Kontakt ul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Władze Wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu


Dziekan Wydziału
Prof. dr hab. Zbigniew Witkowski

Pokój nr 12
e-mail: zbywit@umk.pl

UWAGA! W dniu 12 lutego br. dyżur Dziekana jest odwołany.

Dni i godziny przyjęć (po uprzednim umówieniu):

Dyżury w semestrze letnim roku akademickiego 2023/2024:

poniedziałki w godz. 10.15 – 11.00

Podczas dyżuru Dziekan nie rozpatruje spraw studenckich.

W sprawach studenckich wymagających wydania decyzji na podstawie przepisów Regulaminu studiów wnioski proszę kierować na adres:
dziekanat.wpia@umk.pl


Prodziekan ds. Studenckich
Dr hab. Piotr Rączka, prof. UMK

pokój nr 20
W sprawach studenckich wymagających wydania decyzji na podstawie przepisów Regulaminu studiów wnioski proszę kierować na adres:
dziekanat.wpia@umk.pl

Uprzejmie informujemy,  że dyżury dla studentów stacjonarnych i niestacjonarnych odbywają się we wskazanych dniach i godzinach zarówno w formie stacjonarnej, jak i w formie zdalnej na platformie Microsoft Teams: raczka@o365.umk.pl

Uwaga! W dniach 21 lutego oraz 6 marca br. dyżur jest odwołany.

Dni i godziny dyżurów w semestrze letnim 2023/2024:
Środa od godz. 10.00

Dyżury dla studentów niestacjonarnych:
16 marca br. od godz. 10.45
20 kwietnia br. od godz. 10.30
18 maja br. od godz. 10.30
15 czerwca br. od godz. 9.45

Dyżury przeznaczone są zarówno dla studentów stacjonarnych, jak i niestacjonarnych.

Zakres obowiązków:

 1. Organizowanie, koordynowanie i kontrolowanie procesu dydaktycznego na Wydziale.
 2. Organizowanie roku akademickiego na Wydziale.
 3. Nadzór nad sprawami socjalno-bytowymi studentów Wydziału.
 4. Nadzór nad praktykami i stażami studentów Wydziału.
 5. Rozstrzyganie w sprawach indywidualnych studentów Wydziału, a w szczególności wydawanie rozstrzygnięć indywidualnych w zakresie określonym Regulaminem studiów.
 6. Współdziałanie z komisjami rekrutacyjnymi w zakresie naboru kandydatów na studia prowadzone na Wydziale.
 7. Wspomaganie działań związanych z oceną zajęć dydaktycznych i oceną jakości kształcenia.
 8. Współpraca z organizacjami studenckimi, w tym samorządem studenckim, a także nadzór nad studenckim ruchem naukowym (studenckimi kołami naukowymi) i wydziałowymi komisjami studenckimi.
 9. Merytoryczny nadzór nad działalnością dziekanatów w sprawach dotyczących studentów, doktorantów i uczestników studiów podyplomowych.

Prodziekan ds. Współpracy z Zagranicą
Dr hab. Maciej Serowaniec, prof. UMK

Pokój nr 9
e-mail: international.law@umk.pl

Dni i godziny przyjęć w semestrze zimowym 2023/2024 (po uprzednim umówieniu):
poniedziałek: godz. 9:00-10:00

Dyżur odbywa się zarówno w formie stacjonarnej, jak i w formie zdalnej na platformie Microsoft Teams: mserowaniec@o365.umk.pl

Zakres obowiązków:

 1. Koordynacja działań w zakresie pozyskiwania grantów na rzecz umiędzynarodowienia pracy naukowo-dydaktycznej Wydziału.
 2. Podpisywanie umów bilateralnych w zakresie mobilności studentów i nauczycieli akademickich.
 3. Pozyskiwanie nowych partnerów zagranicznych dla celów naukowych i dydaktycznych.
 4. Monitorowanie realizacji zawartych umów międzynarodowych.
 5. Informowanie studentów i pracowników Wydziału o aktualnych możliwościach korzystania z wyjazdów zagranicznych (staże, praktyki, szkoły letnie).
 6. Bieżący kontakt z gośćmi krajowymi i zagranicznymi Wydziału.
 7. Koordynacja angielskojęzycznej oferty dydaktycznej dla studentów polskich i zagranicznych.
 8. Opracowywanie materiałów promujących Wydział w kontaktach zagranicznych.
 9. Koordynowanie bieżących spraw dotyczących prawidłowego funkcjonowania Wydziału.
 10. Koordynacja programu YUFE.

Prodziekan Wydziału ds. Ekonomicznych i Rozwoju
Dr hab. Jacek Wantoch-Rekowski, prof. UMK

Pokój nr 9
e-mail: rekowski@umk.pl

Dni i godziny przyjęć w semestrze zimowym 2023/2024  (po uprzednim umówieniu):
piątek: godz. 11:00 – 12:00

Zakres obowiązków:

 1. Regularna kontrola wydatków Wydziału.
 2. Rekomendacje dotyczące niezbędnych inwestycji i bieżących zakupów dla Wydziału.
 3. Koordynacja ewaluacji dyscypliny nauki prawne.
 4. Przygotowywanie preliminarza finansowego Wydziału w kolejnym roku akademickim.
 5. Bieżąca kontrola stanu finansowego Wydziału.
 6. Monitorowanie zasadności wydatków jednostek organizacyjnych Wydziału.
 7. Kontrola obciążeń dydaktycznych pracowników Katedr z punktu widzenia racjonalizacji ekonomicznej.
 8. Konsultacje w zakresie dodatków i nagród dziekańskich dla wszystkich pracowników Wydziału.
 9. Czuwanie nad płynnością finansową Wydziału.