Kontaktul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Czasopisma Wydziałowe

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika wydaje obecnie siedem własnych czasopism naukowych, zarówno w języku polskim, jak i pozostałych językach kongresowych (głównie angielskim, niemieckim oraz włoskim). Najważniejszym periodykiem ogólnym Wydziału są Studia Iuridica Toruniensia. Do grona najstarszych wydziałowych periodyków zaliczyć należy także Toruńskie studia polsko-włoskie/Studi polacco-italiani di Toruń oraz Comparative Law Review. Wydział wydaje także między innymi Toruński Rocznik Podatkowy, Przegląd Prawa Ochrony Środowiska oraz rocznik w języku angielskim pt. Polish Yearbook of Environmental Law. W ostatnich latach oferta wydawnicza Wydziału wzbogaciła się o czasopismo Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu.

Wszystkie czasopisma afiliowane przy Wydziale Prawa i Administracji UMK w Toruniu znajdują się w wykazie listy czasopism punktowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego:

Toruńskie studia polsko-włoskie/Studi polacco-italiani di Toruń – 9 punktów

Studia Iuridica Toruniensia – 5 punktów

Comparative Law Review – 5 punktów

Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu – 5 punktów

Przegląd Prawa Ochrony Środowiska – 4 punkty

Toruński Rocznik Podatkowy – 3 punkty

Polish Yearbook of Environmental Law – 3 punkty

Toruńskie studia polsko – włoskie (Studi polacco-italiani di Toruń) – relacje naukowe polsko-włoskie stały się 30 lat temu tak rozległe, że z inicjatywy prof. Marii Jaczynowskiej i prof. Andrzeja Tomczaka pojawiła się idea założenia czasopisma naukowego skupiającego badaczy polskich zajmujących się problematyką włoską i włoskich zainteresowanych współpracą z uczonymi polskimi. W 1986 r. pod redakcją prof. A. Tomczaka ukazał się też pierwszy tom Studiów polsko-włoskich jako zaczyn dla intensywnie rozwijanej współpracy pomiędzy UMK i uniwersytetami w Padwie i w Ferrarze. Historycy jednak nie przejęli “pałeczki” włoskiej. Decyzja o wznowieniu idei wydawania na UMK, na razie jeszcze nieperiodycznie ukazującego się, czasopisma pn. Studi polacco-italiani di Toruń zapadła z inicjatywy filologów na czele z niezapomnianym śp. dr. Janem Bełkotem oraz prawników na czele z prof. Zbigniewem Witkowskim. Od 1992 r., poprzez 1994 r., 2005 r. Studia wychodziły jeszcze nieperiodycznie, ale już od V tomu z 2009 r. ukazują się systematycznie raz w roku. W 2012 r. czasopismo uzyskało 2 punkty, w 2013 r. miało już 5 punktów i w grudniu 2015 r. prawie podwoiło punktację MNiSW, osiągając 9 punktów, stając się liderem punktowym czasopism na Wydziale Prawa i Administracji. Czasopismo ma obecnie charakter interdyscyplinarny i poza problematyką prawną, historyczną posiada dział poświęcony literaturoznawstwu i językoznawstwu włoskiemu. Redaktorem naczelnym Studiów jest od 2005 r. prof. Z. Witkowski, a jego zastępcą prof. C. Bronowski. Do ścisłego grona redakcji należą profesorowie: F. Adornato (Macerata), G. C. De Martin (Rzym), a z bardzo znanych Polaków m.in. prof. Hanna Suchocka (UAM, Poznań). Sekretarzami naukowymi czasopisma są dr hab. Katarzyna Witkowska-Chrzczonowicz, prof. UMK oraz dr Maciej Serowaniec.

Studia Iuridica Toruniensia jest przedsięwzięciem naukowym realizowanym przez Pracowników Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Nawiązuje do tradycji wydawanego od 1961 r. czasopisma Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Prawo, a następnie pod zmienionym tytułem Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Prawo. Obecnie publikuje artykuły, studia, glosy i recenzje, dotyczące problematyki prawa polskiego, międzynarodowego oraz porównawczego. Czasopismo zaprasza Autorów krajowych i zagranicznych do publikowania tekstów dotyczących aktualnych i istotnych zagadnień prawnych, zmian legislacyjnych, a także koncepcji teoretycznych w naukach prawnych.  Rada Redakcyjna: dr hab. Andrzej Gaca, prof. UMK (redaktor naczelny), dr hab. Monika Wałachowska (z-ca redaktora naczelnego), dr Piotr Chrzczonowicz, dr hab. Krzysztof Lasiński-Sulecki, prof. UMK, dr hab. Zbigniew Naworski, prof. UMK, dr hab. Jan Piątkowski, dr Dorota Sylwestrzak, dr Katarzyna Krupa-Lipińska (sekretarz redakcji), mgr Krzysztof Kucharski (sekretarz redakcji).

