Kontaktul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Forum Pracodawców

Forum Pracodawców to inicjatywa Władz Dziekańskich, ukierunkowana na podnoszenie jakości kształcenia oraz łączenie sfery nauki i nauczania z praktyką.

Na zaproszenie Dziekana Wydziału Prawa i Administracji  udział w pracach zadeklarowali:
– Pani Barbara Antkiewicz, Dyrektor Delegatury Najwyższej Izby Kontroli w Bydgoszczy;
– Pan Artur Krause, Prokurator Okręgowy w Toruniu;
– Pan Tadeusz Dobek, Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy;
– Pan Jerzy Paweł Naworski, Prezes Sądu Okręgowego w Toruniu;
– Pan Andrzej Kurzych, Prezes Sądu Rejonowego w Toruniu;
– Pan Witold Indan-Pykno, Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Toruniu;
– Pan Jakub Witkowski, Członek Komisji Wizerunkowej Okręgowej Rady Adwokackiej w Toruniu;
– Pan Ryszard Wilmanowicz, Dziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych w Toruniu;
– Pani Danuta Wróbel, Kancelaria notarialna Danuta Wróbel;
– Pan Maciej Lewandowski, Komendant Miejski Policji w Toruniu;
– Pan Mirosław Bartulewicz, Komendant Straży Miejskiej w Toruniu;
– Pan Artur Janas, Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu;
– Pan Marek Żmuda, Prezes Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu;
– Pan Bronisław Pierzynowski, Dyrektor Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w Toruniu;
– Pan Jacek Krężelewski, Adwokat – Kancelaria Adwokacka Jacek Krężelewski
– Pan Krzysztof Koman, Dyrektor Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu;
– Pani Ewa Banaszak, Kierownik Biura Karier Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Zaproszenie przyjęli również Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki, delegując do pracy Sekretarza Województwa Kujawsko-Pomorskiego Pana Marka Smoczyka oraz Prezydent Miasta Torunia Pan Michał Zaleski, delegując Pana Adama Horbulewicza, Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Toruniu.

W skład Forum – z urzędu – także weszli członkowie Kolegium Dziekańskiego. W pracach Forum uczestniczą także przedstawiciele studentów, delegowani przez Samorząd Studencki WPiA.


W dniu 15 września 2014 r. w godz. 11.00-12.45 w Sali Posiedzeń Rady Wydziału Prawa i Administracji odbyło się pierwsze, inauguracyjne posiedzenie Forum Pracodawców. Odnotowania wymaga fakt, że już podczas tego posiedzenia wśród Członków Forum wywiązała się interesująca dyskusja, a w odpowiedzi na wybrane problemy padały propozycje konkretnych rozwiązań. Uczestnicy wspólnie przyjęli, że spotkania Forum będą odbywać się cyklicznie, a integracja i nowe inicjatywy są jak najbardziej pożądane. Na zakończenie posiedzenia Dziekan T. Justyński podziękował za liczne przybycie oraz wręczył Uczestnikom Forum wydziałowe kubki z Ćmielowa.


W dniu 24 listopada 2014 r. odbyło się II posiedzenie Forum Pracodawców. Tym samym rozpoczęto cykl merytorycznych “monograficznych” spotkań, pierwsze z nich poświęcone było praktykom studenckim. Do grona członków Forum dołączyła p. Wiesława Murawska z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, na co dzień odpowiedzialna za praktykantów, a także p. Maciej Lewandowski, Zastępca Komenta Miejskiego Policji w Toruniu oraz Marcin Radomski z OIRP w Toruniu. Nie mogło zabraknąć drużyny studentów, na czele z Piotrem Durtanem, przewodniczącym Samorządu Studenckiego UMK; udział wzięli także: Jakub Waszak, pełnomocnik ds. studentów niepełnosprawnych, Jakub Rzeszowski, przewodniczący Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego i Wojciech Sosnowski, członek Samorządu Studenckiego. Uczestnicy zgodnie przyznali, że studenci coraz większą uwagę koncentrują na praktykach. Z tego względu ważne jest, ażeby miały one realny wymiar. Zamiarem Władz Dziekańskich jest stworzenie takiego modelu praktyk, który z jednej strony przyniesie obopólną korzyść, a dodatkowo studentom pozwoli poznać specyfikę wybranego zawodu, jak i zyskać nowe umiejętność, ważne na rynku pracy. Uzgodniono powołanie grup roboczych, których zadaniem będzie wypracowanie programu praktyk.


