ul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Wzory wniosków dla Studentów

ORGANIZACJA KONFERENCJI NAUKOWYCH

Szanowni Państwo,

w związku z koniecznością systematycznego wprowadzania danych dotyczących Konferencji Naukowych organizowanych przez Koła Naukowe występując do Dziekana o zgodę na wyjazd konferencyjny lub organizację Konferencji na WPiA uprzejmie prosimy o korzystanie z poniższych formularzy zgłoszeniowych:

ORGANIZACJA KONFERENCJI – WZORY WNIOSKÓW

Karta konferencyjna (39 KB)

Wniosek w sprawie organizacji konferencji (37 KB)

Wniosek o dofinansowanie (42 KB)

Regulamin korzystania ze środków (23 KB)

Informacje dla członków kół naukowych (464 KB)


WNIOSKI STUDENCKIE

Szanowni Państwo,

w sprawach studenckich zachęcamy do korzystania z poniższych formularzy wniosków.

Po wypełnieniu wniosek należy wydrukować, a następnie zanieść do odpowiedniego dziekanatu. UWAGA! Proszę pamiętać o odręcznym podpisaniu wniosku.

Wniosek o wyrażenie zgody na zmianę kierunku studiów

Wniosek o zezwolenie na powtarzanie roku

Wniosek o przeprowadzenie egzaminu komisyjnego

Wniosek o zwolnienie z opłat – studenci, przed rokiem akademickim 2015-16

Wniosek o zwolnienie z czesnego – studenci od roku akademickiego 2015-16

Wniosek o zmianę formy studiów ze stacjonarnych na niestacjonarne

Wniosek o zaliczenie zajęć obowiązkowych

Wniosek o zaliczenie zajęć na podstawie wykonanych prac badawczych

Wniosek o wyrażenie zgody na wznowienie studiów

Wniosek o warunkowy wpis na kolejny rok studiów

Wniosek o skreślenie z listy studentów

Wniosek o rejestrację, wyrejestrowanie przedmiotu w USOS

Wniosek o udzielenie urlopu studenckiego

Wniosek o Indywidualny Plan Studiów

Wniosek o Indywidualną Organizację Studiów

Podanie o przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej

wniosek o zwrot nadpłaty

Oświadczenie o zmianie systemu płatności

wniosek najlepszy absolwent

wniosek najlepszy student

wniosek międzynarodowe osiągnięcie


ZAKOŃCZENIE STUDIÓW

Zarządzenie Nr 45 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 18 kwietnia 2016 r. postępowanie w sprawie nadania tytułu zawodowego w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wniosek w sprawie wszczęcia procedury o nadanie tytułu zawodowego

Potwierdzenie poprawności tłumaczenia tytułu pracy dyplomowej

Wzór strony tytułowej pracy

Wniosek o wydanie odpisu dyplomu w tłumaczeniu na język obcy (30 KB)

wniosek o wydanie odpisu suplementu w tłumaczeniu na język angielski

Zasady przygotowania pliku pdf z pracą dyplomową

Podstawowy katalog osiągnieć studenta wpisywanych do suplementu

Przydatne dokumenty:

Regulamin studiów – Uchwała Nr 57 Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 28 kwietnia 2015 r. Regulamin studiów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Uchwała nr 11/DO/2013 Rady Wydziału Prawa i Administracji UMK z dnia 12 marca 2013 r. w sprawie kryteriów przyznawania oraz zasad studiowania w ramach Indywidualnego Planu Studiów