Comparative Law Review jest recenzowanym czasopismem naukowym z dziedziny nauk prawnych, wydawanym na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu od 1989 r. Czasopismo jest międzynarodowym i interdyscyplinarnym periodykiem z dziedziny komparatystyki prawa. Prawo jest bowiem wieloaspektowym zjawiskiem społecznym, które należy badać od strony porównawczej nie tylko w płaszczyźnie logiczno-językowej, ale i historycznej, socjologicznej czy ekonomicznej, a w razie potrzeby – także w innych jeszcze płaszczyznach. Rada Redakcyjna: dr hab. Michał Balcerzak, prof. UMK (redaktor naczelny), prof. dr hab. Jan Galster,  prof. dr hab. Bożena Gronowska, dr hab. Aleksandra Kustra-Rogatka, dr hab. Jerzy Lachowski, prof. UMK, dr hab. Katarzyna Witkowska-Chrzczonowicz, prof. UMK, dr Daria Gęsicka (sekretarz redakcji), dr Julia Kapelańska-Pręgowska (sekretarz redakcji).

Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu jest czasopismem naukowym poświęconym prawnym aspektom budżetu państwowego, budżetu Unii Europejskiej oraz budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Współcześnie problematyka ta nieustannie zyskuje na znaczeniu, co skłania do intensyfikacji badań i studiów prawno-budżetowych. Ich wyniki, publikowane na łamach kwartalnika, mogą okazać się interesujące nie tylko dla przedstawicieli środowiska akademickiego, ale również pracowników administracji państwowej i samorządowej, organów kontroli i nadzoru, sędziów, radców prawnych oraz wszystkich osób zobowiązanych do znajomości i stosowania przepisów prawa budżetowego. Rada Redakcyjna: dr hab. Jacek Wantoch-Rekowski, prof. UMK (redaktor naczelny); dr Małgorzata Cilak (zastępca redaktora naczelnego); dr Krzysztof Czarnecki (sekretarz redakcji); dr Piotr Sadowski (sekretarz redakcji); dr hab. Agnieszka Bień-Kacała, prof. UMK; dr hab. Wojciech Morawski, prof. UMK, dr hab. Henryk Nowicki, dr hab. Piotr Rączka.

Przegląd Prawa Ochrony Środowiska (PPOŚ) to także inicjatywa wydawnicza Katedry Prawa Ochrony Środowiska. Pierwsze numery zostały wydane we współpracy z TNOiK “Dom Organizatora” w Toruniu. Od 2010 roku partnerem projektu jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Czasopismo adresowane jest do teoretyków prawa ochrony środowiska, jak i praktyków. W latach 2009-2010 PPOŚ wydawany był jako półrocznik, łącznie ukazały się 4 numery. Wzrost zainteresowania problematyką prawa ochrony środowiska sprawił, że w 2011 r. ukazały się trzy numery, a od 2012 roku przyjęto formułę kwartalnika. Zespół redakcyjny: prof. dr hab. Bartosz Rakoczy (redaktor naczelny), dr Karolina Karpus (sekretarz redakcji).

Toruński Rocznik Podatkowy – czasopismo naukowe poświęcone prawu podatkowemu, którego wydawcą jest Wydział Prawa i Administracji UMK przy współpracy z Katedrą Prawa Finansów Publicznych. Ukazuje się raz do roku wyłącznie w formie elektronicznej. TRP koncentruje się na zagadnieniach o fundamentalnym znaczeniu dla stosowania prawa podatkowego, a ich analiza prowadzona jest z wykorzystaniem naukowych narzędzi badawczych oraz z perspektywy naukowej, a nie utylitarnej. Materiały dotyczące aktualnych problemów prawa podatkowego pozostają w mniejszości, przy czym sposób prezentacji bieżących zagadnień i dobór problematyki sprawiają, że prezentowane tezy oraz walory poznawcze opracowań zachowują aktualność w dłuższej perspektywie. Zespół redakcyjny: dr hab. Agnieszka Olesińska, prof. UMK (redaktor naczelny), dr Ewa Prejs (sekretarz redakcji).

Polish Yearbook of Environmental Law to inicjatywa wydawnicza Katedry Prawa Ochrony Środowiska UMK w Toruniu. Periodyk to opracowanie angielskojęzyczne, którego celem jest przybliżenie zagadnień polskiego prawa ochrony środowiska czytelnikowi angielskojęzycznemu. W PYEL publikowane są artykuły polskich autorów, niepublikowane wcześniej ani w języku polskim, ani w języku angielskim. Partnerem projektu jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, dofinansowując wydawanie naszego czasopisma. Rocznik “Polish Yearbook of Environmental Law” jest przedsięwzięciem niekomercyjnym, a jego zawartość udostępniania jest na platformie czasopism Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Zespół redakcyjny: prof. dr hab. Bartosz Rakoczy (redaktor naczelny), dr Małgorzata Szalewska (sekretarz redakcji), mgr Martyna Walas (z-ca sekretarza redakcji).