ul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Wysokość stypendium Rektora UMK dla najlepszych studentów w roku akademickim 2020/2021

1. Stypendium rektora dla najlepszych studentów wynosić będzie: 1100zł

2. Stypendium rektora dla najlepszych studentów w zależności od wyników sportowych wynosić będzie w zależności od stopnia:

I stopień-powyżej 8 pkt- 700zł
II stopień-od 2 do 8pkt – 450zł

3. Stypendium rektora dla najlepszych studentów, o których mowa w art.91 ust.2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce -I rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego- wynosić będzie: 1000zł