Kontakt ul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Czasopisma Wydziałowe

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika wydaje obecnie siedem własnych czasopism naukowych, zarówno w języku polskim, jak i pozostałych językach kongresowych (głównie angielskim, niemieckim oraz włoskim). Najważniejszym periodykiem ogólnym Wydziału są Studia Iuridica Toruniensia. Do grona najstarszych wydziałowych periodyków zaliczyć należy także Toruńskie studia polsko-włoskie/Studi polacco-italiani di Toruń oraz Comparative Law Review. Wydział wydaje także między innymi Toruński Rocznik Podatkowy, Przegląd Prawa Ochrony Środowiska oraz rocznik w języku angielskim pt. Polish Yearbook of Environmental Law. W ostatnich latach oferta wydawnicza Wydziału wzbogaciła się o czasopismo Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu.

Wszystkie czasopisma afiliowane przy Wydziale Prawa i Administracji UMK w Toruniu znajdują się w wykazie listy czasopism punktowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego:

Toruńskie studia polsko-włoskie/Studi polacco-italiani di Toruń – 70 punktów

Studia Iuridica Toruniensia – 70 punktów

Comparative Law Review – 40 punktów

Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu – 40 punktów

Przegląd Prawa Ochrony Środowiska – 20 punktów

Toruński Rocznik Podatkowy – 5 punktów

Polish Yearbook of Environmental Law – 20 punktów

Toruńskie studia polsko – włoskie (Studi polacco-italiani di Toruń) – relacje naukowe polsko-włoskie stały się 30 lat temu tak rozległe, że z inicjatywy prof. Marii Jaczynowskiej i prof. Andrzeja Tomczaka pojawiła się idea założenia czasopisma naukowego skupiającego badaczy polskich zajmujących się problematyką włoską i włoskich zainteresowanych współpracą z uczonymi polskimi. W 1986 r. pod redakcją prof. A. Tomczaka ukazał się też pierwszy tom Studiów polsko-włoskich jako zaczyn dla intensywnie rozwijanej współpracy pomiędzy UMK i uniwersytetami w Padwie i w Ferrarze. Historycy jednak nie przejęli “pałeczki” włoskiej. Decyzja o wznowieniu idei wydawania na UMK, na razie jeszcze nieperiodycznie ukazującego się, czasopisma pn. Studi polacco-italiani di Toruń zapadła z inicjatywy filologów na czele z niezapomnianym śp. dr. Janem Bełkotem oraz prawników na czele z prof. Zbigniewem Witkowskim. Od 1992 r., poprzez 1994 r., 2005 r. Studia wychodziły jeszcze nieperiodycznie, ale już od V tomu z 2009 r. ukazują się systematycznie raz w roku. W 2012 r. czasopismo uzyskało 2 punkty, w 2013 r. miało już 5 punktów i w grudniu 2015 r. prawie podwoiło punktację MNiSW, osiągając 9 punktów, stając się liderem punktowym czasopism na Wydziale Prawa i Administracji. Czasopismo ma obecnie charakter interdyscyplinarny i poza problematyką prawną, historyczną posiada dział poświęcony literaturoznawstwu i językoznawstwu włoskiemu. Redaktorem naczelnym Studiów jest od 2005 r. prof. Z. Witkowski, a jego zastępcą prof. C. Bronowski. Do ścisłego grona redakcji należą profesorowie: F. Adornato (Macerata), G. C. De Martin (Rzym), a z bardzo znanych Polaków m.in. prof. Hanna Suchocka (UAM, Poznań).

Studia Iuridica Toruniensia jest przedsięwzięciem naukowym realizowanym przez Pracowników Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Nawiązuje do tradycji wydawanego od 1961 r. czasopisma Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Prawo, a następnie pod zmienionym tytułem Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Prawo. Obecnie publikuje artykuły, studia, glosy i recenzje, dotyczące problematyki prawa polskiego, międzynarodowego oraz porównawczego. Czasopismo zaprasza Autorów krajowych i zagranicznych do publikowania tekstów dotyczących aktualnych i istotnych zagadnień prawnych, zmian legislacyjnych, a także koncepcji teoretycznych w naukach prawnych.