III posiedzenie Forum Pracodawców odbyło się w dniu 30 marca 2015 r. (godz. 11; Sala Posiedzeń Rady Wydziału Prawa i Administracji). Podczas obrad zaprezentowano projektowany kierunek pn. prawo ochrony środowiska, studia stacjonarne i niestacjonarne 2-letnie. Uczestnicy bardzo pozytywnie odnieśli się do tego przedsięwziącia, a głosy w dyskusji pozwoliły nakreślić dalszy kierunek prac.


IV posiedzenie Forum Pracodawców odbyło się w dniu 24 czerwca 2015 r. (godz. 12; Sala Posiedzeń Rady Wydziału Prawa i Administracji). Podczas obrad zaprezentowany został projekt pt. Kompetentna Temida, który został przygotowany w związku z konkursem ogłoszonym przez NCBiR. Celem konkursu jest włączenie w treści programów studiów dodatkowych zajęć kształcących komptencje potrzebne na rynku pracy. Zaprezentowany projekt został poddany dyskusji. Na pytanie o możliwość włączenia staży studenckich do tego projektu wskazano, że nie można takich wydatków umieścić w projekci; niebawem zostanie ogłoszony konkurs na programy płatnych staży i Wydział również złoży stosowną aplikację.
Najbliższe, V posiedzenie Forum Pracodawców zaplanowane zostało na I kwartał 2016 r.


VI spotkanie Forum Pracodawców odbyło się w dniu 13 grudnia 2016 roku o godz. 12.00 w sali nr 107 na Wydziale Prawa i Administracji UMK w Toruniu. W pierwszej części spotkania Dziekan Wydziału Prawa i Administracji – prof. Z. Witkowski zarysował główne wyzwania jakie czekają Wydział w związku ze zmianą, od 1 stycznia 2017 roku, sposobu finansowania jednostek naukowych. Jednym z pierwszych wyzwań jest konieczność zweryfikowania dotychczasowej oferty dydaktycznej oraz limitów przyjęć na poszczególne kierunki studiów. Uczestnicy spotkania pozytywnie odnieśli się do zapowiedzi ograniczenia dotychczasowego limitu naboru na I rok prawa, zwracając uwagę na bardzo dużą konkurencję w zakresie usług prawniczych jaka występuje na terenie miasta Torunia, której jednak nie zawsze towarzyszy odpowiednia jakość świadczonych usług. Przedstawiciele Okręgowej Rady Adwokackiej i Okręgowej Izby Radców Prawnych wyrazili przekonanie, że decyzja o ograniczeniu naboru na I rok przyczyni się do podniesienia poziomu kształcenia i w konsekwencji przełoży się na lepsze wyniki egzaminów na poszczególnych aplikacjach. Następnie Prodziekan ds. studenckich dr hab. P. Rączka przedstawił zaproszonym gościom koncepcje zmian programu jednolitych studiów prawniczych. Pierwsza z nich zakłada jedynie korektę dotychczasowego programu studiów mającą na celu dostosowanie programu do rzeczywistych potrzeb współczesnego rynku usług prawniczych. Druga natomiast opiera się na idei wprowadzenia na ostatnich latach studiów sprofilowanych bloków nauczania, które pozwoliłyby na przygotowanie studentów pod kątem wykonywania ściśle wyspecjalizowanych profesji prawniczych. Po zakończeniu prac komisji programowej założenia obu projektów przedstawione zostaną w ramach konsultacji członkom Forum Pracodawców. Szczególną gotowość do wsparcia Wydziału w tym zakresie zasygnalizowali przedstawiciele Okręgowej Rady Adwokackiej i Okręgowej Izby Radców Prawnych, którzy w ramach swoich samorządów zawodowych także bardzo poważnie myślą nad zmianą dotychczasowego programu kształcenia. W odniesieniu do pozostałych kierunków studiów prowadzonych na Wydziale Prawa i Administracji UMK członkowie Forum Pracodawców podkreśli potrzebę utrzymania dotychczasowych limitów przyjęć na studiach stacjonarnych na kierunkach administracja i doradztwo podatkowe, z uwagi na wyraźne zapotrzebowanie rynku pracy na wysoko wykwalifikowanych absolwentów tych kierunków. Jedynie w przypadku kierunku prawo ochrony środowiska należy poważnie zastanowić się nad uruchomieniem kolejnego naboru z uwagi na stosunkowo słabe wyniki dotychczasowych rekrutacji. W kontekście zapowiadanych zmian w programach studiów uczestnicy spotkania zgodnie podkreślili także konieczność podjęcia starań o dalsze umiędzynarodowienie i upraktycznienie studiów na WPiA. Kolejne spotkanie w ramach Forum Pracodawców zaplanowane zostało na koniec marca 2017.


VII Forum Pracodawców odbyło się w dniu 21 marca 2017 r. o godz. 12.00 w Sali posiedzeń Rady Wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu. W pierwszej części spotkania Prodziekan ds. studenckich dr hab. Piotr Rączka przedstawił zaproszonym gościom szczegółowe wyniki egzaminów na poszczególne aplikacje korporacyjne. Z danych opublikowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości wynika, że absolwenci Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu bardzo dobrze poradzili sobie na przeprowadzonych w 2016 r. egzaminach na aplikacje korporacyjne (adwokacką, radcowską, notarialną, komorniczą). Spośród 367 ubiegłorocznych absolwentów Wydziału starania o przyjęcie na aplikacje korporacyjne podjęło 177 osób, co stanowi nieco ponad 48% ubiegłorocznych absolwentów na kierunku prawo. Z wynikiem pozytywnym egzamin zaliczyło 102 absolwentów, tj. aż 57,6 % osób zdających. Dzięki uzyskanym wynikom, znacząco przewyższającym średnią krajową, Wydział Prawa i Administracji UMK w Toruniu usytuował się na wysokim – 7 miejscu w rankingu uwzględniającym wyniki uzyskane na tych egzaminach przez ubiegłorocznych absolwentów aż 38 uczelni prowadzących studia prawnicze w Polsce. Do czwartego miejsca w rankingu, które zajęły ex aequo Wydziały Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz UMCS nasz Wydział tracił zaledwie 0,8 %. Dziekan Rączką wspominał także o systematycznym wzroście pozycji Wydziału w ministerialnym rankingu. W toku analizy wyników wywiązała się także dyskusja o potrzebie włączenia w ramach programu studiów prawniczych przedmiotów dedykowanych dla osób przygotowujących do egzaminów na aplikacje, podczas których mogliby usystematyzować i pogłębić dotychczas zdobytą wiedzę. Problem ten dotyczy zwłaszcza studentów niestacjonarnych, którzy podczas tegorocznych egzaminów osiągnęli słabsze wyniki niż studenci studiów stacjonarnych. W dalszej części spotkania zaprezentowane zostały ramowe założenia pierwszego, spośród dwóch przygotowywanych przez Komisję Programową WPiA, projektu zmian w programie studiów prawniczych. Władze Dziekańskie zwróciły się do członków Forum z prośbą o krytyczną analizę zaproponowanych rozwiązań i przygotowanie na kolejne posiedzenie szczegółowych uwag i sugestii do przedłożonego projektu. Zaproszeni goście z aprobatą odnieśli się także do przedstawionej przez Dziekana WPiA informacji o podjęciu przez Radę Wydziału uchwały o ograniczeniu limitu naboru studentów na stacjonarne studia prawnicze oraz propozycji dokonania korekty dotychczasowych wymagań dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia prawnicze. Na zakończenie spotkania prof. dr hab. Z. Witkowski omówił stan przygotowań Wydziału do wizytacji Polskiej Komisji Akredytacyjnej oraz oceny parametrycznej jednostki. Kolejne spotkanie Forum zaplanowane zostało na połowę maja br.