ul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Studencki Ruch Naukowy

Od początku lat 90-tych wraz z rosnącą liczbą studentów rozwijały się także najrozmaitsze formy życia samorządowego, naukowego, kulturalnego i sportowego studentów Wydziału. W okresie tym swoją działalność rozpoczęły m.in. Studenckie Koło Naukowe Kryminalistyki, Studenckie Koło Naukowe Prawa Nowych Technologii, Studenckie Koło Naukowe Praw Człowieka “Homo Homini” czy Studenckie Koło Naukowe Prawa Porównawczego. Obecnie poza kołami naukowymi, których przedmiotem działalności jest problematyka dogmatyki prawa, studenci zrzeszają się również w kołach specjalizujących się w kształtowaniu kompetencji miękkich (tzw. soft skills) Na dzień dzisiejszy studenci i doktoranci rozwijają swoje naukowe i pozanaukowe zainteresowania, zrzeszając się w 32 kołach naukowych:

 1. Studenckie Koło Naukowe Kryminalistyki
 2. Studenckie Koło Naukowe Prawa Nowych Technologii
 3. Studenckie Koło Prawa Pracy
 4. Koło Naukowe Prawa Administracyjnego
 5. Koło Naukowe Historii Państwa i Prawa
 6. Koło Prawa Własności Intelektualnej “Niematerialni”
 7. Koło Naukowe Prawa Karnego
 8. Studenckie Koło Naukowe Prawa Medycznego “Lex Medica”
 9. Studenckie Koło Naukowe Prawa Konstytucyjnego
 10. Studenckie Koło Naukowe Prawa Wyborczego “Elektor”
 11. Koło Naukowe Prawa Sportowego Lex Sportiva
 12. Koło Naukowe Postępowania Cywilnego
 13. Koło Naukowe Prawa Handlowego
 14. Studenckie Koło Naukowe Doktryn Polityczno-Prawnych
 15. Studenckie Koło Naukowe Prawa Cywilnego i Rodzinnego
 16. Koło Naukowe Publicznego Prawa Gospodarczego
 17. Koło Naukowe Prawa Międzynarodowego Publicznego UMK
 18. Studenckie Koło Naukowe Prawa Podatkowego
 19. Koło Naukowe Marketingu Prawniczego
 20. Studenckie Koło Naukowe Prawa Energetycznego ON/OFF
 21. Studenckie Koło Naukowe Prawa o Grach Hazardowych i Kryptowalutach

Szczegółowe informacje o poszczególnych kołach naukowych, ich władzach oraz opiekunach dostępne są na stronie głównej UMK

Koła zajmują się organizacją konferencji (zarówno o charakterze krajowym jak i międzynarodowym), paneli dyskusyjnych, odczytów, a także wspieraniem działalności naukowej studentów Studenci zrzeszeni w kołach, przy wsparciu pracowników naukowych, prowadzą także działalność wydawniczą. Na Wydziale funkcjonuje także studencki periodyk: “Studenckie Zeszyty Naukowe WPiA”.

Na Wydziale działa również Uniwersytecka Poradnia Prawna i Klinika 42. Celem działalności Poradni jest świadczenie pomocy prawnej osobom, których sytuacja finansowa nie pozwala na pokrycie kosztów uzyskania odpłatnej pomocy prawnej. Z kolei do zadań statutowych Kliniki 42 należy udzielanie pomocy prawnej, w szczególności w sprawach dotyczących: warunkowego przedterminowego zwolnienia, przerwy w odbywaniu kary pozbawienia wolności, przepustek, niewłaściwej opieki medycznej w jednostkach penitencjarnych, niewłaściwego traktowania przez funkcjonariuszy Służby Więziennej, czy rozłożenia kary grzywny na raty.

Na Wydziale prężnie działa także Wydziałowa Rada Samorządu Studenckiego, która jest powołana do reprezentowania interesów ogółu studentów naszego Wydziału, w szczególności do reprezentacji przed władzami Wydziału, władzami UMK, a także poza Uniwersytetem. Pozostałe, równie istotne, zadania to indywidualna obrona praw studentów i wspieranie w zapewnieniu studentom jak najlepszych warunków do życia i nauki. Członkowie WRSS poprzez uczestnictwo w komisjach współdecydują o sprawach socjalnych oraz naukowych dotyczących studentów. Działalność samorządowa oparta jest na współpracy z kołami naukowymi oraz innymi organizacjami studenckimi działającymi na wydziale, jak również na innych uczelniach, a także z Parlamentem Studentów RP. Samorząd działa w granicach określonych w ustawie o szkolnictwie wyższym, przepisach wykonawczych do tej ustawy, Statucie UMK oraz Regulaminie Samorządu Studenckiego UMK.

Ważną rolę w aktywizacji środowiska studentów odgrywa także Grupa Lokalna ELSA Toruń, która została założona na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w 1997 roku. Jest ona jedną z piętnastu Grup Lokalnych działających w Polsce. Podczas wieloletniej działalności ELSA Toruń udało się zrealizować wiele interesujących projektów a wśród nich: konferencje ogólnopolskie, Dni Edukacji Prawniczej, prawnicze akademie filmowe, wymiany studenckie, praktyki dla studentów, wyjazdy do zakładów karnych i zakładów medycyny sądowej, Dni Adaptacyjne, Ogólnopolski Obóz Adaptacyjny Studentów Prawa “Adapciak” (dwukrotnie: 2007r. i 2011 r.) oraz Study Visit. Grupa Lokalna ELSA Toruń dwukrotnie była też organizatorem ważnych wydarzeń dla samego Stowarzyszenia, takich jak Walne Zebranie Delegatów ELSA Poland w 2002 r. oraz w 2011 r.

CZASOPISMA STUDENCKIE