Kontakt ul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Władze Wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu


Dziekan Wydziału
Prof. dr hab. Zbigniew Witkowski

Pokój nr 12
e-mail: zbywit@umk.pl

Dni i godziny przyjęć (po uprzednim umówieniu):

Dyżury w semestrze zimowym roku akademickiego 2023/2024:

poniedziałki w godz. 10.00 – 11.00

Podczas dyżuru Dziekan nie rozpatruje spraw studenckich.

W sprawach studenckich wymagających wydania decyzji na podstawie przepisów Regulaminu studiów wnioski proszę kierować na adres:
dziekanat.wpia@umk.pl


Prodziekan ds. Studenckich
Dr hab. Piotr Rączka, prof. UMK

pokój nr 38
W sprawach studenckich wymagających wydania decyzji na podstawie przepisów Regulaminu studiów wnioski proszę kierować na adres:
dziekanat.wpia@umk.pl

Uprzejmie informujemy,  że dyżury dla studentów stacjonarnych i niestacjonarnych odbywają się we wskazanych dniach i godzinach zarówno w formie stacjonarnej, jak i w formie zdalnej na platformie Microsoft Teams: raczka@o365.umk.pl

Uwaga! W dniu 4 października br. dyżur Prodziekana odbędzie się wyjątkowo o godz. 13.45

Dni i godziny dyżurów w semestrze zimowym 2023/2024:
Środa od godz. 10.00

Dyżury dla studentów niestacjonarnych:
21 października br. od godz. 10.30
4 listopada br. od godz. 13.10
16 grudnia br. od godz. 10.30

Dyżury przeznaczone są zarówno dla studentów stacjonarnych, jak i niestacjonarnych.

Zakres obowiązków:

 1. Organizowanie, koordynowanie i kontrolowanie procesu dydaktycznego na Wydziale.
 2. Organizowanie roku akademickiego na Wydziale.
 3. Nadzór nad sprawami socjalno-bytowymi studentów Wydziału.
 4. Nadzór nad praktykami i stażami studentów Wydziału.
 5. Rozstrzyganie w sprawach indywidualnych studentów Wydziału, a w szczególności wydawanie rozstrzygnięć indywidualnych w zakresie określonym Regulaminem studiów.
 6. Współdziałanie z komisjami rekrutacyjnymi w zakresie naboru kandydatów na studia prowadzone na Wydziale.
 7. Wspomaganie działań związanych z oceną zajęć dydaktycznych i oceną jakości kształcenia.
 8. Współpraca z organizacjami studenckimi, w tym samorządem studenckim, a także nadzór nad studenckim ruchem naukowym (studenckimi kołami naukowymi) i wydziałowymi komisjami studenckimi.
 9. Merytoryczny nadzór nad działalnością dziekanatów w sprawach dotyczących studentów, doktorantów i uczestników studiów podyplomowych.

Prodziekan ds. Współpracy z Zagranicą
Dr hab. Maciej Serowaniec, prof. UMK

Pokój nr 9
e-mail: international.law@umk.pl

Dni i godziny przyjęć w semestrze zimowym 2023/2024 (po uprzednim umówieniu):
poniedziałek: godz. 9:00-10:00

Dyżur odbywa się zarówno w formie stacjonarnej, jak i w formie zdalnej na platformie Microsoft Teams: mserowaniec@o365.umk.pl

Zakres obowiązków:

 1. Koordynacja działań w zakresie pozyskiwania grantów na rzecz umiędzynarodowienia pracy naukowo-dydaktycznej Wydziału.
 2. Podpisywanie umów bilateralnych w zakresie mobilności studentów i nauczycieli akademickich.
 3. Pozyskiwanie nowych partnerów zagranicznych dla celów naukowych i dydaktycznych.
 4. Monitorowanie realizacji zawartych umów międzynarodowych.
 5. Informowanie studentów i pracowników Wydziału o aktualnych możliwościach korzystania z wyjazdów zagranicznych (staże, praktyki, szkoły letnie).
 6. Bieżący kontakt z gośćmi krajowymi i zagranicznymi Wydziału.
 7. Koordynacja angielskojęzycznej oferty dydaktycznej dla studentów polskich i zagranicznych.
 8. Opracowywanie materiałów promujących Wydział w kontaktach zagranicznych.
 9. Koordynowanie bieżących spraw dotyczących prawidłowego funkcjonowania Wydziału.
 10. Koordynacja programu YUFE.

Prodziekan Wydziału ds. Ekonomicznych i Rozwoju
Dr hab. Jacek Wantoch-Rekowski, prof. UMK

Pokój nr 9
e-mail: rekowski@umk.pl

Dni i godziny przyjęć w semestrze zimowym 2023/2024  (po uprzednim umówieniu):
piątek: godz. 11:00 – 12:00

Zakres obowiązków:

 1. Regularna kontrola wydatków Wydziału.
 2. Rekomendacje dotyczące niezbędnych inwestycji i bieżących zakupów dla Wydziału.
 3. Koordynacja ewaluacji dyscypliny nauki prawne.
 4. Przygotowywanie preliminarza finansowego Wydziału w kolejnym roku akademickim.
 5. Bieżąca kontrola stanu finansowego Wydziału.
 6. Monitorowanie zasadności wydatków jednostek organizacyjnych Wydziału.
 7. Kontrola obciążeń dydaktycznych pracowników Katedr z punktu widzenia racjonalizacji ekonomicznej.
 8. Konsultacje w zakresie dodatków i nagród dziekańskich dla wszystkich pracowników Wydziału.
 9. Czuwanie nad płynnością finansową Wydziału.