ul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Wysokość stypendium Rektora UMK dla najlepszych studentów w roku akademickim 2019/2020

1. Stypendium rektora dla najlepszych studentów wynosić będzie: 900zł

2. Stypendium rektora dla najlepszych studentów w zależności od wyników sportowych wynosić będzie w zależności od stopnia:

Liczba punktów

     Wysokość stypendium    

10-15 pkt

600

6-9 pkt

400

2-5 pkt

350

3. Stypendium rektora dla najlepszych studentów, o których mowa w art.91 ust.2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce -I rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego- wynosić będzie 900zł.