ul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Wysokość stypendium Rektora UMK dla najlepszych studentów w roku akademickim 2022/2023

1. Stypendium rektora dla najlepszych studentów wynosić będzie:

2. Stypendium rektora dla najlepszych studentów w zależności od wyników sportowych wynosić będzie w zależności od stopnia:

10-15pkt-

2-8pkt-

3. Stypendium rektora dla najlepszych studentów, o których mowa w art.91 ust.2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce -I rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego- wynosić będzie: