ul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Mobilność Studentów

PROGRAM ERASMUS +


ZASADY REKRUTACJI

W rekrutacji mogą wziąć udział wszyscy, którzy:

 • są studentami na jednolitych studiach magisterskich, na studiach I lub II stopnia (stacjonarnych lub niestacjonarnych, w tym wieczorowych) bądź są uczestnikami studiów III stopnia (tj. doktoranckich: stacjonarnych lub niestacjonarnych), a umowa z uczelnią partnerską wskazuje na możliwość podjęcia zagranicznych studiów III stopnia;
 • nie wykorzystali jeszcze przysługującego im tzw. kapitału mobilności – do 12 miesięcy na każdym (tj. I, II lub III) stopniu studiów, a do 24 miesięcy na studiach jednolitych magisterskich. W tej sprawie studenci biorący udział w rekrutacji składają stosowne oświadczenie w formularzu zgłoszeniowym;
 • w momencie podpisania umowy indywidualnej na wyjazd będą przyjęci co najmniej na II  rok studiów I stopnia lub studiów jednolitych magisterskich. Absolwenci studiów I stopnia, którzy zamierzają kontynuować naukę na UMK na studiach II stopnia, mogą przystąpić do rekrutacji dopiero jako pełnoprawni studenci uczelni, a wyjechać najwcześniej w semestrze letnim na I roku studiów II stopnia. Studenci studiów III stopnia muszą mieć w momencie wyjazdu co najmniej ukończony I rok swych studiów;
 • w I i w II turze rekrutacji nie mogą wziąć udziału studenci ostatniego roku studiów jednolitych magisterskich bądź ostatniego roku studiów na danym stopniu;
 • dobrze znają język obcy, w jakim prowadzone są zajęcia na uczelni zagranicznej, która wskazywana jest przez studenta w jego wniosku o przyznanie wyjazdu;
 • mieli dobre wyniki w nauce na studiach (w dotychczasowym ich przebiegu);
 • w poprzednich latach nie zrezygnowali z wyjazdu bez powiadomienia Wydziałowego Koordynatora Programu Erasmus+ – Pełnomocnika Dziekana WPiA UMK ds. Mobilności lub Działu Współpracy Międzynarodowej UMK;
 • nie zostali zawieszeni w prawach studenta oraz ci, przeciwko którym nie toczy się postępowanie dyscyplinarne, jak również ci, którzy nie zostali ukarani karą dyscyplinarną przez właściwe organy uczelni.

LISTA UCZELNI PARTNERSKICH

Lista uczelni partnerskich

Student powinien we własnym zakresie zapoznać się z ofertą programową wybranego ośrodka partnerskiego, z listy ośrodków dysponujących wolnymi miejscami w danym roku akademickim (Uwaga: można wskazać maksymalnie trzy uczelnie, do których student chciałby wyjechać, przy czym pierwsza ze wskazanych uczelni będzie traktowana jako wybór priorytetowy, a druga i trzecia – jako alternatywa w sytuacji braku przyznania miejsca w ośrodku wskazanym w pierwszej kolejności.
UWAGA! Wydziałowa rekrutacja obejmuje tylko te uczelnie partnerskie, z którymi Wydział Prawa i Administracji ma zawarte umowy międzyinstytucjonalne.

DOKUMENTY REKRUTACYJNE

Student powinien złożyć następujące dokumenty:

Obligatoryjnie:

 • Formularz zgłoszeniowy online (do krajów programu: UE, EOG, państw kandydujących do UE), który do wypełnieniu należy wydrukować i podpisać;
 • list motywacyjny adresowany do Wydziałowej Komisji Kwalifikacyjnej (w j. polskim!), w którym należy podać wybrany ośrodek (wybrane ośrodki) wraz z krótkim uzasadnieniem merytorycznym dokonanego wyboru;
 • zaświadczenie o średniej ocen z całego dotychczasowego przebiegu studiów magisterskich bądź danego stopnia (zaświadczenia takie wystawiają dziekanaty);
 • poświadczenie znajomości danego języka obcego (certyfikaty lub inne dokumenty wskazujące na wieloletnią naukę i stały kontakt z językiem obcym);
 • jeżeli w poprzednich latach dany student brał udział w rekrutacji na wyjazdy na studia, a następnie zrezygnował z wyjazdu oświadczenie o tym, że nie uczynił tego bez uprzedniego powiadomienia Wydziałowego Koordynatora Programu Erasmus+ – Pełnomocnika Dziekana WPiA UMK ds. Mobilności lub Działu Współpracy Miedzynarodowej UMK;
 • oświadczenie, że nie jest zawieszony w prawach studenta, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne oraz że nie został ukarany jakąkolwiek karą dyscyplinarną przez właściwe organy uczelni;
 • w przypadku studentów będących uczestnikami seminariów dyplomowych – zgodę właściwego opiekuna naukowego danego seminarium (promotora).

