ul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Pomoc materialna

Sekcja pomocy materialnej:

mgr Kamila Pancewicz

tel. 56 611 41 08

p.25

Godziny pracy:

poniedziałek -nieczynne

wtorek 9-14

środa 9-14

czwartek-9-13

piątek-9-13

sobota-dyżur 8-13 (w okresie maj-wrzesień brak sobotnich dyżurów)

Szanowni studenci, 

Od dnia 14.11.2018r. wnioski o pomoc materialną należy składać w pokoju 25 (dotyczy także wezwań o braki formalne).                                                                                             

Stypendium socjalne

Stypendium dla osób niepełnosprawnych

Stypendium Rektora UMK dla najlepszych studentów

Zapomoga finansowa

Zapomoga – to świadczenie z funduszu pomocy materialnej, przyznawane studentom, którzy znaleźli się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej spowodowanej zdarzeniem losowym. Oznacza to, że wszystkie trzy przesłanki muszą zostać spełnione jednocześnie:

przyczyna musi być losowa (nie dało się jej przewidzieć, np. powódź);

przejściowa (sytuacja zmieni się w najbliższym czasie);

musi powodować pogorszenie się sytuacji materialnej.

Jest świadczeniem jednorazowym i może być przyznana studentowi nie częściej niż dwa razy w roku akademickim w różnych lub w tym samym semestrze. Szczegółowe kryteria przyznawania i wypłaty zapomóg znajdziesz w regulaminie pomocy materialnej UMK.

Wnioski do pobrania

Oświadczenie o posiadaniu/nieposiadaniu dochodu nieopodatkowanego (256 KB)

Oświadczenie o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców (273 KB)

Oświadczenie o niepobieraniu stypendium na innym kierunku studiów (254 KB)

Upoważnienie do odbioru decyzji WKS (106 KB)

Oświadczenie o zrzeczeniu prawa do odwołania (271 KB)

Zgłoszenie (zmiana) numeru konta

Dodatkowe informacje

Skład osobowy Wydziałowej Komisji Stypendialnej Studentów

Akty prawne

Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym

Zarządzenie Nr 146 Rektora UMK a dnia 12 września2017r. (324 KB)

Zarządzenie Nr 192 Rektora UMK z dnia 6 października 2014 r.

Zarządzenie nr 71 Rektora UMK z dnia 2 czerwca 2015 r.