ul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Wzory wniosków dla Studentów

ORGANIZACJA KONFERENCJI NAUKOWYCH

Szanowni Państwo,

w związku z koniecznością systematycznego wprowadzania danych dotyczących Konferencji Naukowych organizowanych przez Koła Naukowe występując do Dziekana o zgodę na wyjazd konferencyjny lub organizację Konferencji na WPiA uprzejmie prosimy o korzystanie z poniższych formularzy zgłoszeniowych:

ORGANIZACJA KONFERENCJI – WZORY WNIOSKÓW

Karta konferencyjna (39 KB)

Wniosek w sprawie organizacji konferencji (37 KB)

Wniosek o dofinansowanie (42 KB)

Regulamin korzystania ze środków (23 KB)

Informacje dla członków kół naukowych (464 KB)


WNIOSKI STUDENCKIE

Szanowni Państwo,

w sprawach studenckich zachęcamy do korzystania z poniższych formularzy wniosków.

Po wypełnieniu wniosek należy wydrukować, a następnie zanieść do odpowiedniego dziekanatu. UWAGA! Proszę pamiętać o odręcznym podpisaniu wniosku.

WNIOSEK o wyrażenie zgody na zmianę kierunku studiów (20 KB)

WNIOSEK o zezwolenie na powtarzanie roku (20 KB)

WNIOSEK o przeprowadzenie egzaminu komisyjnego (19 KB)

WNIOSEK o zwolnienie z czesnego – studenci od roku akademickiego 2019-20 (21 KB)

WNIOSEK o zwolnienie z czesnego – studenci od roku akademickiego 2015-16 (21 KB)

WNIOSEK o zmianę formy studiów (18 KB)

WNIOSEK o zaliczenie zajęć obowiązkowych (21 KB)

WNIOSEK o zaliczenie zajęć na podstawie wykonanych prac badawczych (21 KB)

WNIOSEK o wyrażenie zgody na wznowienie studiów (19 KB)

WNIOSEK o warunkowy wpis na kolejny rok studiów (497 KB)

WNIOSEK o skreślenie z listy studentów (18 KB)

Wniosek o rejestrację wyrejestrowanie przedmiotu w USOS (18 KB)

WNIOSEK o udzielenie urlopu studenckiego (21 KB)

Wniosek o Indywidualną Organizację Studiów (22 KB)

Wniosek o Indywidualny Plan Studiów (19 KB)

Podanie o przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej

WNIOSEK o zwrot nadpłaty

Oświadczenie-o-zmianie systemu płatności (14 KB)

wniosek najlepszy absolwent (40 KB)

wniosek najlepszy student (14 KB)

WNIOSEK wyróżnienie za rozsławienie imienia Uniwersytetu na arenie międzynarodowej


ZAKOŃCZENIE STUDIÓW

Instrukcja dotycząca zakończenia studiów

Egzamin tradycyjny

Zarządzenie nr 126 Rektora UMK z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie procedury nadawania tytułu zawodowego na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu

Zarządzenie nr 210 Rektora UMK z dnia 1 października 2020 r. zmieniające zarządzenie Nr 126 Rektora UMK z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie procedury nadawania tytułu zawodowego na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wzór wniosku o wszczęcie postępowania w sprawie nadania tytułu zawodowego

Zasady przygotowania pliku PDF z pracą dyplomową

Wzór strony tytułowej pracy

Formularz do weryfikacji tłumaczenia tytułu pracy na język obcy

Podstawowy katalog osiągnięć studenta wpisywanych do suplementu do dyplomu

Wniosek o wydanie odpisu dyplomu ukończenia studiów lub odpisu suplementu do dyplomu (w języku polskim lub obcym)

Egzamin zdalny

Zarządzenie Rektora nr 94 z dnia 4 maja 2020 r. w sprawie szczególnego trybu przeprowadzania egzaminu dyplomowego w okresie trwania ograniczeń w funkcjonowaniu Uniwersytetu związanych z zapobieganiem i przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CO-V-2 wśród członków społeczności Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Zarządzenie nr 125 Rektora UMK z dnia 4 czerwca 2020 r. zmieniające zarządzenie nr 94 Rektora UMK z dnia 4 maja 2020 r. w sprawie szczególnego trybu przeprowadzania egzaminu dyplomowego w okresie trwania ograniczeń w funkcjonowaniu Uniwersytetu związanych z zapobieganiem i przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-Co-V-2 wśród członków społeczności UMK w Toruniu

Zarządzenie nr 209 Rektora UMK z dnia 1 października 2020 r. zmieniające zarządzenie Nr 94 Rektora UMK z dnia 4 maja 2020 r. w sprawie szczególnego trybu przeprowadzania egzaminu dyplomowego w okresie trwania ograniczeń w funkcjonowaniu Uniwersytetu związanych z zapobieganiem i przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-Co-V-2 wśród członków społeczności Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wniosek w sprawie wszczęcia procedury o nadanie tytułu zawodowego i przeprowadzenie egzaminu dyplomowego w trybie zdalnym

Wytyczne w sprawie sposobu przeprowadzania egzaminu dyplomowego w formie zdalnej

Przydatne dokumenty:

Regulamin studiów – Uchwała Nr 57 Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 28 kwietnia 2015 r. Regulamin studiów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Uchwała nr 11/DO/2013 Rady Wydziału Prawa i Administracji UMK z dnia 12 marca 2013 r. w sprawie kryteriów przyznawania oraz zasad studiowania w ramach Indywidualnego Planu Studiów