ul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Wzory wniosków dla Studentów

ORGANIZACJA KONFERENCJI NAUKOWYCH

Szanowni Państwo,

w związku z koniecznością systematycznego wprowadzania danych dotyczących Konferencji Naukowych organizowanych przez Koła Naukowe występując do Dziekana o zgodę na wyjazd konferencyjny lub organizację Konferencji na WPiA uprzejmie prosimy o korzystanie z poniższych formularzy zgłoszeniowych:

ORGANIZACJA KONFERENCJI – WZORY WNIOSKÓW

Karta konferencyjna (39 KB)

Wniosek w sprawie organizacji konferencji (37 KB)

Wniosek o dofinansowanie (42 KB)

Regulamin korzystania ze środków (23 KB)

Informacje dla członków kół naukowych (464 KB)


WNIOSKI STUDENCKIE

Szanowni Państwo,

w sprawach studenckich zachęcamy do korzystania z poniższych formularzy wniosków:

Po wypełnieniu wniosek należy wydrukować, a następnie zanieść do         odpowiedniego dziekanatu. UWAGA! Proszę pamiętać o odręcznym podpisaniu wniosku.

Wniosek o WARUNKOWY WPIS na kolejny rok studiów (497 KB)

Podanie należy złożyć w terminie 7 dni od upływu zaliczenia roku, tj. najpóźniej do 27 września danego roku. Student wpisany warunkowo na wyższy rok  studiów jest zobowiązany zdać egzaminy i uzyskać zaliczenia z zaległych przedmiotów w terminach wyznaczonych przez dziekana. Warunek długoterminowy      obciążony jest opłatą.

Dziekan może wydać decyzję o warunkowym wpisie na wyższy rok studiów wyłącznie w przypadku niezaliczenia przez studenta maksymalnie dwóch przedmiotów. Wydanie decyzji o warunkowym wpisie jest niedopuszczalne w przypadku, gdy jednym z niezaliczonych przedmiotów jest: język obcy, proseminarium/seminarium dyplomowe, BHP oraz gdy niezaliczony przedmiot uniemożliwia uczestnictwo w innych przedmiotach na wyższym roku (tzw. sekwencja przedmiotów).

W ciągu 7 dni od nieuzyskania zaliczenia w terminie warunkowym należy złożyć podanie o powtarzanie roku.

Wniosek o zezwolenie na POWTARZANIE ROKU (20 KB)

Podanie należy złożyć w terminie 7 dni od upływu terminu zaliczenia roku, tj. do 27 września danego roku. W związku z powtarzaniem student może zostać zobowiązany do uzupełnienia różnic programowych. Student powtarzający rok nie ma obowiązku ponownego uzyskiwania zaliczeń przedmiotów, z których uzyskał uprzednio oceny pozytywne, pod warunkiem, że program studiów oraz efekty uczenia się nie uległy zmianie.

Dany rok studiów można powtarzać nie więcej niż 2 razy, pierwszy rok – 1 raz. Powtarzanie obciążone jest opłatą.

Wniosek o wyznaczenie DODATKOWEGO TERMINU EGZAMINU (20 KB)

Podanie o wyznaczenie dodatkowego terminu należy złożyć w ciągu 7 dni od dnia ustania przyczyny jego uchybienia. Dziekan może, w uzgodnieniu z egzaminatorem, wyznaczyć dodatkowy termin, jeżeli student uprawdopodobni, że nieprzystąpienie przez niego do egzaminu nastąpiło bez jego winy. Do wniosku należy zatem dołączyć dokumentację dowodzącą powstanie niezawinionej okoliczności.

Wniosek o przeprowadzenie EGZAMINU KOMISYJNEGO (19 KB)

Wniosek o SKREŚLENIE Z LISTY studentów (18 KB)

Wniosek o udzielenie URLOPU STUDENCKIEGO (21 KB)

Wniosek o INDYWIDUALNĄ ORGANIZACJĘ STUDIÓW (22 KB)

Wniosek o INDYWIDUALNY PLAN STUDIÓW z wzorem załącznika (21 KB)

Wniosek o ZMIANĘ GRUPY ZAJĘCIOWEJ (15 KB)

Wniosek o ZMIANĘ FORMY STUDIÓW (18 KB)

Wniosek o wyrażenie zgody na ZMIANĘ KIERUNKU STUDIÓW (20 KB)

Wniosek o ZALICZENIE ZAJĘĆ obowiązkowych (21 KB)

Wniosek o ZALICZENIE ZAJĘĆ NA PODSTAWIE wykonanych PRAC BADAWCZYCH (21 KB)

Wniosek o REJESTRACJĘ / WYREJESTROWANIE Z PRZEDMIOTU w USOS (18 KB)

Wniosek o ZMIANĘ PROMOTORA pracy dyplomowej (32 KB)

Wniosek o PRZEDŁUŻENIE TERMINU ZŁOŻENIA PRACY DYPLOMOWEJ (29 KB)

Wniosek o wyrażenie zgody na WZNOWIENIE STUDIÓW (19 KB)

 

Wniosek o ZWROT NADPŁATY (30 KB)

Oświadczenie o ZMIANIE SYSTEMU PŁATNOŚCI (14 KB)

Wniosek o ZWOLNIENIE Z CZESNEGO studenci od roku akademickiego 2019-20 (21 KB)

Wniosek o ZWOLNIENIE Z CZESNEGO studenci od roku akademickiego 2015-16 (21 KB)

 

Wniosek Najlepszy Absolwent

Wniosek Najlepszy Student

Wniosek wyróżnienie za rozsławienie imienia Uniwersytetu na arenie międzynarodowej (13 KB)

 


Przydatne dokumenty:

Regulamin studiów

Uchwała nr 11/DO/2013 Rady Wydziału Prawa i Administracji UMK z dnia 12 marca 2013 r. w sprawie kryteriów przyznawania oraz zasad studiowania w ramach Indywidualnego Planu Studiów