Comparative Law Review jest recenzowanym czasopismem naukowym z dziedziny nauk prawnych, wydawanym na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu od 1989 r. Czasopismo jest międzynarodowym i interdyscyplinarnym periodykiem z dziedziny komparatystyki prawa. Prawo jest bowiem wieloaspektowym zjawiskiem społecznym, które należy badać od strony porównawczej nie tylko w płaszczyźnie logiczno-językowej, ale i historycznej, socjologicznej czy ekonomicznej, a w razie potrzeby – także w innych jeszcze płaszczyznach.

Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu jest czasopismem naukowym poświęconym prawnym aspektom budżetu państwowego, budżetu Unii Europejskiej oraz budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Współcześnie problematyka ta nieustannie zyskuje na znaczeniu, co skłania do intensyfikacji badań i studiów prawno-budżetowych. Ich wyniki, publikowane na łamach kwartalnika, mogą okazać się interesujące nie tylko dla przedstawicieli środowiska akademickiego, ale również pracowników administracji państwowej i samorządowej, organów kontroli i nadzoru, sędziów, radców prawnych oraz wszystkich osób zobowiązanych do znajomości i stosowania przepisów prawa budżetowego.

Przegląd Prawa Ochrony Środowiska (PPOŚ) to także inicjatywa wydawnicza Katedry Prawa Ochrony Środowiska. Pierwsze numery zostały wydane we współpracy z TNOiK “Dom Organizatora” w Toruniu. Od 2010 roku partnerem projektu jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Czasopismo adresowane jest do teoretyków prawa ochrony środowiska, jak i praktyków. W latach 2009-2010 PPOŚ wydawany był jako półrocznik, łącznie ukazały się 4 numery. Wzrost zainteresowania problematyką prawa ochrony środowiska sprawił, że w 2011 r. ukazały się trzy numery, a od 2012 roku przyjęto formułę kwartalnika. Zespół redakcyjny: prof. dr hab. Bartosz Rakoczy (redaktor naczelny), dr Karolina Karpus (sekretarz redakcji).

Toruński Rocznik Podatkowy – czasopismo naukowe poświęcone prawu podatkowemu, którego wydawcą jest Wydział Prawa i Administracji UMK przy współpracy z Katedrą Prawa Finansów Publicznych. Ukazuje się raz do roku wyłącznie w formie elektronicznej. TRP koncentruje się na zagadnieniach o fundamentalnym znaczeniu dla stosowania prawa podatkowego, a ich analiza prowadzona jest z wykorzystaniem naukowych narzędzi badawczych oraz z perspektywy naukowej, a nie utylitarnej. Materiały dotyczące aktualnych problemów prawa podatkowego pozostają w mniejszości, przy czym sposób prezentacji bieżących zagadnień i dobór problematyki sprawiają, że prezentowane tezy oraz walory poznawcze opracowań zachowują aktualność w dłuższej perspektywie. Zespół redakcyjny: dr hab. Agnieszka Olesińska, prof. UMK (redaktor naczelny), dr Ewa Prejs (sekretarz redakcji).

Polish Yearbook of Environmental Law to inicjatywa wydawnicza Katedry Prawa Ochrony Środowiska UMK w Toruniu. Periodyk to opracowanie angielskojęzyczne, którego celem jest przybliżenie zagadnień polskiego prawa ochrony środowiska czytelnikowi angielskojęzycznemu. W PYEL publikowane są artykuły polskich autorów, niepublikowane wcześniej ani w języku polskim, ani w języku angielskim. Partnerem projektu jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, dofinansowując wydawanie naszego czasopisma. Rocznik “Polish Yearbook of Environmental Law” jest przedsięwzięciem niekomercyjnym, a jego zawartość udostępniania jest na platformie czasopism Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Zespół redakcyjny: prof. dr hab. Bartosz Rakoczy (redaktor naczelny), dr Małgorzata Szalewska (sekretarz redakcji).