 2023 r., a następnie pocztą tradycyjną będą wysłane decyzje.

Wymagane dokumenty do załączenia w formacie pdf w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów:
– zgoda dziekana z poprzedniej uczelni na przeniesienie;
– karta przebiegu studiów, ze wszystkimi ocenami z wszystkich dotychczasowych lat studiów;
– zaświadczenie z dziekanatu dotychczasowej uczelni z informacją o tym, który rok studiów jest zaliczony oraz z wyliczoną średnią ocen uzyskaną ze wszystkich  dotychczasowych zaliczeń i egzaminów łącznie z ocenami niedostatecznymi.

Po akceptacji dokumentów w systemie IRK należy wysłać pocztą tradycyjną lub dostarczyć oryginalne dokumenty do dziekanatu z dołączonym podpisanym formularzem podania o przyjęcie wydrukowanym z systemu IRK w terminie do 15 września 2022 r.

CZYNNOŚCI PO OTRZYMANIU INFORMACJI O PRZYJĘCIU:

REZYGNACJA Z PRZENIESIENIA

Rezygnacja z przeniesienia po otrzymaniu pozytywnej decyzji o przyjęciu wymaga złożenia pisemnego oświadczenia i przesłania pocztą tradycyjną lub dostarczenia oryginału dokumentu do dziekanatu.

KONTAKT

Joanna Hajduk
Wydział Prawa i Administracji UMK, pokój nr 19
e-mail: hajduk@umk.pl
tel. (56) 611 40 25