Kontakt ul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Uniwersytecka Poradnia Prawna

Uniwersytecka Poradnia Prawna

Program Konferencji (125 KB)


Szanowni Państwo,

informujemy iż Uniwersytecka Poradnia Prawna UMK wznawia swoją działalność w roku akademickim 2023/2024.

Pytania prosimy przesyłać za pośrednictwem:

– e-maila: poradniaprawna@umk.pl

– formularza na stronie internetowej: https://poradnie.umk.pl/pages/formularz/

 

Poradnia Prawna nie funkcjonuje w okresie wakacji letnich tj. lipiec-wrzesień każdego roku akademickiego, a także w okresie Świąt Bożonarodzeniowych tj. 21 grudnia 2023 r.– 7 stycznia 2024 r., Wielkanocy tj. 29 marca – 2 kwietnia 2024 r oraz 1 maja 2024 r.

Ponadto od 9 listopada 2023 roku wznowiona zostanie także możliwość zgłoszenia się do Poradni stacjonarnie. Osobiste przyjmowanie zgłoszeń odbywać się będzie w sali nr 124 na Wydziale Prawa i Administracji w każdy czwartek, w godzinach 16:00 -17:30, z wyłączeniem świąt oraz dni, w których uczelnia jest zamknięta (informacja powyżej).

Uniwersytecka Poradnia Prawna UMK to zespół studentów, którzy udzielają bezpłatnych porad prawnych osobom, które ze względu na swoją sytuację materialną nie mogą skorzystać z odpłatnej porady zawodowego adwokata czy radcy prawnego. Zakres tematyczny udzielanych porad określić można jako niejednolity, mający swoje podłoże w przyjętych dyscyplinach prawa. Przykładowa porada może dotyczyć więc zarówno zagadnienia odpowiedzialności karnej za popełniony czyn zabroniony, środków ochrony prawnej na gruncie prawa cywilnego czy karnego, władzy rodzicielskiej i sposobu sprawowania opieki nad dzieckiem, wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony, odwołanie od decyzji administracyjnej czy środków odwoławczych przysługujących jednostce od decyzji/orzeczenia kształtujących jej sytuację prawną.

Pracę studentów Poradni nadzorują koordynatorzy, tymczasem nad merytoryczną poprawnością porad czuwają Opiekunowie Sekcji, będący pracownikami naukowymi Wydziału Prawa i Administracji UMK. Poradnia Prawna stwarza studentom okazję do zdobycia praktycznych umiejętności w udzielaniu porad klientom i rozwiązywania problemów prawnych, a osobom w trudnej sytuacji materialnej daje możliwość skorzystania z bezpłatnej pomocy.

UWAGA: Poradnia Prawna nie udziela pomocy prawnej w sprawach podatkowych. Nie udzielamy też pomocy prawnej w postaci pisania pism procesowych. Nasza pomoc prawna polega na przygotowywaniu opinii prawnych na zadane pytania prawne.

Prosimy również o zapoznanie się z zasadami świadczenia pomocy prawnej przez Uniwersytecką Poradnię Prawną UMK zamieszczonymi poniżej.

 

Uniwersytecka Poradnia Prawna

Wydział Prawa i Administracji

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

ul. Władysława Bojarskiego 3

87-100 Toruń

e-mail: poradniaprawna@umk.pl

 


 

Zasady świadczenia pomocy prawnej przez Uniwersytecką Poradnię Prawną

§1
Poradnia prowadzi wyłącznie sprawy osób, których sytuacja finansowa nie pozwala na pokrycie kosztów uzyskania płatnej pomocy prawnej.

§2
Opinia prawna udzielana w ramach działalności Poradni jest sporządzona przez studenta, na wyłączne ryzyko osoby ubiegającej się o nią. Jeśliby wskutek wydania opinii lub jej braku powstała szkoda, to z wyjątkiem jej umyślnego wyrządzenia jakakolwiek odpowiedzialność odszkodowawcza Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, jego pracowników
i studentów jest wyłączona.

§3
Porady udzielane w ramach działalności Uniwersyteckiej Porady Prawnej są sporządzane wyłącznie na piśmie.

§4
Poradnia nie prowadzi spraw, w których działa podmiot profesjonalny reprezentujący Klienta.

§5
Poradnia zastrzega sobie prawo do rezygnacji z wydania opinii w każdej chwili.

§6
Poradnia zastrzega sobie prawo gromadzenia i wykorzystywania danych osobowych Klienta w zakresie prowadzonej przez siebie działalności.

§7
Studentowi oraz pracownikowi Poradni nie przysługuje prawo do odmowy złożenia zeznań dotyczących prowadzonej przez Poradnię sprawy. Nie przysługuje im również prawo do odmowy udzielenia odpowiedzi na pytanie sądu, prokuratora lub innego uprawnionego organu.

§8
Klient może poinformować o sposobie udzielonej pomocy prawnej Zarząd Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych, ul. Szpitalna 5/5, 00-031 Warszawa.