Fakultatywnie:

 • rekomendację opiekuna naukowego (dotyczy to studentów z Indywidualnym Planem Studiów) lub opiekuna koła naukowego, o ile student jest członkiem jakiegokolwiek koła naukowego;
 • wszelkie inne dokumenty świadczące o dotychczasowych osiągnięciach naukowo-społecznych kandydata (publikacje, wygłoszone referaty, aktywność w ramach kół naukowych lub w inicjatywach podejmowanych przez koła naukowe, przynależność do organizacji, w tym działalność w Erasmus Student Network, współpraca z Działem Współpracy Międzynarodowej UMK w charakterze mentora studentów przyjeżdżających, odbyte praktyki zawodowe, działalność społeczna).

Zasady ogólnouczelnianej rekrutacji do programu Erasmus +

SPOSÓB SKŁADANIA DOKUMENTACJI:

Drogą mailową na adres: international.law@umk.pl

OSOBY KONTAKTOWE

Prodziekan ds. Współpracy z Zagranicą
Dr hab. Maciej Serowaniec, prof. UMK
Wydział Prawa i Administracji, p. 222
e-mail: mserowaniec@umk.pl
tel. (056) 611 41 07

Dr Aleksandra Kleśta-Nawrocka
Wydział Prawa i Administracji UMK, p. 130
e-mail: international.law@umk.pl
tel. (056) 611 40 67

Szczegółowe informacje dotyczące wyjazdów na stypendia zagraniczne w ramach Programu Erasmus+ znajdują się na stronie:
ERASMUS + UMK

 

 

 

PROGRAM MOST


Program MOST jest adresowany do studentów oraz uczestników studiów doktoranckich, którzy chcieliby odbywać semestralne lub roczne studia w innej polskiej uczelni. Student lub uczestnik studiów doktoranckich ma prawo ubiegania się o przyjęcie na wybrany przez siebie uniwersytet, w ramach oferty przedstawianej corocznie przez uczelnie biorące udział w programie.

Strona internetowa programu MOST
Regulamin programu MOST
Lista uczelni dostępnych w ramach programu MOST
Dokumenty do pobrania
Rejestracja internetowa na program MOST
MOST na UMK

Terminy rejestracji:

 • na semestr zimowy oraz na cały rok akademicki – od 15 kwietnia do 15 maja
 • na semestr letni – od 1 do 30 listopada

Ważne informacje dla studentów:

 • Studia w ramach Programu MOST może podjąć student nie wcześniej niż po ukończeniu drugiego semestru jednolitych studiów magisterskich, drugiego semestru studiów I stopnia lub pierwszego semestru na studiach II stopnia.
 • Student w trakcie każdego stopnia studiów, a więc w okresie studiów: I stopnia, II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, może być uczestnikiem Programu MOST maksymalnie przez okres jednego roku akademickiego.
 • Po otrzymaniu pozytywnej decyzji o kwalifikacji Student sporządza porozumienie o programie zajęć, które powinno zawierać wykaz przedmiotów realizowanych przez studenta w danym roku akademickim z zaznaczeniem, jakie przedmioty będą realizowane w uczelni macierzystej, a jakie w uczelni przyjmującej na program MOST. Porozumienie należy przynieść do dziekanatu przed wyjazdem, aby uzyskać akceptację i podpis Prodziekana ds. Studenckich WPiA UMK, następnie należy uzyskać akceptację Prodziekana uczelni przyjmującej na program MOST.
 • Podpisane porozumienie o programie zajęć należy złożyć w dziekanacie WPiA UMK w terminie: do 31 października – w przypadku wyjazdów na semestr zimowy lub cały rok akademicki; d0 15 marca – w przypadku wyjazdów na semestr letni.
 • Wykaz przedmiotów zawarty w porozumieniu o programie zajęć musi być oparty o plan studiów obowiązujący studenta na danym roku studiów na Wydziale Prawa i Administracji UMK w Toruniu.
 • W przypadku zmiany porozumienia o programie zajęć student sporządza każdorazowo aneks do porozumienia, który musi być podpisany przez Prodziekanów uczelni macierzystej oraz uczelni przyjmującej.
 • Rozliczenie wyjazdu na koniec roku akademickiego polega na dostarczeniu do dziekanatu do 20 września danego roku akademickiego podpisanego przez Prodziekana uczelni przyjmującej wykazu ocen uzyskanych w ramach wyjazdu na program MOST.

OSOBA KONTAKTOWA

mgr Joanna Hajduk
Wydział Prawa i Administracji UMK w Toruniu, p. 19
e-mail: hajduk@umk.pl
tel. (0 56) 611 40 25