Kontaktul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Projekty badawcze realizowane na WPiA

Pozycja i dorobek Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu są znaczące. Inicjowane, kończone i kontynuowane badania mają zazwyczaj duże znaczenie teoretyczne oraz wielką doniosłość dla praktyki prawniczej oraz dla wymiaru sprawiedliwości. Nazwiska autorów prac i ich ugruntowana pozycja w macierzystych dyscyplinach są gwarancją rzetelności i kompetencji przeprowadzonych badań i uzyskanych wyników. Bardzo poważne znaczenie mają tutaj zwłaszcza przygotowane przez naukowców toruńskich komentarze do kodeksów i innych ustaw oraz bardzo poważne, a czasami wręcz pionierskie opracowania systemu prawa czy opracowania monograficzne. Zainteresowania badawcze obejmują prawie wszystkie dyscypliny nauk prawnych. Prace badawcze prowadzone są indywidualnie, w katedrach oraz w małych zespołach badawczych. Podstawowymi formami organizacyjnymi działalności naukowej są: pracownicze seminaria naukowe prowadzone w katedrach, wykłady fakultatywne, wykłady prowadzone przez zapraszanych naukowców z kraju i z zagranicy, seminaria i konferencje naukowe, w tym z udziałem wybijających się studentów i uczestników studium doktoranckiego.

2016

W jedenastej edycji konkursu OPUS nagrodzono trzy projekty przygotowane przez pracowników Wydziału Prawa i Administracji:

Akty interpretacyjne w prawie podatkowym ? między pomocniczością, elastycznością a dezintegracją systemu prawa podatkowego to obszar zamierzonych badań dr. hab. Wojciecha Morawskiego, prof. UMK. W ocenie Pana Profesora, w związku z rosnącą liczbą aktów interpretacyjnych prawa podatkowego konieczne jest nie tylko postawienie sobie licznych pytań (np. czy nie doszło do nadmiernej rozbudowy systemu różnorodnych interpretacji prawa podatkowego), ale również trzeba poszukać na nie odpowiedzi; zastanowić się, jakie rozwiązania należy przyjąć, aby system interpretacji nie zastąpił systemu aktów prawnych? Jak sprawić, aby obok (a po części: zamiast) skomplikowanego, obszernego systemu prawnego nie powstał jeszcze bardziej obszerny i skomplikowany system różnorodnych interpretacji prawa podatkowego?

Dr Ewa Prejs opracowywać będzie problem: Zasada zdolności do świadczenia podatkowego. Celem badań prowadzonych w ramach niniejszego projektu będzie znalezienie uniwersalnej definicji zdolności do świadczenia podatkowego, ustalenie jej znaczenia dla systemu prawa oraz identyfikacja ograniczeń konstytucyjnych władztwa podatkowego wynikających z zasady zdolności do świadczenia podatkowego.

Dr Anna Tarnowska realizować będzie natomiast projekt: Delegacja prawodawcza w demokracji reprezentatywnej. Zamiarem dr Tarnowskiej jest udzielenie odpowiedzi na pytanie, co jest istotą delegacji prawodawczej w ramach konstytucji demokracji reprezentatywnej i jaka jest jej funkcja; jaką naturę ma relacja między narodem (suwerenem) a organami władzy państwowej oraz relacja między legislatywą a egzekutywą w wykonywaniu konstytucyjnych kompetencji, a także jakie jest znaczenie konstytucji i konstytucyjnej dystrybucji władzy. Kompleksowe badania nad delegacją prawodawczą w ramach konstytucji demokracji reprezentatywnej wymagają uwzględnienia trzech wymiarów badanego zjawiska: historyczno-prawnego, dogmatyczno-prawnego i filozoficzno-prawnego.